Bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 9, Wijhe onherroepelijk <p>Het bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 9, Wijhe is op 5 september 2019 onherroepelijk geworden. Het plan voorziet in de verplaatsing van een bouwrecht van het perceel Waterstraat 9 naar het perceel gelegen tegenover Waterstraat 9 in Wijhe om zo ter plaatse een nieuwe woning te realiseren. De nieuw te bouwen woning zal landschappelijk worden ingepast. U vindt het bestemmingsplan (met identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2019001048-0301) op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl " title="ga naar http://www.ruimtelijkeplannen.nl">Ruimtelijke plannen</a>. Bekijk de <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="ga naar https://ro.olst-wijhe.nl/">bronbestanden</a>.</p> <p> </p> 2019-09-18 06:00:00 +0200 2019-09-10 11:33:48 +0200 2019-09-13 09:02:15 +0200 Bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 9, Wijhe vastgesteld <p>De gemeenteraad stelde op 1 juli 2019 het bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 9, Wijhe vast.</p> <p><span></span>Het plan geldt voor het perceel gelegen aan de Waterstraat 9 en het perceel gelegen tegenover Waterstraat 9 in Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie D, nummers 1671 en 1701). Het plan voorziet in de verplaatsing van een bouwrecht van het perceel Waterstraat 9 naar het perceel gelegen tegenover Waterstraat 9 in Wijhe om zo ter plaatse een nieuwe woning te realiseren. De nieuw te bouwen woning zal landschappelijk worden ingepast.</p> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2019001048-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 25 juli 2019 tot en met 4 september 2019. U vindt het plan op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar http://www.ruimtelijkeplannen.nl">Ruimtelijke plannen</a> en bij onze balies in het gemeentehuis in Wijhe en het Holstohus in Olst. Bekijk de <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="ga naar https://ro.olst-wijhe.nl/">bronbestanden</a>.</p> <p>Ukunt binnen de genoemde termijn beroep instellen als u:</p> <ul> <li><span>tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend of</span></li> <li><span>belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.</span></li> </ul> <p>Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> <p><span>Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</span></p> <p> </p> 2019-07-24 00:00:00 +0200 2019-07-15 10:08:53 +0200 2019-07-19 09:17:50 +0200 Bestemmingsplan te inzage in vakantieperiode - Waterstraat 9, Wijhe <p>De verwachting is dat gedurende de zomervakantieperiode de volgende bestemmingsplannen zes weken ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen of beroep:</p> <ul> <li><span>Buitengebied, Waterstraat 9 te Wijhe, het plan maakt het verplaatsen van een bouwrecht naar de overzijde van de straat mogelijk</span></li> <li>Buitengebied, Raalterweg 27-27a te Wijhe, het plan maakt het bouwen van twee woningen mogelijk waarbij ter compensatie landschapsontsierende bebouwing wordt gesloopt conform de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.</li> </ul> <p><span>Belanghebbenden die op deze plannen willen reageren en in deze periode op vakantie zijn, wordt geadviseerd een zaakwaarnemer aan te wijzen.</span></p> 2019-07-03 00:00:00 +0200 2019-06-27 12:37:22 +0200 2019-06-27 12:41:08 +0200 Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 9, Wijhe Voor de locatie Waterstraat 9 en tegenover Waterstraat 9 (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie D, nummers 1671 en 1701) legt het college van B en W een ontwerp bestemmingsplan ter inzage. <p>Het plan voorziet in de verplaatsing van een bouwrecht van het perceel Waterstraat 9 naar het perceel gelegen tegenover Waterstraat 9 in Wijhe om zo ter plaatse een nieuwe woning te realiseren. De nieuw te bouwen woning zal landschappelijk worden ingepast.</p> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2019001048-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 11 april tot en met 22 mei 2019. U vindt het plan op <a href="https://www.ruimtelijkeplannen.nl/" title="Ga naar ruimtelijkeplannen.nl">www.ruimtelijkeplannen.nl</a> en bij onze balies in het gemeentehuis in Wijhe en in het Holstohus in Olst. Bronbestanden vindt u op <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="Ga naar ro.olst-wijhe.nl">ro.olst-wijhe.nl</a>.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving via telefoonnummer 14 0570.</p> 2019-04-10 08:00:00 +0200 2019-04-04 13:40:57 +0200 2019-04-15 09:08:36 +0200 Vooraankondiging bestemmingsplan Waterstraat 9, Wijhe Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de locatie tegenover Waterstraat 9 in Wijhe, kadastraal bekend gemeente Olst-Wijhe, sectie D, nummer 1671 en 1701. <p>Dit plan maakt de volgende ontwikkeling planologisch mogelijk:</p> <p>De ontwikkeling betreft de verplaatsing van een bouwrecht van het perceel Waterstraat 9 naar de andere zijde van de weg tegenover Waterstraat 9 in Wijhe, om zo de bouw van een woning ter plaatse mogelijk te maken.</p> <p>U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op www.olst-wijhe.nl. In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.</p> <h2>Overeenkomst exploitatie</h2> <p>Het college van B en W heeft op 14 november 2018 met de initiatiefnemer een overeenkomst afgesloten voor de exploitatie van de locatie tegenover Waterstraat 9 in Wijhe. Hiermee is het kostenverhaal van de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie en de hiervoor benodigde planologische procedure verzekerd.</p> <p>U kunt de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst inzien bij ons Klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b) van 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019. U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen de gesloten overeenkomst.</p> 2018-12-06 08:00:00 +0100 2018-11-26 15:58:44 +0100 2018-11-27 16:47:41 +0100