Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Ontwerp bestemmingsplan Abersonterrein in Olst

Het college van B en W van de gemeente Olst-Wijhe legt ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Aberson te Olst, op de locatie van het voormalige Abersonterrein te Olst, (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie F, nummers 3394, 3835 en 3836) het ontwerp bestemmingsplan Olst, Abersonterrein ter inzage. Het plan voorziet in de realisatie van maximaal 66 woningen, met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen.

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Abersonterrein in Olst

Het college van B en W van de gemeente Olst-Wijhe maakt bekend dat met ingang van 28 mei 2020 gedurende zes weken voor een ieder in het gemeentehuis in Wijhe (Raadhuisplein 1) het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder ter inzage ligt. Het besluit houdt verband met hogere grenswaarde voor het ontwerp bestemmingsplan Olst, Abersonterrein

Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Olst, Abersonterrein

Het college van B en W van de gemeente Olst-Wijhe maakt bekend dat zij ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Aberson te Olst, op de locatie van het voormalige Abersonterrein te Olst, op grond van artikel 7.2 vierde lid en artikel 7.17 van de Wet milieubeheer in samenhang met artikel 2 tweede lid van het Besluit milieueffectrapportage een beslissing hebben genomen ten aanzien van de vormvrij m.e.r.-beoordeling voor de realisatie van maximaal 66 woningen, met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen.

Vooraankondiging bestemmingsplan Buitengebied – IJsseldijk 95, nabij Kloosterhoekweg 12

Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor het perceel IJsseldijk 95 te Welsum, kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie G, nummers 2829, 3680 en 3681 (gedeeltelijk) en het perceel gelegen nabij Kloosterhoekweg 12 te Welsum, kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie G, nummer 2308.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bremmelerstraat 13 ter inzage

Voor de locatie Bremmelerstraat 13 te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie L, nummer 380) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. De ontwikkeling betreft het slopen van circa 1674 m² aan landschapontsierende bedrijfsbebouwing en ter compensatie het terugbouwen van een woning door toepassing van het beleid Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.

Ontwerp-omgevingsvergunning calamiteitenroute Olst ter inzage

Voor de locatie tussen Enkweg en Averbergen te Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie B, nummer 978, 979, 3410, 4486 en 5518 en sectie F, nummer 3413, 4662 en 5185 en sectie H, nummer 1667 en 1668) legt het college van B en W een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. Het plan maakt de realisatie van een calamiteitenroute ten behoeve van het vergroten van de veiligheid in Olst mogelijk.

Vooraankondiging bestemmingsplan Bonekampweg 7-9

Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de Bonekampweg 7-9 te Wesepe, kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummers 1, 714 en 3765. De voorgenomen ontwikkeling betreft het planologisch regelen van twee woningen op de percelen. De initiatiefnemer wil met twee gezinnen naast elkaar op het erf kunnen wonen met bijbehorende bijgebouwen. Alle illegaal opgerichte bebouwing op het perceel wordt gesloopt. Daarnaast worden de erven landschappelijk ingepast conform een erfinrichtingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan Fietstunnel Ter Stegestraat Olst ter inzage

De gemeente Olst-Wijhe wil een fiets- en voetgangersverbinding realiseren onder het spoortracé Zwolle-Deventer, ter hoogte van de straten Ter Stegestraat en Averbergen. Dit met het oog op het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in Olst. Door de aanleg van de tunnel ontstaat een veilige verbinding aan de noordzijde van Olst en wordt de verkeersdruk op de spoorwegovergang Jan Hooglandstraat verminderd. Om de realisatie van deze verbinding planologisch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan gemaakt en legt het college van burgemeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen