Boskamp - Boskamp 47

Spring naar einde van Recente berichten

Ontwerpbestemmingsplan Boskamp, Boskamp 47

Voor de locatie Boskamp 47 (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie E, nummer 4128) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan maakt de realisatie van 11 woningen planologisch mogelijk.

Ontwerpbesluit Gebiedsvisie en Verordening Geurhinder en Veehouderij Boskamp

Om de bouw van 11 woningen aan de Boskamp 47 te Olst mogelijk te maken, moet afgeweken worden van een vaste afstandseis van 100 meter voor geurgevoelige objecten, zoals woningen, ten opzichte van veehouderijen welke VA-dieren houden conform de Wet geurhinder en veehouderij.

Overeenkomst exploitatie Van Bavelgem, Boskamp 47

Het college van B en W heeft op 21 augustus 2019 met de initiatiefnemer een overeenkomst afgesloten voor de exploitatie van het perceel aan de Boskamp 47 te Olst.

Vooraankondiging bestemmingsplan Boskamp, Boskamp 47

Spring naar begin van Recente berichten
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen