Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Hiethaarshoek, Wesepe

Burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe maken bekend dat met ingang van 14 februari 2019 gedurende zes weken voor een ieder in het gemeentehuis in Olst-Wijhe (Raadhuisplein 1, Wijhe) het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder ter inzage ligt. Het besluit houdt verband met hogere grenswaarde voor het bestemmingsplan Hiethaarshoek te Wesepe.

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen tegen het ontwerp-besluit. De zienswijzen moeten worden gericht aan burgmeester en wethouders, t.a.v. team Leefomgeving, 8131BN, Wijhe. Ook is het mogelijk mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden via 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen