Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Noorder Koeslag fase 3.2

Voor de ontwikkeling omtrent Noorder Koeslag fase 3.2 maken het college van B en W bekend dat zij op grond van artikel 7.2 vierde lid en artikel 7.17 van de Wet milieubeheer in samenhang met artikel 2 tweede lid van het Besluit milieueffectrapportage een beslissing hebben genomen ten aanzien van de vormvrij m.e.r.-beoordeling voor de realisatie van een woongebied voor maximaal 27 woningen in de wijk Noorder Koeslag te Wijhe.

De beoogde activiteiten (de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject) staan vermeld in bijlage D, categorie 11.2 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 11.2 niet wordt overschreden, geldt de vormvrij m.e.r.-beoordelingsplicht. uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van de realisatie is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport dan wel milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken inzien bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus van 7 maart 2019 tot en met 17 april 2019. U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen het besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen