Definitief besluit hogere grenswaarde Lierderholthuisweg 11, Wijhe

Een hogere grenswaarde op basis van de Wet geluidhinder is nodig in het kader van de bestemmingsplanprocedure “Buitengebied, Lierderholthuisweg 11, Wijhe”, waarmee het bouwen van een woning mogelijk wordt gemaakt. De hogere grenswaarde houdt verband met de geluidsbelasting door het wegverkeer op de Lierderholthuisweg, die voor de woning hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Het definitieve besluit voor deze hogere grenswaarde ligt van 21 februari 2019 tot en met 3 april 2019 ter inzage bij ons Klantcontactcentrum, in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in het Holstohus, in Olst (Jan Schamhartstraat 5b).

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

  • tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of
  • belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen