Ontwerp bestemmingsplan Zonnekamp-Oost woonveld D

Voor de locatie Zonnekamp-Oost woonveld D (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie F, nummers 4854, 5138 (gedeeltelijk), 5139, 5270 (gedeeltelijk)) legt het college van B en W een ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Het plan voorziet in de bouw van 14 woningen met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen. In het bestemmingsplan wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, zodat het mogelijk wordt om nog maximaal 6 woningen extra te bouwen waardoor in totaal 20 woningen kunnen worden gebouwd.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2019003006-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18 april tot en met 29 mei 2019. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij onze balies in het gemeentehuis in Wijhe en het Holstohus in Olst. Bronbestanden vindt u op ro.olst-wijhe.nl.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving via telefoonnummer 14 0570.

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen