Alles over water

Informatie over alles wat met water te maken heeft in Olst-Wijhe.

In het gemeentelijk rioleringsplan is beleid geformuleerd voor het beheer van de riolering op gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater.

Afvalwater

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en het transport van afvalwater via het riool naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (Rwzi). Deze zuivert het water vervolgens. Na zuivering stroomt het water weer het oppervlaktewater in, zoals een rivier of sloot. Gebruikers van woon- en bedrijfsruimten die afvalwater lozen op de riolering of het oppervlaktewater betalen rioolheffing aan de gemeente en zuiveringsheffing aan het waterschap.

Rioolaansluiting

De gemeente zorgt voor het hoofdriool en een uitlegger naar jouw woning, bedrijf of gebouw. Wij zorgen voor de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Het kan natuurlijk gebeuren dat je rioolaansluiting verstopt raakt. Hier lees je wat je moet doen bij een verstopping van het riool.

Ook dragen wij  zorg voor de aansluiting van jouw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt jouw aansluiting tot aan je eigen terrein. Vanaf daar moet je de verdere aansluit zelf verzorgen. Je kunt een aansluiting op het rioolstelsel bij ons aanvragen.

Regenwater

Door de verandering van het klimaat komen er steeds vaker extreme buien voor die problemen kunnen veroorzaken. Het regenwater past niet meer in de riolering en blijft op straat staan waar het afstroomt naar de laagste plekken. De gemeente doet hier onderzoek naar en treft waar mogelijk maatregelen om het water zonder schade af te voeren.

Als eigenaar van grond ben je zelf verantwoordelijk voor het verwerken van hemelwater dat op jouw perceel valt. Kun je het hemelwater niet verwerken? In dit geval heeft de gemeente een zorgplicht voor het inzamelen en verwerken van het hemelwater.

Draag ook een steentje bij en neem eens een kijkje op de site van de stichting Rioned!

Voor gemak en tuinplezier, meer natuur en leven in de tuin is regenwater nodig. Maar het is ook belangrijk om dit goed af te voeren. Lees meer in de folder hoe je met regenwater om kunt gaan.

Subsidie afkoppelen hemelwater

Als het dakoppervlak van je woning of bedrijf is aangesloten op het gemengde riool en gelegen is binnen de bebouwde kom, dan kun je subsidie ontvangen voor het afkoppelen van jouw dakoppervlak. Door je hemelwater af te koppelen van het gemengde rioolstelsel zorg je ervoor dat zuiveringsinstallaties efficiënter en goedkoper water kunnen zuiveren. Ook zorgt afkoppelen van hemelwater voor minder wateroverlast op straat en voor minder overloop van water uit het gemengde riool naar oppervlaktewater. In ons Digitaal Loket lees je hoe subsidie voor het afkoppelen van dakoppervlak aan kunt vragen.

Drinkwater

Drinkwater is direct geschikt voor consumptie. Vitens verzorgt het drinkwater in onze gemeente. Een storing (lekkage, defecte watermeters/hoofdkraan) meld je bij Vitens. Op de site waterstoring zie je de locaties waar op dit moment aan de waterleiding gewerkt wordt.

Grondwater

Water in de ondergrond, bodems en gesteenten heet grondwater. Zowel de gemeente, als grondeigenaren, het waterschap en de provincie zijn verantwoordelijk voor grondwater.  Voor een vergunning voor het onttrekken van grondwater kun je bij de provincie Overijssel terecht.

Hoog water

De waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vallei en Veluwe zorgen voor de waterkeringen en dijken die ons gebied beschermen tegen hoog water. Zij verbeteren en onderhouden de dijken en kades in ons gebied.

Tussen Veessen en Wapenveld (gemeente Heerde) heeft het waterschap in het kader van Ruimte voor de Rivier een hoogwatergeul aangelegd. De hoogwatergeul beschermt bewoners langs de IJssel tegen overstromingen. De IJssel krijgt zo bij hoge waterstanden meer ruimte.

Oppervlaktewater

Het waterschap beheert het water in de sloten, vijvers, weteringen en kanalen, het zogenaamde oppervlaktewater. Zij dragen zorg voor de aanvoer van water in periodes van droogte en afvoer van water in de natte periodes. In Marle en Welsum doet waterschap Vallei en Veluwe dit en ten oosten van de IJssel voert waterschap Drents Overijsselse Delta dit uit.

Rioolheffing

Iedere keer dat je gebruik maakt van het toilet, onder de douche gaat of de (af)was doet, maak je gebruik van het riool. Je betaalt rioolheffing voor het gebruik van de riolering. Ook als je niet bent aangesloten op de riolering, maar er wel hemelwater van jouw perceel wordt afgevoerd. De opbrengst van de rioolbelasting gebruiken wij voor het beheer en onderhoud (vervanging) van alle voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de opvang en afvoer van water. De tarieven voor de rioolbelasting stellen wij jaarlijks vast.

Overlast

Ondervind je hinder of overlast door water? Neem dan contact met ons op of vul online het meldingsformulier in.

Vragen?

Heb je vragen over het waterloket? Neem contact op met het klantcontactcentrum. Dit kan ook via telefoonnummer 14 0570.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Folder regenwater in de tuin  pdf 2.535,9 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen