Alles over water

Informatie over alles wat met water te maken heeft in Olst-Wijhe.

In het gemeentelijk rioleringsplan is beleid geformuleerd voor het beheer van de riolering op gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater.

Afvalwater

De gemeente is verantwoordelijk voor het verzamelen en het transport van afvalwater via het riool naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (Rwzi). Deze zuivert het water vervolgens. Na zuivering stroomt het water weer het oppervlaktewater in, zoals een rivier of sloot. Gebruikers van woon- en bedrijfsruimten die afvalwater lozen op de riolering of het oppervlaktewater betalen zuiveringsheffing aan het waterschap. Het kan natuurlijk gebeuren dat het riool verstopt raakt. Weet u wat u moet doen bij een verstopping van het riool (pdf, 308 kB)?

Regenwater

Voor gemak en tuinplezier, meer natuur en leven in de tuin is regenwater nodig. Maar het is ook belangrijk om dit goed af te voeren. Lees meer in de folder hoe u met regenwater om kunt gaan.

Drinkwater

Drinkwater is direct geschikt voor consumptie. Vitens verzorgt het drinkwater in onze gemeente. Een storing (lekkage, defecte watermeters/hoofdkraan) meldt u bij Vitens. Op de site waterstoring ziet u de locaties waar op dit moment aan de waterleiding gewerkt wordt.

Grondwater

Water in de ondergrond, bodems en gesteenten heet grondwater. Zowel de gemeente, als grondeigenaren, het waterschap en de provincie zijn verantwoordelijk voor grondwater.  Voor een vergunning voor het onttrekken van grondwater kunt u bij de provincie Overijssel terecht.

Hemelwater

Door de verandering van het klimaat komen er steeds vaker extreme buien voor die problemen kunnen veroorzaken. Het regenwater past niet meer in de riolering en blijft op straat staan waar het afstroomt naar de laagste plekken. De gemeente doet hier onderzoek naar en treft waar mogelijk maatregelen om het water zonder schade af te voeren.

Als eigenaar van grond bent u verantwoordelijk voor het afvoeren van hemelwater. Kunt u het hemelwater niet afvoeren, dan heeft de gemeente wel een zorgplicht voor het inzamelen en verwerken van hemelwater. Draag ook een steentje bij! Neem eens een kijkje op de site van de stichting Rioned.

Subsidie afkoppelen hemelwater

U kunt uw dakoppervlak afkoppelen van het gemengde riool. Door uw hemelwater af te koppelen van het gemengde rioolstelsel zorgt u ervoor dat zuiveringsinstallaties efficiënter en goedkoper water kunnen zuiveren. Ook zorgt afkoppelen van hemelwater voor minder wateroverlast op straat en voor minder overloop van water uit het gemengde riool naar oppervlaktewater. In ons Digitaal Loket leest u hoe subsidie voor het afkoppelen van dakoppervlak aan kunt vragen.

Hoog water

De waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vallei en Veluwe zorgen voor de waterkeringen en dijken die ons gebied beschermen tegen hoog water. Zij verbeteren en onderhouden de dijken en kades in ons gebied.

Tussen Veessen en Wapenveld (gemeente Heerde) heeft het waterschap in het kader van Ruimte voor de Rivier een hoogwatergeul aangelegd. De hoogwatergeul beschermt bewoners langs de IJssel tegen overstromingen. De IJssel krijgt zo bij hoge waterstanden meer ruimte.

Oppervlaktewater

Het waterschap beheert het water in de sloten, vijvers, weteringen en kanalen, het zogenaamde oppervlaktewater. In Marle en Welsum doet waterschap Vallei en Veluwe dit en in de overige kernen voert waterschap Drents Overijsselse Delta dit uit.

Rioolheffing

Iedere keer dat u gebruik maakt van het toilet, onder de douche gaat of de (af)was doet, maakt u gebruik van het riool. U betaalt rioolheffing voor het gebruik van de riolering. Ook als u niet bent aangesloten op de riolering, maar er wel hemelwater van uw perceel wordt afgevoerd. De opbrengst van de rioolbelasting gebruiken wij voor het beheer en onderhoud (vervanging) van alle voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de opvang en afvoer van water. De tarieven voor de rioolbelasting stellen wij jaarlijks vast.

Rioolaansluiting

De gemeente zorgt voor het hoofdriool. Wij zorgen voor de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgen wij ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen. U kunt een aansluiting op het rioolstelsel bij ons aanvragen.

Overlast

Ondervindt u hinder over overlast door water? Neem dan contact met ons op of vul online het meldingsformulier in.

Vragen?

Heeft u vragen over het waterloket? Neem contact op met het klantcontactcentrum. Dit kan ook via telefoonnummer 14 0570.

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Folder regenwater in de tuin  pdf 2.535,9 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen