Olst - Abersonterrein

Bestemmingsplan Abersonterrein Olst gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad stelde op 18 januari 2021 het bestemmingsplan Olst, Abersonterrein gewijzigd vast. Het plan is onderdeel van het project gebiedsontwikkeling Aberson/Olst-Oost en geldt voor de locatie van het voormalige Abersonterrein te Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie F, nummers 3394, 3835 en 3836). Het plan voorziet in de realisatie van maximaal 66 woningen met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen.

Definitief besluit hogere grenswaarde Olst, Abersonterrein

Op 14 januari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een hogere grenswaarde vast te stellen ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Aberson/Olst-Oost. Een besluit tot vaststelling hogere grenswaarden op basis van de Wet Geluidhinder is nodig in het kader van de ontwikkeling van zes nieuwe woningen aan de Jan Hooglandstraat te Olst.

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Abersonterrein in Olst

Het college van B en W van de gemeente Olst-Wijhe maakt bekend dat met ingang van 28 mei 2020 gedurende zes weken voor een ieder in het gemeentehuis in Wijhe (Raadhuisplein 1) het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder ter inzage ligt. Het besluit houdt verband met hogere grenswaarde voor het ontwerp bestemmingsplan Olst, Abersonterrein

Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Olst, Abersonterrein

Het college van B en W van de gemeente Olst-Wijhe maakt bekend dat zij ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Aberson te Olst, op de locatie van het voormalige Abersonterrein te Olst, op grond van artikel 7.2 vierde lid en artikel 7.17 van de Wet milieubeheer in samenhang met artikel 2 tweede lid van het Besluit milieueffectrapportage een beslissing hebben genomen ten aanzien van de vormvrij m.e.r.-beoordeling voor de realisatie van maximaal 66 woningen, met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen.

Oudere berichten

Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
Ontwerp bestemmingsplan Abersonterrein in Olst 27 mei 2020 om 10:00
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen