Wijzigingsplan Buitengebied, Oude Deventerweg 22 onherroepelijk Het bestemmingsplan Buitengebied, Oude Deventerweg 22 is op 30 mei 2019 onherroepelijk geworden. <p>Het plan maakt het omvormen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming planologisch mogelijk.</p> <p>U vindt het bestemmingsplan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018001046-0301) op <a href="https://www.ruimtelijkeplannen.nl/" title="Ga naar site ruimtelijke plannen">Ruimtelijke Plannen</a> of bekijk de <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="ga naar site ro Olst-Wijhe">bronbestanden</a>.</p> 2019-06-12 06:15:00 +0200 2019-06-03 11:31:44 +0200 2019-07-01 10:15:51 +0200 Wijzigingsplan Buitengebied, Oude Deventerweg 22 vastgesteld Het college van B en W stelde op 26 maart 2019 het wijzigingsplan Buitengebied, Oude Deventerweg 22 ongewijzigd vast. Het plan wijzigt de bestemming van de locatie Oude Deventerweg 22 in Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummer 4070). Het plan maakt het omvormen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming planologisch mogelijk. <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018001046-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 18 april 2019 tot en met 29 mei 2019. U vindt het plan op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar http://www.ruimtelijkeplannen.nl">Ruimtelijke plannen</a> en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bekijk de <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="ga naar https://ro.olst-wijhe.nl/">bronbestanden</a>.</p> <p><span> </span>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:</p> <ul> <li><span><span> </span></span><span>tijdig een zienswijze bij het college van B en W heeft ingediend, of</span></li> <li>belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze kon indienen.</li> </ul> <!--[if !supportLists]--> <p>Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> <p>Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde wijzigingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> 2019-04-17 06:00:00 +0200 2019-04-08 14:18:37 +0200 2019-04-08 14:19:35 +0200 Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Oude Deventerweg 22 ter inzage <p> <p>Voor de locatie Oude Deventerweg 22 in Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummer 4070) legt het college van B en W een ontwerpwijzigingsplan ter inzage dat voorziet in het wijzigen van het bestemmingsplan voor deze locatie. Het plan maakt het omvormen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming planologisch mogelijk.</p> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018001046-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 31 januari 2019 tot en met 14 maart 2019. U vindt het plan op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar http://www.ruimtelijkeplannen.nl">Ruimtelijke plannen</a> en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bronbestanden vindt u op de <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="ga naar https://ro.olst-wijhe.nl/">website</a>.</p> <p> </p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar het college van B en W. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.</p> </p> 2019-01-30 07:00:00 +0100 2019-01-24 16:04:59 +0100 2019-01-24 16:04:59 +0100 Vooraankondiging bestemmingsplan Oude Deventerweg 22 Olst Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de locatie aan de Oude Deventerweg 22 in Olst, kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummer 4070. <p>Dit plan maakt het omvormen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming planologisch mogelijk.</p> <p>U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op www.olst-wijhe.nl. In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.</p> <h2>Overeenkomst exploitatie</h2> <p>Het college van B en W heeft op 12 december 2018 een overeenkomst afgesloten voor de exploitatie van de locatie aan de Oude Deventerweg 22 te Olst. Hiermee is het kostenverhaal van de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie en de hiervoor benodigde planologische procedure verzekerd.</p> <p>De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst vindt u hieronder of kunt u inzien bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen de gesloten overeenkomst.</p> 2018-12-27 06:45:00 +0100 2018-12-20 11:31:53 +0100 2018-12-20 11:33:03 +0100