Bestemmingsplan Buitengebied, Schuilenbergerweg 4, Olst onherroepelijk <p>Het bestemmingsplan Buitengebied, Schuilenbergerweg 4, Olst is op 23 mei 2019 onherroepelijk geworden. Het plan betreft de realisatie van een woning in het karakteristieke bijgebouw, de herbegrenzing van het bestemmingsvlak ‘Wonen’ en het oprichten van een plattelandskamer. U vindt het bestemmingsplan (met identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018001043-0301) op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar http://www.ruimtelijkeplannen.nl">Ruimtelijke plannen</a>. Bekijk de <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="ga naar https://ro.olst-wijhe.nl/">bronbestanden</a>.</p> 2019-05-29 00:00:00 +0200 2019-05-23 12:00:22 +0200 2019-05-23 12:00:47 +0200 Bestemmingsplan Buitengebied, Schuilenbergerweg 4, Olst vastgesteld De gemeenteraad stelde op 25 februari 2019 het bestemmingsplan Buitengebied, Schuilenbergerweg 4, Olst vast. <p>Het plan geldt voor het perceel gelegen aan de Schuilenbergerweg 4 te Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummers 1821 en 1833). Het plan betreft de realisatie van een woning in het karakteristieke bijgebouw, de herbegrenzing van het bestemmingsvlak ‘Wonen’ en het oprichten van een plattelandskamer.</p> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018001043-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 11 april tot en met 22 mei 2019. U vindt het plan op <a href="https://www.ruimtelijkeplannen.nl/" title="Ga naar ruimtelijkeplannen.nl">www.ruimtelijkeplannen.nl</a> en bij onze balies in het gemeentehuis in Wijhe en het Holstohus in Olst. Bronbestanden vindt u op <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="Ga naar ro.olst-wijhe.nl">ro.olst-wijhe.nl</a>.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen als u:</p> <ul> <li>tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of</li> <li>belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend. </li> </ul> <p>Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> <p>Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> 2019-04-10 08:00:00 +0200 2019-04-04 19:49:48 +0200 2019-04-15 09:10:25 +0200 Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Schuilenbergerweg 4 <p>Voor de locatie Schuilenbergerweg 4 in Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummers 1821 en 1833) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan betreft de realisatie van een woning in het karakteristieke bijgebouw, de herbegrenzing van het bestemmingsvlak Wonen en het oprichten van een plattelandskamer.</p> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018001043-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019. U vindt het plan op de <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site Ruimtelijke Plannen">website Ruimtelijke Plannen</a>, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de website <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar site RO">RO</a>.</p> <p><span> </span></p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.</p> 2018-11-21 10:00:00 +0100 2018-11-15 10:48:56 +0100 2018-11-15 10:49:29 +0100 Vooraankondiging bestemmingsplan Schuilenbergerweg 4, Olst Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de locatie Schuilenbergerweg 4 in Olst, kadastraal bekend als de gemeente Olst, sectie H, nummers 1821 en 1833. <p>Dit plan maakt de volgende ontwikkeling planologisch mogelijk:</p> <p>De ontwikkeling betreft de realisatie van een woning in het karakteristieke bijgebouw, herbegrenzing van het bestemmingsvlak ‘Wonen’ en het oprichten van een plattelandskamer.</p> <p>U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerpwijzigingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op www.olst-wijhe.nl. In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.</p> <h2>Overeenkomst exploitatie</h2> <p>Het college van B en W heeft op 10 september 2018 met de initiatiefnemer een overeenkomst afgesloten voor de exploitatie van de locatie aan de Schuilenbergerweg 4. Hiermee is het kostenverhaal van de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie en de hiervoor benodigde planologische procedure verzekerd.</p> <h2>Zakelijke beschrijving</h2> <p>U kunt de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst hieronder inzien. Deze ligt ook ter inzage bij ons Klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b) van 4 oktober  2018 tot en met 14 november 2018.</p> <p>U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen de gesloten overeenkomst.</p> 2018-10-03 06:00:00 +0200 2018-09-27 08:48:18 +0200 2018-09-27 08:48:18 +0200