Over ruimtelijke plannen

In ruimtelijke plannen leggen we vast hoe we met de ruimte in de gemeente Olst-Wijhe omgaan.

Ruimtelijke plannen online

Alle nieuwe bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen zijn digitaal beschikbaar op Ruimtelijkeplannen.nl. De papieren versie van de gedigitaliseerde plannen en de oude(re), nog niet gedigitaliseerde plannen, zijn op het gemeentehuis in Wijhe in te zien.

Soorten ruimtelijke plannen

 • De structuurvisie
  In een structuurvisie staat in grote lijnen wat onze ideeën en wensen zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van ons grondgebied. Ook worden de belangrijkste ontwikkelingen voor de komende jaren beschreven. De visie vormt een toetsingskader voor nieuwe ruimtelijke plannen.

 • Het bestemmingsplan
  In een bestemmingsplan staat wat er met de ruimte in een gemeente mag gebeuren. Waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Het gaat dan niet alleen om het gebruik van de grond. Ook over de maximale afmetingen van de gebouwen. De gemeente stelt het bestemmingsplan zelf op. Het bestemmingsplan geldt voor inwoners en bedrijven, maar ook voor de gemeente zelf. Wilt u iets bouwen of veranderen, dan moet uw plan passen binnen het bestemmingsplan. Past uw plan niet in het bestemmingsplan, dan kan mogelijk van het bestemmingsplan worden afgeweken.

 • De vooraankondiging
  Met een vooraankondiging maakt de gemeente kenbaar dat zij bezig is met de voorbereiding van een ruimtelijk plan. Vooraankondigingen vindt u op deze website en in de huis aan huis.

 • Het voorbereidingsbesluit
  Met een voorbereidingsbesluit verklaren wij dat wij voor een bepaald gebied een nieuw bestemmingsplan aan het voorbereiden zijn. Doel van het voorbereidingsbesluit is om ongewenste ontwikkelingen, die niet passen in het nieuwe bestemmingsplan, tegen te gaan. Een voorbereidingsbesluit is in de regel één jaar geldig. Zolang het voorbereidingsbesluit geldt, worden bouwaanvragen en aanvragen voor aanlegvergunningen niet in behandeling genomen.

 • Uitwerkingsplannen en wijzigingsplannen
  De Wet ruimtelijke ordening biedt de mogelijkheid om bepaalde bestemmingen nader uit te werken of te wijzigen. In het bestemmingsplan wordt aangegeven binnen welke regels een uitwerking of wijziging moet blijven. Ook de procedure die voor een uitwerking of wijziging nodig is, staat in het bestemmingsplan beschreven.

Bekijk de ruimtelijke plannen in procedure.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen