Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Hiethaarshoek, Wesepe

Voor de locatie aan Hiethaarshoek te Wesepe maken het college van B en W bekend dat zij op grond van artikel 7.2 vierde lid en artikel 7.17 van de Wet milieubeheer in samenhang met artikel 2 tweede lid van het Besluit milieueffectrapportage een beslissing hebben genomen. Dit ten aanzien van de vormvrij m.e.r.-beoordeling voor de (her)ontwikkeling van Hiethaarshoek voor de realisatie van een woongebied voor 15 woningen (waarvan er reeds 2 zijn gerealiseerd) met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen.

De beoogde activiteiten (de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject)het veranderen van een installatie voor het houden van schapen) staan vermeld in bijlage D, categorie 11.2 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 11.2 niet wordt overschreden, geldt de vormvrij m.e.r.-beoordelingsplicht. uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van de realisatie is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport dan wel milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken inzien bij ons Klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b) van 14 februari 2019 tot en met 27 maart 2019. Tevens zijn de stukken op onze website te vinden. U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen het besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen