Bestemmingsplan Buitengebied, Zonnenbergerweg 10, Wesepe <p> </p> <p>Het bestemmingsplan Buitengebied, Zonnenbergerweg 10, Wesepe is op 23 mei 2019 onherroepelijk geworden. Het plan voorziet in de sloop van de bestaande (bedrijfs)bebouwing incl. bedrijfswoning met een oppervlakte van 760m², waardoor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning met een gezamenlijke inhoud van 900m³ mogelijk wordt gemaakt. Bij deze twee-onder-een-kapwoning mag ten hoogste 250m² aan bijgebouwen worden gerealiseerd. U vindt het bestemmingsplan (met identificatienummer NL.IMRO.1773.BP20180001042-0301) op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar http://www.ruimtelijkeplannen.nl">Ruimtelijke plannen</a>. Bekijk de <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="ga naar https://ro.olst-wijhe.nl/">bronbestanden</a>.</p> <p> </p> 2019-05-29 00:00:00 +0200 2019-05-23 12:02:50 +0200 2019-05-23 12:03:07 +0200 Bestemmingsplan Buitengebied Zonnenbergerweg 10 Wesepe vastgesteld De gemeenteraad stelde op 25 maart 2019 het bestemmingsplan Buitengebied Zonnenbergerweg 10 Wesepe vast. <p>Het plan geldt voor het perceel gelegen aan de Zonnenbergerweg 10 in Wesepe (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummer 2012). Het plan voorziet in de sloop van de bestaande (bedrijfs)bebouwing incl. bedrijfswoning met een oppervlakte van 760m², waardoor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning met een gezamenlijke inhoud van 900m³ mogelijk wordt gemaakt. Bij deze twee-onder-een-kapwoning mag ten hoogste 250m² aan bijgebouwen worden gerealiseerd.</p> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP20180001042-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 11 april 2019 tot en met 22 mei 2019. U vindt het plan op de <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site ruimtelijke plannen">site Ruimtelijke Plannen</a>, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de site <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar site RO">RO</a>.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:</p> <ul> <li>tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of</li> <li>belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.</li> </ul> <p><span>Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</span></p> <p><span></span>Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> 2019-04-10 09:00:00 +0200 2019-04-03 16:31:21 +0200 2019-04-03 16:31:33 +0200 Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Zonnenbergerweg 10 <p><span><span>Voor de locatie Zonnenbergerweg 10 in Wesepe (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummers 2012) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan voorziet in de sloop van de bestaande (bedrijfs)bebouwing incl. bedrijfswoning met een oppervlakte van 760m², waardoor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning met een gezamenlijke inhoud van 900m³ mogelijk wordt gemaakt. Bij deze twee-onder-een-kapwoning mag ten hoogste 250m² aan bijgebouwen worden gerealiseerd.</span></span></p> <p><span><span><span>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP20180001042-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 3 januari 2019 tot 14 februari 2019. U vindt het </span><span>plan op de <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site Ruimtelijke Plannen">site Ruimtelijke Plannen</a></span></span></span><span><span>, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de site <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar site RO">RO</a></span></span><span><span><span>.</span></span></span></p> <p><span>U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.</span></p> 2019-01-02 08:00:00 +0100 2018-12-17 16:25:02 +0100 2018-12-17 16:25:18 +0100 Vooraankondiging bestemmingsplan Buitengebied Zonnenbergerweg 10 <p>Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor Zonnenbergerweg 10 in Wesepe (kadastraal bekend gemeente Olst, sectie H, nummer 2012).</p> <p>Dit plan maakt de volgende ontwikkeling planologisch mogelijk:</p> <p> <ul> <li>De ontwikkeling betreft de sloop van bestaande bedrijfsbebouwing incl. bedrijfswoning met een oppervlakte van 760m² en de nieuwbouw van een twee-onder-een-kapwoning met een gezamenlijke inhoud van 900m³ en (een) bijgebouw(en) met een maximum oppervlakte van 250m² op het perceel Zonnenbergerweg 10 in Wesepe.</li> </ul> </p> <p>U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op deze pagina. In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.</p> <p><strong>Overeenkomst exploitatie</strong></p> <p>Het college van B en W heeft op 16 oktober 2018 met de initiatiefnemer een overeenkomst afgesloten voor de exploitatie van de locatie Zonnenbergerweg 10 in Wesepe. Hiermee is het kostenverhaal van de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie en de hiervoor benodigde planologische procedure verzekerd. U vindt de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst onderaan deze pagina en bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus van 20 december 2018 tot en met 2 februari 2019. U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen de gesloten overeenkomst.</p> 2018-12-19 08:00:00 +0100 2018-12-13 15:55:16 +0100 2018-12-13 16:00:08 +0100