Bestemmingsplan Hiethaarshoek, Wesepe onherroepelijk Het bestemmingsplan Hiethaarshoek te Wesepe is op 4 juli 2019 onherroepelijk geworden. <p>Het plan voorziet in een gewijzigde stedenbouwkundige opzet van de Hiethaarshoek te Wesepe. Hierdoor wordt het mogelijk om een woonlocatie voor 15 woningen (waarvan er 2 reeds zijn gerealiseerd), met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen, te realiseren.</p> <p>U vindt het bestemmingsplan (met identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018005010-0301) op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="Ga naar site ruimtelijke plannen">Ruimtelijke plannen</a> of bekijk de <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar site ro Olst-Wijhe">bronbestanden</a>.</p> <p> </p> 2019-07-10 07:30:00 +0200 2019-07-03 10:17:25 +0200 2019-07-03 10:18:07 +0200 Bestemmingsplan Hiethaarshoek, Wesepe vastgesteld <p> </p> <p><span>De gemeenteraad stelde op 6 mei 2019 het bestemmingsplan Hiethaarshoek, Wesepe</span><span> </span><span>vast. Het plan geldt voor het perceel gelegen aan de Hiethaarshoek te Wesepe, kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummers 86, 147, 148, 997, 998, 999, 3684. Het plan </span><span><span>voorziet in een gewijzigde stedenbouwkundige opzet van de Hiethaarshoek te Wesepe. Hierdoor wordt het mogelijk om een woonlocatie voor 15 woningen (waarvan er 2 reeds zijn gerealiseerd), met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen, te realiseren. </span></span></p> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018005010-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 23 mei 2019 tot en met 3 juli 2019. U vindt het plan op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar http://www.ruimtelijkeplannen.nl">Ruimtelijke plannen</a> en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bekijk de <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="ga naar https://ro.olst-wijhe.nl/">bronbestanden</a>.</p> <p> </p> <p><span> </span>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:</p> <p> </p> <ul> <li><span>tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of </span></li> <li><span>belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.</span></li> </ul> <p> </p> <p><span></span></p> <p><span>Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</span></p> <p>Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> <p> </p> 2019-05-22 09:00:00 +0200 2019-05-16 13:15:13 +0200 2019-05-17 09:35:50 +0200 Definitief besluit hogere grenswaarde Hiethaarshoek, Wesepe Een hogere grenswaarde op basis van de Wet geluidhinder is nodig in het kader van de bestemmingsplanprocedure 'Hiethaarshoek, Wesepe', waarmee de bouw van 15 woningen (waarvan reeds 2 zijn gerealiseerd) met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen mogelijk wordt gemaakt. <p>De hogere grenswaarde houdt verband met de geluidsbelasting door het wegverkeerslawaai op 3 van de 15 woningen, die hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Op het ontwerp-besluit zijn geen zienswijzen ingediend.</p> <p>Het definitieve besluit voor deze hogere grenswaarde ligt van 11 april tot en met 22 mei 2019 ter inzage bij onze balies in het gemeentehuis in Wijhe en het Holstohus in Olst.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen als u</p> <p> <ul> <li>tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of</li> <li>belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend. </li> </ul> </p> <p>Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> 2019-04-10 08:00:00 +0200 2019-04-04 12:17:37 +0200 2019-04-04 12:17:37 +0200 Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Hiethaarshoek, Wesepe <p><span> </span></p> <p>Burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe maken bekend dat met ingang van 14 februari 2019 gedurende zes weken voor een ieder in het gemeentehuis in Olst-Wijhe (Raadhuisplein 1, Wijhe) het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder ter inzage ligt. Het besluit houdt verband met hogere grenswaarde voor het bestemmingsplan Hiethaarshoek te Wesepe.</p> <p> </p> <p>Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen tegen het ontwerp-besluit. De zienswijzen moeten worden gericht aan burgmeester en wethouders, t.a.v. team Leefomgeving, 8131BN, Wijhe. Ook is het mogelijk mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden via 14 0570.</p> 2019-02-13 07:00:00 +0100 2019-02-05 15:30:10 +0100 2019-02-05 15:30:10 +0100 Ontwerpbestemmingsplan Hiethaarshoek, Wesepe <p><span> </span></p> <p><span>Voor de locatie Hiethaarshoek in Wesepe (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummers 86, 147, 148, 997, 998, 999, 3684) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan voorziet in de realisatie van een woonlocatie voor 15 woningen (waarvan er 2 reeds zijn gerealiseerd) met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen. </span></p> <p><span> </span></p> <p><span><span><span><span><span>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018005010-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14 februari 2019 tot en met 27 maart 2019. U vindt het </span><span>plan op Ruimtelijike plannen</span></span></span><span><span><span> en </span><span>bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b)</span><span>. Bronbestanden vindt u op </span></span></span><a href="http://ro.olst-wijhe.nl/" title="ga naar site ro Olst-Wijhe"><span><span>ro.olst-wijhe.nl</span></span></a><span><span>.</span></span></span></span></p> <p><span> </span></p> <p><span><span> </span></span></p> <p><span> </span></p> <p><span>U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.</span></p> <p><span> </span></p> 2019-02-13 07:00:00 +0100 2019-02-05 12:35:04 +0100 2019-02-18 11:01:14 +0100 Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Hiethaarshoek, Wesepe <p>Voor de locatie aan Hiethaarshoek te Wesepe maken het college van B en W bekend dat zij op grond van artikel 7.2 vierde lid en artikel 7.17 van de Wet milieubeheer in samenhang met artikel 2 tweede lid van het Besluit milieueffectrapportage een beslissing hebben genomen. Dit ten aanzien van de vormvrij m.e.r.-beoordeling voor de (her)ontwikkeling van Hiethaarshoek voor de realisatie van een woongebied voor 15 woningen (waarvan er reeds 2 zijn gerealiseerd) met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen.</p> <p>De beoogde activiteiten (de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject)het veranderen van een installatie voor het houden van schapen) staan vermeld in bijlage D, categorie 11.2 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 11.2 niet wordt overschreden, geldt de vormvrij m.e.r.-beoordelingsplicht. uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van de realisatie is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport dan wel milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling.</p> <p>U kunt het besluit en de bijbehorende stukken inzien bij ons Klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b) van 14 februari 2019 tot en met 27 maart 2019. Tevens zijn de stukken op onze website te vinden. U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen het besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling.</p> 2019-02-13 07:00:00 +0100 2019-02-05 15:32:12 +0100 2019-05-22 10:47:14 +0200 Vooraankondiging herziening bestemmingsplan Hiethaarshoek Boxbergerweg Wesepe <p>Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de locatie Hiethaarshoek aan de Boxbergerweg in Wesepe (kadastraal bekend als de gemeente Olst, sectie H, nummer 86, 3684, 147, 997, 998, 999 en 148). Dit plan maakt de volgende ontwikkeling planologisch mogelijk:</p> <ul> <li>Een herinrichting van de locatie en het mogelijk maken van de bouw van 3 extra woningen (15 in plaats van 12 woningen).</li> </ul> <p>U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerpwijzigingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op deze pagina.<strong><span> </span></strong>In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.</p> <h2>Overeenkomst exploitatie</h2> <p>Het college van B en W heeft op 9 augustus 2018 met de initiatiefnemer een overeenkomst afgesloten voor de exploitatie van de locatie Hiethaarshoek aan de Boxbergerweg in Wesepe. Hiermee is het kostenverhaal van de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie en de hiervoor benodigde planologische procedure verzekerd. <span>U vindt de </span>zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst onderaan deze pagina<span><span>,</span></span><span> bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus van </span>5 september 2018 t/m 16 oktober 2018<span>. U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen de gesloten overeenkomst.</span></p> 2018-09-05 07:00:00 +0200 2018-08-31 10:00:07 +0200 2018-08-31 10:03:39 +0200