Bestemmingsplan Buitengebied, Schuilenbergerweg 4, Olst vastgesteld

De gemeenteraad stelde op 25 februari 2019 het bestemmingsplan Buitengebied, Schuilenbergerweg 4, Olst vast.

Het plan geldt voor het perceel gelegen aan de Schuilenbergerweg 4 te Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummers 1821 en 1833). Het plan betreft de realisatie van een woning in het karakteristieke bijgebouw, de herbegrenzing van het bestemmingsvlak ‘Wonen’ en het oprichten van een plattelandskamer.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018001043-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 11 april tot en met 22 mei 2019. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij onze balies in het gemeentehuis in Wijhe en het Holstohus in Olst. Bronbestanden vindt u op ro.olst-wijhe.nl.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen als u:

  • tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of
  • belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen