Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Jan Schamhartstraat 101a in Olst ter inzage Voor de locatie Jan Schamhartstraat 101a in Olst legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het bestemmingsplan wijzigt de agrarische bedrijfsbestemming naar woonbestemmingen. <p>Alle aanwezige bedrijfsbebouwing (inclusief bedrijfswoning) wordt gesloopt en erfverhardingen worden verwijderd. Ter compensatie worden vier nieuwe woningbouwkavels gerealiseerd op de plek van de bestaande bedrijfsbebouwing. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om op één van de vier woningbouwkavels het woonvolume op te delen in drie woningen/wooneenheden om zo ook betaalbare woningen te kunnen realiseren. Op de locatie worden de landschaps- en natuurwaarden versterkt.</p> <p> </p> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2020001069-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 13 mei tot en met 23 juni 2021. Je vindt het plan op de <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar website van Ruimtelijke Plannen">website van Ruimtelijke Plannen</a> en bij onze balie in het gemeentehuis in Wijhe. Bronbestanden vind je op <a href="https://www.ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar website ro.olst-wijhe.nl">onze website</a>.</p> <p> </p> <p>Je kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur jouw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen jouw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kun je terecht bij team Leefomgeving via telefoonnummer 14 0570.</p> 2021-05-10 13:30:00 +0200 2021-05-10 10:46:07 +0200 2021-05-10 10:46:07 +0200 Vooraankondiging bestemmingsplan Buitengebied, Jan Schamhartstraat 101a in Olst Het college van burgemeester en wethouders laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de locatie Jan Schamhartstraat 101a in Olst. Het bestemmingsplan wijzigt de agrarische bedrijfsbestemming naar woonbestemmingen. <p>Alle aanwezige bedrijfsbebouwing (inclusief bedrijfswoning) wordt gesloopt en erfverhardingen worden verwijderd. Ter compensatie worden vier nieuwe woningbouwkavels gerealiseerd op de plek van de bestaande bedrijfsbebouwing. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om op één van de vier woningbouwkavels het woonvolume op te delen in drie woningen/wooneenheden om zo ook betaalbare woningen te kunnen realiseren. Op de locatie worden de landschaps- en natuurwaarden versterkt.</p> <p>U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Zodra het ontwerpbestemmingsplan klaar is legt het college dit plan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op onze website. In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.</p> <h2>Overeenkomst</h2> <p>Het college van burgemeester en wethouders heeft met de initiatiefnemer een overeenkomst afgesloten ten aanzien van de wijziging van de bestemmingen op de locatie Jan Schamhartstraat 101a in Olst. Hiermee is het kostenverhaal van de hiervoor benodigde planologische procedure verzekerd.</p> <p><a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/ruimtelijke-plannen-in-procedure/zakelijke-beschrijving-jan-schamhartstraat-101a-in-olst" title="Ga naar pagina zakelijke omschrijving">Bekijk de zakelijke beschrijving</a> van de inhoud van de overeenkomst of bekijk deze op afspraak bij onze balie in het gemeentehuis in Wijhe van 11 februari tot en met 24 maart 2021. U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen de gesloten overeenkomst.</p> 2021-02-10 07:00:00 +0100 2021-02-08 20:50:41 +0100 2021-02-09 16:01:36 +0100