Bestemmingsplan Zonnekamp-Oost woonveld D vastgesteld

De gemeenteraad stelde op 1 juli 2019 het bestemmingsplan Zonnekamp-Oost woonveld D vast.

Voor de locatie Zonnekamp-Oost woonveld D (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie F, nummers 4854, 5138 (gedeeltelijk), 5139, 5270 (gedeeltelijk)) heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Zonnekamp-Oost woonveld D vastgesteld. Het plan voorziet in bouw van 14 woningen, met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen. In het bestemmingsplan wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, zodat het mogelijk om nog maximaal 6 woningen extra te bouwen, waardoor in totaal 20 woningen kunnen worden gebouwd.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2019003006-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 4 juli 2019 tot en met 14 augustus 2019. U vindt het plan op Ruimtelijke plannen en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bekijk de bronbestanden.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

  • tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of
  • belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen