Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Raalterweg 27-27a ter inzage

Voor de locatie Raalterweg 27-27a in Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie C, nummers 2212, 2314, 2315 en 2275) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan maakt de realisatie van twee woningbouwkavels door de sloop van de agrarische bedrijfsbebouwing in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving en landschappelijke inpassing op de percelen planologisch mogelijk.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2019001047-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 11 april 2019 tot en met 22 mei 2019. U vindt het plan op de site Ruimtelijke Plannen, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de site RO.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen