Bestemmingsplan Buitengebied, Raalterweg 27-27a vastgesteld

De gemeenteraad stelde op 1 juli 2019 het bestemmingsplan Buitengebied, Raalterweg 27-27a ongewijzigd vast. Het plan geldt voor de locatie Raalterweg 27-27a in Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie C, nummers 2212, 2314, 2315 en 2275). Het plan maakt de realisatie van twee woningbouwkavels door de sloop van de agrarische bedrijfsbebouwing in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving en landschappelijke inpassing op de percelen planologisch mogelijk.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2019001047-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 25 juli 2019 tot en met 4 september 2019. U vindt het plan op Ruimtelijke plannen en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bekijk de bronbestanden.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

  • tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of
  • belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen