Uitwerkingsplan ‘Noorder Koeslag, uitwerkingsplan 2018 fase 3.2’ onherroepelijk <p>Het bestemmingsplan Noorder Koeslag, uitwerkingsplan 2018 fase 3.2 is op 25 juli 2019 onherroepelijk geworden. Het plan is een uitwerking van het vigerende bestemmingsplan Noorder Koeslag uit 2007. U vindt het bestemmingsplan (met identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018004022-0301) op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar http://www.ruimtelijkeplannen.nl">Ruimtelijke plannen</a>. Bekijk de <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="ga naar https://ro.olst-wijhe.nl/">bronbestanden</a>.</p> <p> </p> 2019-07-31 00:00:00 +0200 2019-07-15 10:05:03 +0200 2019-07-15 10:05:35 +0200 Uitwerkingsplan Noorder Koeslag, uitwerkingsplan 2018 fase 3.2 gewijzigd vastgesteld Het college van burgemeester en wethouders stelde op 14 mei 2019 het uitwerkingsplan ‘Noorder Koeslag, uitwerkingsplan 2018 fase 3.2’ gewijzigd vast. Het plan is een uitwerking van het geldende bestemmingsplan Noorder Koeslag uit 2007. <p>Het college van burgemeester en wethouders bracht bij de vaststelling ambtshalve onderstaande wijzigingen aan in het plan:</p> <h2>Regels:</h2> <ul> <li>Regel onder artikel 7.2.2. vervangen door: De voorgevel van een hoofdgebouw dient minimaal 3 meter en maximaal 5 meter van de voorste perceelgrens te worden gebouwd.</li> </ul> <p><span>Verbeelding:</span></p> <ul> <li>In het zuidwestelijk plangebied, grenzend aan de Koestraat, ligt de bouwvlak grens op 5 meter van de weg. Deze afstand wordt verkleind naar 3 meter.</li> </ul> <p> </p> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018004022-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 13 juni 2019 t/m 24 juli 2019. U vindt het plan op <a href="https://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="Ga naar ruimtelijkeplannen.nl">www.ruimtelijkeplannen.nl</a> en bij onze balie in het gemeentehuis in Wijhe. Bronbestanden vindt u op <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="Ga naar ro.olst-wijhe.nl">ro.olst-wijhe.nl</a>.</p> <p><strong>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen als u:</strong></p> <p> </p> <ul> <li>Tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend, of</li> <li>Belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend, of</li> <li>Belanghebbende bent en bezwaar hebt tegen de door het college van burgemeester en wethouders aangebrachte wijzigingen.</li> </ul> <p> </p> <p>Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> <p>Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde uitwerkingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> 2019-06-12 06:00:00 +0200 2019-06-03 11:21:05 +0200 2019-06-07 09:35:50 +0200