CPO De Klimboom | Boskamp

Nieuwbouw op locatie De Klimboom

Er zijn plannen om op de plek van vroegere basisschool De Klimboom woningen te bouwen deels voor jongeren uit Boskamp. De ontwikkeling van deze locatie is een van de projecten uit de gebiedsagenda van de Boskamp.

Wie zijn bij de plannen betrokken?

Een groep jongeren uit Boskamp heeft een CPO-vereniging voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap opgericht. CPO betekent dat inwoners samen aan de slag gaan met het bouwen van eigen woningen. SallandWonen wil op deze locatie vier huurwoningen realiseren.

De CPO-vereniging is met de gemeente in gesprek over het aantal en vorm van de woningen. De CPO-vereniging wordt begeleid door een externe begeleider.

Wat is de stand van zaken?

De gemeente heeft diverse onderzoeken gedaan op het terrein. Zoals bodemonderzoek en een flora en fauna onderzoek naar planten en dieren waar we tijdens de bouw rekening mee houden. Ook is de locatie ingemeten.

Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met de voorkeursvariant en de stedenbouwkundige verkenning die stedenbouwkundigbureau Sacon uit Zwolle heeft uitgevoerd. Het plan is nu om 17 woningen te bouwen met daarnaast een speelplek en voldoende parkeerplaatsen. Het definitieve aantal woningen is afhankelijk van de mogelijkheden van de toekomstige kopers. Het ontwerp is gepresenteerd aan de buurt en andere belangstellenden.

Voor woningbouw op deze plek is wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het college van burgemeester en wethouders hebben daarom het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Hoe gaat het verder?

Het ontwerp bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage via www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarna beoordeelt de gemeente de binnengekomen zienswijzen en past eventueel het ontwerp bestemmingsplan aan. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan en de grondexploitatie in maart 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Heb jij ook belangstelling voor dit project?

Heel misschien is er binnen het plan nog plek voor andere jongeren. Ben jij tussen de 25 en 35, woon jij in Boskamp en heb je serieuze belangstelling voor een koopwoning op deze locatie? Of heb je binding met Boskamp en wil je graag weer op de Boskamp wonen? Stuur dan een e-mail naar cpo.boskamp@hotmail.com.

Meld je ook aan als je eerder al hebt aangegeven dat je belangstelling hebt. Je krijgt dan z.s.m. een inschrijfformulier waarin staat hoe en wanneer de verdere aanmelding verloopt.

Ook voor vragen over het CPO-project kun je via het zelfde mailadres contact opnemen met de CPO-vereniging.

Deel dit
Mail
Bellen