Wijzigingsplan Buitengebied Velsdijk 4 onherroepelijk Het wijzigingsplan Buitengebied Velsdijk 4 is op 1 augustus 2019 onherroepelijk geworden. <p> <p>Het plan maakt het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming, het slopen van schuren alsmede het terugbouwen van een beperkt aantal vierkante meters planologisch mogelijk.</p> <p>U vindt het bestemmingsplan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2019001049-0301) op de website <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site ruimtelijke plannen">Ruimtelijke Plannen</a> en bronbestanden via de site <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar site RO">RO</a>.</p> </p> 2019-08-07 09:00:00 +0200 2019-07-31 08:58:07 +0200 2019-07-31 08:58:07 +0200 Wijzigingsplan Buitengebied, Velsdijk 4 vastgesteld <p> <p>Het college van B en W stelde op 3 juni 2019 het wijzigingsplan Buitengebied, Velsdijk 4 ongewijzigd vast. Het plan wijzigt de bestemming van de locatie Velsdijk 4 in Wesepe (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie D, nummer 5245). Het plan het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming, het slopen van schuren alsmede het terugbouwen van een beperkt aantal vierkante meters planologisch mogelijk.</p> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2019001049-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019. U vindt het plan op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar http://www.ruimtelijkeplannen.nl">Ruimtelijke plannen</a>.  en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1). Bekijk de <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="ga naar https://ro.olst-wijhe.nl/">bronbestanden</a>.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:</p> <p> <ul> <li><span>tijdig een zienswijze bij het college van B en W heeft ingediend, of</span></li> <li>belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze kon indienen.</li> </ul> </p> <p> </p> <p>Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> <p>Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde wijzigingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> </p> 2019-06-19 00:00:00 +0200 2019-06-11 11:31:46 +0200 2019-06-11 11:31:46 +0200 Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Velsdijk 4 ter inzage <p>Voor de locatie Velsdijk 4 in Wesepe (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie D, nummer 5245) legt het college van B en W een ontwerpwijzigingsplan ter inzage dat voorziet in het wijzigen van het bestemmingsplan voor deze locatie. Dit plan maakt het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming, het slopen van schuren alsmede het terugbouwen van een beperkt aantal vierkante meters planologisch mogelijk.</p> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2019001049-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 11 april 2019 tot en met 22 mei 2019. U vindt het plan op de <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site ruimtelijke plannen">site Ruimtelijke Plannen</a>, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de site <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar site RO">RO</a>.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar het college van B en W. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.</p> 2019-04-10 09:00:00 +0200 2019-04-03 16:38:18 +0200 2019-04-03 16:38:43 +0200 Vooraankondiging wijzigingsplan Velsdijk 4 te Wesepe <p>Het college van B en W laat een nieuw wijzigingsplan maken voor de locatie aan de Velsdijk 4 in Wesepe, kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie D, nummer 5245. Dit plan maakt het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming, het slopen van schuren alsmede het terugbouwen van een beperkt aantal vierkante meters planologisch mogelijk.</p> <p>U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerpwijzigingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op onze <a href="http://www.olst-wijhe.nl" title="ga naar http://www.olst-wijhe.nl">website</a><span><span>.</span></span> In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.</p> <h2>Overeenkomst exploitatie</h2> <p>Het college van B en W heeft op 13 januari 2019 een overeenkomst afgesloten voor de exploitatie van de locatie aan de Velsdijk 4 te Wesepe. Hiermee is het kostenverhaal van de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie en de hiervoor benodigde planologische procedure verzekerd.</p> <p><span>U kunt de </span>zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst hieronder inzien. Ook ligt deze <span>bij </span>ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b)<span>. U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen de gesloten overeenkomst.</span></p> 2019-01-31 07:00:00 +0100 2019-01-24 16:00:35 +0100 2019-02-01 09:23:23 +0100