Definitief besluit hogere grenswaarde Hiethaarshoek, Wesepe

Een hogere grenswaarde op basis van de Wet geluidhinder is nodig in het kader van de bestemmingsplanprocedure 'Hiethaarshoek, Wesepe', waarmee de bouw van 15 woningen (waarvan reeds 2 zijn gerealiseerd) met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen mogelijk wordt gemaakt.

De hogere grenswaarde houdt verband met de geluidsbelasting door het wegverkeerslawaai op 3 van de 15 woningen, die hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Op het ontwerp-besluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Het definitieve besluit voor deze hogere grenswaarde ligt van 11 april tot en met 22 mei 2019 ter inzage bij onze balies in het gemeentehuis in Wijhe en het Holstohus in Olst.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen als u

  • tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of
  • belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen