Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Jan Schamhartstraat 101a in Olst ter inzage

Voor de locatie Jan Schamhartstraat 101a in Olst legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het bestemmingsplan wijzigt de agrarische bedrijfsbestemming naar woonbestemmingen.

Alle aanwezige bedrijfsbebouwing (inclusief bedrijfswoning) wordt gesloopt en erfverhardingen worden verwijderd. Ter compensatie worden vier nieuwe woningbouwkavels gerealiseerd op de plek van de bestaande bedrijfsbebouwing. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om op één van de vier woningbouwkavels het woonvolume op te delen in drie woningen/wooneenheden om zo ook betaalbare woningen te kunnen realiseren. Op de locatie worden de landschaps- en natuurwaarden versterkt.

 

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2020001069-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 13 mei tot en met 23 juni 2021. Je vindt het plan op de website van Ruimtelijke Plannen en bij onze balie in het gemeentehuis in Wijhe. Bronbestanden vind je op onze website.

 

Je kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur jouw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen jouw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kun je terecht bij team Leefomgeving via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen