Ontwerp-omgevingsvergunning Buitengebied: Zonnepark Noordmanshoek ter inzage

Voor de locatie aan de Jan Meesterweg te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie F, nummers 6008, 6572, 6571 en sectie G, nummers 2314, 2316, 2086 en 2315) legt het college van B en W een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. Het plan maakt de realisatie van een zonnepark ter grootte van 6.5 hectare mogelijk alsmede de landschappelijke inpassing van het zonnepark.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.OM2019001051-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019. U vindt het plan op ruimtelijke plannen en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) of bekijk de  bronbestanden.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar het college van B en W. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen