Ontwerp Uitwerkingsplan Noorder Koeslag 2018 fase 2 ter inzage

De nieuwbouwwijk Noorder Koeslag in Wijhe bestaat uit verschillen de deelgebieden. In het geldende bestemmingsplan Noorder Koeslag uit 2007 is het noordelijke deel aangewezen als Wonen uit te werken.

Het westelijke deel van dit gebied (west van de centraal in de wijk liggende watergang) is uitgewerkt in het Uitwerkingsplan Noorder Koeslag welke in 2013 is vastgesteld. Het oostelijke deel wordt nu uitgewerkt middels dit Uitwerkingsplan Noorder Koeslag 2018 fase 2. Het oostelijke deel wordt in twee fasen ontwikkeld. Met dit uitwerkingsplan wordt voor fase 2 (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie E, nummers 3536 (gedeeltelijk), 3539 (gedeeltelijk), 3548 (gedeeltelijk), 3865 (gedeeltelijk)) toepassing gegeven aan de uit bestemming voortvloeiende uitwerkingsplicht. Daartoe legt het college van B en W een ontwerpuitwerkingsplan ter inzage. Met het uitwerkingsplan voor fase 2 wordt de bouw van maximaal 27 woningen met bijbehorende voorzieningen (o.a. wegen en groen) mogelijk gemaakt.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1 773.BP2018004022-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 7 maart 2019 tot en met 17 april 2019. U vindt het plan op de website Ruimtelijke Plannen, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de site RO.

Tevens ligt voor dit plan het bijbehorende besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling ter inzage. Dit besluit is op 12 februari 2019 door het college van BenW genomen. U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen