Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Bestemmingsplan Buitengebied, Lierderholthuisweg 11, Wijhe gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad stelde op 25 maart 2019 het bestemmingsplan Buitengebied, Lierderholthuisweg 11, Wijhe gewijzigd vast.

Het plan geldt voor het perceel gelegen aan de Lierderholthuisweg 11 te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie L, nummer 491). De ontwikkeling betreft de sloop van een kippenschuur en de woning in het kader van de KGO-regeling. Ter compensatie wordt de huidige woning heropgebouwd op de slooplocatie van de kippenschuur. Dit bestemmingsplan maakt deze ontwikkeling planologisch mogelijk.

De gemeenteraad bracht bij de vaststelling onderstaande wijzingen aan in het plan:

  • Artikel 4 lid 2 onder d: De toegestane maximale inhoudsmaat voor een woning (inclusief aan- en uitbouw) te wijzigen van 900m³ naar 750m³.
  • In bijlage 1: Ontwikkelingsplan de afbeeldingen 19, 20, 22 en 23 te wijzigen, zodat de ‘ruige haag’ 2 meter uit de noordelijke perceelsgrens komt te staan.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018001044-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 18 april tot en met 29 mei 2019. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij onze balies in het gemeentehuis in Wijhe en het Holstohus in Olst. Bronbestanden vindt u op ro.olst-wijhe.nl.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen als u:

  • tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of
  • belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen