Bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 9, Wijhe vastgesteld

De gemeenteraad stelde op 1 juli 2019 het bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 9, Wijhe vast.

Het plan geldt voor het perceel gelegen aan de Waterstraat 9 en het perceel gelegen tegenover Waterstraat 9 in Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie D, nummers 1671 en 1701). Het plan voorziet in de verplaatsing van een bouwrecht van het perceel Waterstraat 9 naar het perceel gelegen tegenover Waterstraat 9 in Wijhe om zo ter plaatse een nieuwe woning te realiseren. De nieuw te bouwen woning zal landschappelijk worden ingepast.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2019001048-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 25 juli 2019 tot en met 4 september 2019. U vindt het plan op Ruimtelijke plannen en bij onze balies in het gemeentehuis in Wijhe en het Holstohus in Olst. Bekijk de bronbestanden.

Ukunt binnen de genoemde termijn beroep instellen als u:

  • tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend of
  • belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen