Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

De onderstaande vergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.10 Wabo.

Voor de locatie Hooglandweg 3a te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie D, nummers 1715 en 1783 legt het college van B en W een definitieve omgevingsvergunning ter inzage. Het plan maakt het bouwen van een windmolen (maximaal 25 meter hoog) en een suncat (draaibare zonnepanelen) mogelijk.

Het plan (identificatienummer: NL.IMRO.1773.OM2019001050-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 6 juni tot en met 17 juli 2019. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij onze balie in het gemeentehuis in Wijhe. Bronbestanden vindt u op ro.olst-wijhe.nl.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen als u:

  • Tijdig een zienswijze bij het college van B en W heeft ingediend, of
  • belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze kon indienen.

Een beroepschrift dient u in bij de rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat de verleende omgevingsvergunning niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen