Bestemmingsplan Zonnekamp-Oost, woonveld D onherroepelijk <p>Het bestemmingsplan Zonnekamp-Oost, woonveld D (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie F, nummers 4854, 5138 (gedeeltelijk), 5139, 5270 (gedeeltelijk)) is op 15 augustus 2019 onherroepelijk geworden. Het plan voorziet in de bouw van 14 woningen met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, zodat het mogelijk is om nog maximaal 6 woningen extra te bouwen, waardoor in totaal 20 woningen kunnen worden gebouwd. <a href="https://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="Ga naar ruimtelijkeplannen.nl">Bekijk het bestemmingsplan</a> (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2019003006-0301) of <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="Ga naar ro.olst-wijhe.nl">de bronbestanden</a>.</p> <br /> 2019-08-28 10:00:00 +0200 2019-08-22 19:33:13 +0200 2019-08-22 19:33:13 +0200 Bestemmingsplan Zonnekamp-Oost woonveld D vastgesteld <p>De gemeenteraad stelde op 1 juli 2019 het bestemmingsplan Zonnekamp-Oost woonveld D vast.</p> <p><span> </span></p> <p><span>Voor de locatie Zonnekamp-Oost woonveld D (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie F, nummers 4854, 5138 (gedeeltelijk), 5139, 5270 (gedeeltelijk)) heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Zonnekamp-Oost woonveld D vastgesteld. Het plan voorziet in bouw van 14 woningen, met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen. In het bestemmingsplan wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, zodat het mogelijk om nog maximaal 6 woningen extra te bouwen, waardoor in totaal 20 woningen kunnen worden gebouwd.</span></p> <p>Het plan (identificatienummer <span> </span>NL.IMRO.1773.BP2019003006-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 4 juli 2019 tot en met 14 augustus 2019. U vindt het plan op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl " title="ga naar www.ruimtelijkeplannen.nl ">Ruimtelijke plannen</a> en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bekijk de <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="ga naar https://ro.olst-wijhe.nl/">bronbestanden</a>.</p> <p><span>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:</span></p> <ul> <li><span>tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of</span></li> <li><span>belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.</span></li> </ul> <p><span></span></p> <p><span>Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</span></p> <p><span>Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</span></p> 2019-07-03 00:00:00 +0200 2019-06-27 16:02:37 +0200 2019-06-27 16:02:57 +0200 Ontwerp bestemmingsplan Zonnekamp-Oost woonveld D Voor de locatie Zonnekamp-Oost woonveld D (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie F, nummers 4854, 5138 (gedeeltelijk), 5139, 5270 (gedeeltelijk)) legt het college van B en W een ontwerp bestemmingsplan ter inzage. <p>Het plan voorziet in de bouw van 14 woningen met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen. In het bestemmingsplan wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, zodat het mogelijk wordt om nog maximaal 6 woningen extra te bouwen waardoor in totaal 20 woningen kunnen worden gebouwd.</p> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2019003006-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18 april tot en met 29 mei 2019. U vindt het plan op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="Ga naar ruimtelijkeplannen.nl">www.ruimtelijkeplannen.nl</a> en bij onze balies in het gemeentehuis in Wijhe en het Holstohus in Olst. Bronbestanden vindt u op <a href="http://ro.olst-wijhe.nl" title="Ga naar ro.olst-wijhe.nl">ro.olst-wijhe.nl</a>.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving via telefoonnummer 14 0570.</p> <p> </p> 2019-04-17 09:30:00 +0200 2019-04-09 14:21:30 +0200 2019-04-30 09:18:02 +0200