Vooraankondiging bestemmingsplan Buitengebied, Jan Schamhartstraat 101a in Olst

Het college van burgemeester en wethouders laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de locatie Jan Schamhartstraat 101a in Olst. Het bestemmingsplan wijzigt de agrarische bedrijfsbestemming naar woonbestemmingen.

Alle aanwezige bedrijfsbebouwing (inclusief bedrijfswoning) wordt gesloopt en erfverhardingen worden verwijderd. Ter compensatie worden vier nieuwe woningbouwkavels gerealiseerd op de plek van de bestaande bedrijfsbebouwing. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om op één van de vier woningbouwkavels het woonvolume op te delen in drie woningen/wooneenheden om zo ook betaalbare woningen te kunnen realiseren. Op de locatie worden de landschaps- en natuurwaarden versterkt.

U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Zodra het ontwerpbestemmingsplan klaar is legt het college dit plan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op onze website. In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.

Overeenkomst

Het college van burgemeester en wethouders heeft met de initiatiefnemer een overeenkomst afgesloten ten aanzien van de wijziging van de bestemmingen op de locatie Jan Schamhartstraat 101a in Olst. Hiermee is het kostenverhaal van de hiervoor benodigde planologische procedure verzekerd.

Bekijk de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst of bekijk deze op afspraak bij onze balie in het gemeentehuis in Wijhe van 11 februari tot en met 24 maart 2021. U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen de gesloten overeenkomst.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen