Kavel Olstergaard te koop Van 4 april 2022 tot en met 11 april 2022 kun je je inschrijven voor kavel 35 in de natuurinclusieve en circulaire woonwijk Olstergaard in Olst. <p>De kavel bevindt zicht in het natuurlijk ecologische deel van de wijk en is bedoeld voor de bouw van een vrijstaande natuurinclusieve woning. In het spoorboekje lees je hier meer over.&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1"><span data-contrast="auto">Kavel 35 heeft een oppervlakte van 362m</span><span data-contrast="auto">2.</span></li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1"><span data-contrast="auto">Als koper van kavel 35 ben je ook verplicht om een deel (9,57m</span><span data-contrast="auto">2</span><span data-contrast="auto">) af te nemen voor gezamenlijk gebruik met buren. De invulling van dit deel vindt in overleg met de andere kopers plaats.</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1"><span data-contrast="auto">De verkoopprijs van kavel 35 (inclusief deel gezamenlijk gebruik) is </span><span data-contrast="auto">&euro; 113.749,- </span><span data-contrast="auto">inclusief btw, exclusief kosten koper.</span></li> </ul> <h2><span data-ccp-props="{}">Meer informatie en inschrijven</span></h2> <p><span data-contrast="auto">Inschrijven voor de kavel kan tijdens de openingstijden van de balie van het gemeentehuis in Wijhe of het Holstohus in Olst. <br /></span><strong><span data-contrast="auto">Let op:</span></strong>&nbsp;je moet hiervoor wel eerst online een afspraak maken<span data-contrast="auto">.&nbsp; Lees <a title="Ga naar kavelwinkel" href="https://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel">meer </a></span><span data-ccp-props="{}"><a title="Ga naar kavelwinkel" href="https://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel">informatie over de kavel en het maken van de afspraak</a>.</span></p> <h2>Loting&nbsp;</h2> <p><span data-contrast="auto">Na de inschrijfperiode krijgen je als inschrijver bericht over de loting. Notariaat Salland verricht deze niet openbare loting voorlopig op 21 april 2022.</span></p> 2022-03-30 08:30:00 +0200 2022-03-24 11:46:41 +0100 2022-03-31 15:59:00 +0200 Maximale koopsom Starterslening aangepast De woningmarkt is volop in beweging. Wij vinden dat de Starterslening daarop aan moet sluiten. We hebben de maximale koopsom van de woning voor bestaande niet duurzame woningen, nieuwe of bestaande woning met minimaal energielabel A én de indexatie van de koopsom daarom aangepast. <p>Hieronder vind je de koopsom aanpassingen met ingang van 1 januari 2022:&nbsp;</p> <p>De maximale koopsom voor bestaande, niet duurzame woningen is gewijzigd van &euro; 246.000,- naar &euro; 269.000,-. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast in lijn met de ontwikkeling van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)&nbsp;</p> <p>De maximale koopsom voor nieuwe of bestaande woningen met minimaal een energielabel A is gewijzigd van &euro; 269.000,- naar &euro; 294.000,-. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast in lijn met de ontwikkeling van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).&nbsp;</p> <p>Bekijk alle voorwaarden op <a title="Starterslening" href="https://www.olst-wijhe.nl/starterslening">olst-wijhe.nl/starterslening</a>.</p> 2021-12-21 00:00:00 +0100 2021-12-20 17:36:22 +0100 2021-12-20 17:36:22 +0100 Prestatieafspraken over wonen in Salland getekend <h2><img src="https://wonen.olst-wijhe.nl/bijlagen-wonen/nieuwbouw.jpg" alt="Nieuwbouw" title="Nieuwbouw" width="446" /><br />Woningcrisis vraagt om actie</h2> <p>Jaarlijks maken gemeenten Olst-Wijhe en Raalte, de huurdersorganisaties en SallandWonen afspraken over wonen in Salland. Dit jaar was nieuwbouw een belangrijk onderwerp van gesprek. De woningnood is groot en wachtlijsten nemen toe. Om de krapte op de woningmarkt het hoofd te bieden, zetten de partijen gezamenlijk in op &nbsp;extra betaalbare woningen en meer doorstroming.&nbsp;</p> <h2>Aanpak wooncrisis</h2> <p>In zowel Raalte als Olst-Wijhe zijn in de periode 2022-2023 plannen voor de bouw van ongeveer 50 nieuwe sociale huurwoningen. Voor de gemeente Raalte zijn deze woningen gepland in Heino, Raalte Noord, Nieuw Heeten en Luttenberg. In de gemeente Olst-Wijhe bouwt SallandWonen nieuwe huurwoningen in de Olstergaard en er zijn plannen voor nieuwbouw op de locatie Aberson en aan de Olsterkampweg in Olst. Voor Wijhe zijn afspraken gemaakt voor sociale woningbouw op de scholenlocaties en de beoogde uitbreidingslocatie Wijhe Zuid.&nbsp;</p> <p>Met nieuwbouw alleen lossen we de problemen op de woningmarkt niet op. Samen zoeken we &nbsp;naar creatieve oplossingen. Zo werken we aan meer doorstroming door huurders voorrang te geven bij nieuwbouw en vanaf 2022 ook bij verkoop van huurwoningen. Met het nieuwe concept het &lsquo;Deelhuus&rsquo;, wordt jongeren de kans geboden samen met een vriend of vriendin een woning te huren. Het voordeel hiervan is dat met &eacute;&eacute;n woning twee jongeren een woonplek krijgen.</p> <h2>Blijvende inzet op schuldpreventie, duurzaamheid en leefbaarheid</h2> <p>Onze gezamenlijke aanpak van het verminderen en voorkomen van schuldenproblematiek zetten we onverminderd voort. Daarbij zijn verschillende vormen van maatwerk mogelijk. Ook krijgt de leefbaarheid in de wijken en kernen aandacht, waarbij we tegelijkertijd kijken naar mogelijkheden om te vergroenen. Daarnaast gaat SallandWonen door met het verduurzamen van haar woningen.&nbsp;</p> <h2>Ontwikkelagenda</h2> <p>De partijen zien grote opgaven voor zichzelf. Het jaar 2022 staan de volgende onderwerpen op de agenda: warmtetransitie en klimaatadaptatie. Daarnaast betrekken we in 2022 ook de zorgpartijen bij de prestatieafspraken en staat het thema uitstroom vanuit beschermd wonen op de agenda.&nbsp;</p> 2021-12-16 16:00:00 +0100 2021-12-16 16:11:40 +0100 2021-12-16 16:18:09 +0100 Onderzoek naar extra woningbouw op Noordmanshoek Het college wil in overleg met Stichting De Noormandshoek een nader onderzoek doen naar realisatie van extra woningbouw (75-125 woningen) in het gebied Noordmanshoek in Wijhe. In de huidige plannen heeft de stichting circa 30 wooneenheden opgenomen. Op 4 oktober 2021 worden de ontwikkelingen rondom Noordmanshoek besproken in een beeldvormende raadsvergadering.  <p>Stichting De&nbsp;Noordmanshoek&nbsp;wil het gebied&nbsp;Noordmanshoek&nbsp;duurzaam ontwikkelen, samen met inwoners en andere partners. De&nbsp;Noordmanshoek&nbsp;kan een ontmoetingsplek zijn voor inwoners, er zijn economische kansen&nbsp;voor lokale ondernemers en agrari&euml;rs, en het landgoed moet inspiratie en educatie gaan bieden op het gebied van duurzaam leven, wonen en eten. Goed Veur&nbsp;Mekare&nbsp;is in het gebied nu al bezig met de realisatie&nbsp;van een zonnepark.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Het college van burgemeester en wethouders kan in principe instemmen met de plannen van de stichting. Die passen bij onze focus om de komende jaren door te groeien als toekomstbestendige eigenzinnige woongemeente aan de IJssel. Er is echter veel behoefte aan extra woningbouw in Wijhe, maar op dit moment zijn er weinig mogelijkheden. Daarom heeft het college de stichting gevraagd om nader te onderzoeken of er meer woningen in de plannen kunnen worden opgenomen. De stichting heeft aangegeven hieraan mee te willen werken voor zover deze plannen passen binnen de visie en doelstellingen van de stichting. Dit is besproken met het college. Stichting De Noordmanshoek zal dit onderzoek uitvoeren in co-creatie met ons. De gemeenteraad wordt gevraagd hiermee in te stemmen en hiervoor gelden beschikbaar te stellen.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2021-09-24 15:00:00 +0200 2021-09-24 09:42:33 +0200 2021-09-24 09:42:33 +0200 Woningbouwplannen voor locatie Tellegen in Wijhe Door de fusie van basisscholen de Tellegen en de Peperhof in Wijhe staat het pand van de Tellegen leeg. Het schoolgebouw is overgedragen aan ons. Het college van B&W besloot in 2020 om deze locatie te herontwikkelen naar woningbouw en zoekt een partij om het gebied opnieuw in te richten. We vinden het belangrijk om zo snel mogelijk te starten met het verkoopproces. Niet alleen vanwege de woningschaarste, maar ook om de kans op sociale onveiligheid op deze locatie te verkleinen. Wat er de komende tijd met het gebouw gaat gebeuren is nog niet bekend. Daar hopen we over niet al te lange tijd meer duidelijkheid te geven. <p>We willen op deze locatie woningbouw mogelijk maken. Het college van burgemeester en wethouders besloot dit in 2020 en gaf opdracht te onderzoeken wat past op deze plek en dit verder uit te werken. De locatie wordt via een openbare biedprocedure in de markt gezet, waarvoor ontwikkelaars zich in het najaar kunnen inschrijven met een bod en een plan voor het terrein. Daarna volgt een selectie op prijs en kwaliteit. We willen in ieder geval een mix van woningen opnemen, zoals betaalbare koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen, zoals starters, senioren (levensloopbestendig) en gezinnen.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Parkachtige setting</h2> <p>Het is de bedoeling om ook een deel van het naastgelegen grasveld op te nemen in het plan. De parkachtige uitstraling van het gebied willen we zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk versterken. Belangrijke punten daarvoor zijn:</p> <ul> <li>Klimaatadaptatie: de woonomgeving geschikt maken voor klimaatverandering</li> <li>Biodiversiteit: variatie in planten en dieren/insecten</li> <li>Spelen: plaatsen van speelvoorzieningen en een gras/voetbalveld</li> <li>Ontmoeten: ruimte inrichten om elkaar te ontmoeten</li> </ul> <h2>Wat leeft er?</h2> <p>Op 13 september is er een inloopbijeenkomst voor omwonenden en andere ge&iuml;nteresseerden. De avond is bedoeld om informatie te geven aan de omwonenden, maar ook om te horen wat zij belangrijk vinden, waar ze zich zorgen over maken en welke kansen zij zien voor de locatie. De reacties nemen we, waar mogelijk, mee in het programma van eisen voor de ontwikkelaars. <strong>Vanaf 8 september</strong> staat op onze <a href="http://www.olst-wijhe.nl/tellegen" target="_blank" rel="noopener">website</a>&nbsp;alle beschikbare informatie. Ook staat daar een reactieformulier die iedereen die iets mee wil geven voor deze locatie kan invullen.</p> <h2>Planning</h2> <p>Als het programma van eisen opgesteld is, kunnen ontwikkelaars zich inschrijven. Als onderdeel hiervan maken zij onder andere schetsen voor de locatie. Deze worden gedeeld met de omwonenden, zodat ook zij hierover een mening kunnen geven. We hopen dat de ontwikkelaar begin 2022 aan de slag kan met de verdere uitwerking van het plan voor de locatie de Tellegen. Daarbij moet deze partij de omwonenden meenemen in zowel de plannen als de uitwerking hiervan.</p> <h2>Op de hoogte blijven</h2> <p>Je kunt je ook alvast aanmelden voor de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/tellegen" target="_blank" rel="noopener">nieuwsbrief Tellegen</a>. Zo blijf je automatisch op de hoogte.&nbsp;</p> <h2><strong>Vragen?</strong></h2> <p>Voor vragen over de locatie Tellegen kun je contact opnemen met <a href="mailto:n.hulsebos@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">Natasja Hulsebos</a> of <a href="mailto:s.veldhuis@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">Shirley Veldhuis</a> via telefoonnummer 14 0570.</p> 2021-09-06 12:50:00 +0200 2021-09-06 12:34:30 +0200 2021-09-06 15:21:32 +0200 Montagewoningen Olsterkampweg krijgen geen monumentale status Aan de Olsterkampweg in Olst staan 20 montagewoningen uit de wederopbouwperiode (bouwjaar 1949). De woningen zijn beter bekend als de arbeiderswoningen aan de Olsterkampweg. Eigenaar SallandWonen is al geruime tijd bezig met de herontwikkeling naar 23 sociale ‘Buiten Gewoon Thuis’ huurwoningen. Hier is veel vraag naar. Er is een burgerinitiatief gestart om één montagewoning te behouden. Erfgoedvereniging Heemschut diende later een verzoek in om vier montagewoningen aan de Olsterkampweg aan te wijzen als beschermd monument. Het college vroeg de monumentencommissie hierover te adviseren. De commissie adviseerde het college om de woningen niet als gemeentelijk monument aan te wijzen. Het college nam het advies volledig over. <h2>Historie vastleggen</h2> <p>De monumentencommissie en de gemeente onderschrijven de historische waarde van de woningen. Mede op verzoek van het Olster Erfgoed wordt daarom de geschiedenis van de montagewoningen vastgelegd in de vorm van een film en een boekwerk. Ook wordt er een informatiepaneel of maquette geplaatst aan de Olsterkampweg. De commissie constateert dat SallandWonen in het ontwerp van de nieuwe woningen rekening heeft gehouden met de plek en de historie. Het nieuwe ontwerp sluit aan op de bestaande karakteristieke stedenbouwkundige structuur van blokken woningen die haaks op de weg staan met veel groen daartussen. Daarmee blijft de kenmerkende stedenbouwkundige uitstraling van de montagewoningen behouden.</p> <h2>Verkennen: Kerkpadsblok in Wijhe monumentaal te maken</h2> <p>De monumentencommissie geeft aan dat de woningen cultuurhistorische waarde hebben. Daarom keek de commissie ook naar een ander (volledig) blok montagewoningen in de gemeente, namelijk aan het Kerkpadsblok in Wijhe. De monumentencommissie adviseert ons om verkennende gesprekken te voeren met SallandWonen om te kijken of de montagewoningen in Wijhe als monument aangewezen kunnen worden. Het college nam ook dit advies over. SallandWonen staat ervoor open hierover het gesprek te voeren.</p> <p> </p> 2021-06-14 10:00:00 +0200 2021-05-28 13:56:32 +0200 2021-06-11 17:23:19 +0200 Kavels Olstergaard te koop Van 31 mei tot en met 4 juni kun je je inschrijven voor de kavels 15, 26 en 48 in de natuurinclusieve en circulaire woonwijk Olstergaard in Olst. De kavels zijn bedoeld voor de bouw van een vrijstaande natuurinclusieve woning en een groene omgeving. <p>Meer informatie vind je <strong>vanaf 26 mei </strong>in de kavelwinkel.</p> <p> <ul> <li>Kavel 15 heeft een oppervlakte van 415m2 </li> <li>Kavel 26 heeft een oppervlakte van 105m2 </li> <li>Kavel 48 heeft een oppervlakte van 250 m2. <br />Als koper van kavel 48 ben je ook verplicht om een deel (9,57m2) af te nemen voor gezamenlijk gebruik met buren. <br />De invulling van dit deel vindt in overleg met de andere kopers plaats. </li> </ul> </p> <h2>Inschrijfperiode</h2> <p>Inschrijven voor deze kavels kan vanaf 31 mei tot en met 4 juni 2021 tijdens de openingstijden van de balie van het gemeentehuis in Wijhe. <strong>Let op, vanwege corona moet je een afspraak maken</strong>. Dit kan nu al via telefoonnummer <a href="bel:140570" title="Bel 140570">14 0570</a>.</p> <h2>Loting</h2> <p>Na de inschrijfperiode krijg je als inschrijver bericht of er een loting van de kavels komt. Dit gebeurt bij meerdere inschrijvingen op de kavel. Notariaat Salland verricht deze, vanwege de corona, niet openbare loting op 17 juni.</p> <p><a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/olstergaard" title="Ga naar pagina Olstergaard">Lees meer informatie over Olstergaard</a></p> 2021-05-17 15:47:25 +0200 2021-05-17 15:47:25 +0200 2021-05-17 15:47:25 +0200 Start bouw Olstergaard in augustus 2021 Er stroomde veel, heel veel water door de IJssel maar eindelijk is dan toch echt de vergunning voor de Natuurbeschermingswet (stikstof) aangekomen in Olst-Wijhe. Op 6 mei kwam het verlossende woord dat de bouw van Olstergaard nu echt door kan gaan. <p>Het in december ontvangen bericht van de Provincie Overijssel dat de vergunning verleend werd, kwam 1 dag voor het verstrijken van de bezwaartermijn in een ander daglicht te staan. Alle vergunningsaanvragen in Nederland werden stilgelegd door een uitspraak van de Raad van State. In maart van dit jaar ontving de gemeente toch het verlossende woord dat de natuurbeschermingswetvergunning verleend werd. Na het afwachten van de beroepstermijn is per 6 mei deze stikstofvergunning eindelijk definitief.</p> <h2>Bouwrijp maken</h2> <p>Het college van b&amp;w besloot eerder dit jaar, met zicht op de verlening van de vergunning, dat de aannemer Dostal alvast de schop in de grond kon zetten om Olstergaard bouwrijp te maken. Zo treedt er voor de toekomstige bewoners zo weinig mogelijk vertraging op. De aannemer is volop bezig om het gebied klaar te maken voor de bouw van de woningen. Zo zijn de wegen uitgegraven en voorzien van andere grond, zijn de nutsvoorzieningen aangelegd en in het zuiden van Olstergaard is de toekomstige vijver al uitgegraven. De werkzaamheden gaan volgens de planning. Naar verwachting kunnen de bewoners vanaf 15 augustus beginnen met de bouw van hun woning.</p> <h2>Circulair bouwrijp maken</h2> <p>In een circulaire economie wordt geen aanspraak gemaakt op eindige grondstofvoorraden. De bouwsector is een aanzienlijke ver- en gebruiker van grondstoffen, maar Gemeente Olst-Wijhe wil het tij keren. Zij vindt een circulaire econome belangrijk en past het hergebruik van materialen nu voor het eerst toe in Olstergaard. In dit bijzondere nieuwbouwproject worden niet alleen de bewoners gestimuleerd om in hun natuurinclusieve woningen materialen te hergebruiken. De gemeente pakt ook het bouwrijp maken van het gebied op een circulaire manier aan.</p> <h2>Samenwerking met Saxion</h2> <p>Aangezien het fenomeen circulair bouwrijp maken nog relatief onbekend is, vroeg gemeente Olst-Wijhe het lectoraat Duurzame Leefomgeving van Saxion hierin mee te denken. Provincie Overijssel steunde dit initiatief met een financiële bijdrage. Studenten van Saxion onderzochten hoe het nieuwbouwproject Olstergaard op een circulaire wijze bouwrijp gemaakt kan worden. Dit resulteerde in het instrument PrCiSi (uitgesproken als ‘precisie’) om de mate van circulariteit van het bouwrijp maken van Olstergaard vast te leggen.</p> <h2>Uitgangspunten aanbesteding</h2> <p>PrCiSi werd ingezet bij de uitvraag voor de aanbesteding. De gemeente hanteerde de volgende uitganspunten:</p> <p> </p> <ul> <li>Het aannemen van opdrachtgevers in de omgeving, zodat transport van materieel en personeel zoveel mogelijk wordt beperkt.</li> <li>Het voorkomen van materiaalgebruik, zodat dit niet hoeft te worden vervoerd, aangebracht en onderhouden. Zo kiest de gemeente ervoor om de bouwwegen aan te leggen met klinkers die uit onder andere het naastgelegen project Zonnekamp Oost worden hergebruikt. </li> <li>Naast het materiaal, de energie en de natuur ook de menselijke rol circulair aanpakken. Een onderdeel van de uitvraag was dat er mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt ingezet moeten worden. </li> </ul> <p>Daarnaast is ook gekeken om de uitstoot van stikstof bij het bouwrijp maken zoveel mogelijk te beperken.</p> <p> </p> 2021-05-12 11:30:00 +0200 2021-05-12 09:36:52 +0200 2021-05-12 11:29:27 +0200 Heb jij de enquête woningbehoefte al ingevuld? Als gemeente zijn we bezig met een nieuwe Woonvisie. Een belangrijk onderdeel van deze visie is het in kaart brengen van de huidige woningmarkt en de behoefte naar woningen van onze (toekomstige) inwoners. We willen een goed beeld krijgen waar vraag naar is om daarop in te kunnen spelen in de toekomst. En jij kunt ons daarbij helpen... <p><span>Hoe? Door - voor 21 april -<a href="https://bit.ly/3cHy2pd" title="ga naar https://bit.ly/3cHy2pd"> 6 vragen online te beantwoorden</a>. </span><span>Help je ons mee?</span></p> <p>Alvast bedankt!</p> 2021-04-19 09:00:00 +0200 2021-04-06 10:23:04 +0200 2021-04-06 10:23:04 +0200 Help je ons mee inzicht te krijgen in de woningbehoefte? We werken aan een nieuwe Woonvisie. Een belangrijk onderdeel van deze visie is het in kaart brengen van de huidige woningmarkt en de behoefte naar woningen van onze (toekomstige) inwoners. We willen een goed beeld krijgen waar vraag naar is om daarop in te kunnen spelen in de toekomst. En jij kunt ons daarbij helpen. <p>Hoe? Door een uurtje met ons door te praten over dit onderwerp via Teams. Dit doen we op 20 april van 20.00 tot 21.30 uur. Je kunt je tot en met 15 april <a href="https://bit.ly/3fHAazm" title="ga naar https://bit.ly/3fHAazm">aanmelden</a> via . Zien we jouw aanmelding tegemoet? 😃</p> <p><br />Je kunt ook de <a href="https://bit.ly/3cHy2pd" title="ga naar https://bit.ly/3cHy2pd">online enquête</a> vullen voor 21 april . Help je ons mee?</p> 2021-04-13 09:00:00 +0200 2021-04-06 10:20:02 +0200 2021-04-08 13:01:04 +0200 Help je ons mee inzicht te krijgen in de woningbehoefte? We werken aan een nieuwe Woonvisie. Een belangrijk onderdeel van deze visie is het in kaart brengen van de huidige woningmarkt en de behoefte naar woningen van onze (toekomstige) inwoners. We willen een goed beeld krijgen waar vraag naar is om daarop in te kunnen spelen in de toekomst. En jij kunt ons daarbij helpen. <p><span>Hoe? Door een uurtje met ons door te praten over dit onderwerp via Teams. Dit doen we op 20 april van 20.00 tot 21.30 uur. Je kunt je tot en met 15 april <a href="https://bit.ly/3fHAazm" title="ga naar https://bit.ly/3fHAazm">aanmelden</a> via . Zien we jouw aanmelding tegemoet? 😃<br /><br />Je kunt ook de <a href="https://bit.ly/3cHy2pd" title="ga naar https://bit.ly/3cHy2pd">online enquête</a> vullen voor 21 april . Help je ons mee?</span></p> <p><img src="https://obipubvideo.s3.eu-central-1.amazonaws.com/Gb2c8c64ea7af44a2a1c6a120d708e342.jpeg?X-Amz-Expires=1800&amp;X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&amp;X-Amz-Credential=AKIAI3XL2PYDIAVEMXZA/20210406/eu-central-1/s3/aws4_request&amp;X-Amz-Date=20210406T080916Z&amp;X-Amz-SignedHeaders=host&amp;X-Amz-Signature=f4c189b887396d20e65e16d0a5275c2936a6748d7d6234bda8aa39c5594c20bb" /></p> 2021-04-06 10:30:00 +0200 2021-04-06 10:12:28 +0200 2021-04-08 13:00:44 +0200 Voorbereidende werkzaamheden aanleg tunnel Ter Stegestraat gestart In het verlengde van de Ter Stegestraat in Olst wordt een voetgangers-/fietstunnel aangelegd. Het duurt nog anderhalf jaar voordat de tunnel klaar is. Wel is nu al gestart met de voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels en leidingen. Dit is nodig omdat op de plek waar de tunnelbak komt geen kabels en leidingen kunnen liggen. <h2>Parallelweg Olst doodlopende weg geworden voor alle verkeer</h2> <p>Na aanleg van de tunnel kun je als voetganger niet meer verder omdat de tunnelbak dat afsluit. De weg is vanaf nu al afgesloten voor doorgaand verkeer in verband met het verleggen van de kabels en leidingen. Dat geldt ook voor fietsers en voetgangers.</p> <p> </p> <h2>Ingang kinderdagverblijf via L.H. Pottstraat</h2> <p>De fietsenstalling op het schoolplein van obs Opwaardz aan de Ter Stegestraat wordt binnenkort verplaatst naar een nieuwe plek nabij de school. Het kinderdagverblijf is alleen nog bereikbaar via de L.H. Pottstraat. De ouders van de kinderen zijn hierover geïnformeerd.</p> 2021-04-06 08:30:00 +0200 2021-04-01 15:11:00 +0200 2021-04-01 15:11:00 +0200 Praat jij mee over de woonvisie van Olst-Wijhe? Ben jij tussen de 18 en 30 jaar? Heb je net een huis in Olst-Wijhe gekocht/gehuurd? Of ben je op zoek naar een huur- of koophuis in Olst-Wijhe? Of kijk je misschien bij andere gemeenten om daar te gaan wonen en ga je Olst-Wijhe verlaten? Dan zijn wij op zoek naar jou!  <p><span lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL"><span>We zijn namelijk bezig met een onderzoek naar de woningbehoefte in onze gemeente. We willen een goed beeld krijgen waar vraag naar is om daarop in te kunnen spelen in de toekomst. En jij kunt ons daarbij helpen. Hoe? Door in een klein uurtje online met ons een paar vragen te beantwoorden op een heel eenvoudige manier via Teams. Dit doen we 12 april van 20.00 tot 21.00 uur. Ben jij erbij? <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/aanmeldenwoonbehoefte" title="ga naar http://wonen.olst-wijhe.nl/aanmeldenwoonbehoefte">Meld je dan voor 9 april aan</a>.</span></span></p> 2021-04-01 08:00:00 +0200 2021-03-30 21:52:15 +0200 2021-03-30 21:52:15 +0200 Weer stap dichterbij realisatie van 66 woningen op Abersonterrein in Olst Het gebied rondom de voormalige Abersonfabriek gaat er binnenkort heel anders uitzien. Gisteravond heeft onze gemeenteraad unaniem het bestemmingsplan voor het gebied Aberson in Olst vastgesteld. Daarmee is groen licht gegeven voor het bouwen van maximaal 66 woningen en de voorzieningen die daarbij horen, zoals wegen en groen. Er komt een mooie woonwijk, dichtbij het centrum en het station. <p>Het bestemmingsplan heeft vanaf 28 mei 2020 zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn zes reacties gekomen. Naar aanleiding van deze reacties hebben we het bestemmingsplan aangepast, zodat het nog beter aansluit op de bestaande stedenbouwkundige en landschappelijke waarden. Deze aangepaste versie is afgelopen maandagavond 18 januari door de gemeenteraad vastgesteld. ‘We zijn blij met het behalen van deze mijlpaal. Met het vaststellen van het bestemmingsplan komt de realisatie van 20 sociale huurwoningen eindelijk in zicht en die zijn hard nodig in Olst.’, aldus Marijke Kool, directeur SallandWonen.</p> <h2>Planning</h2> <p>Het bestemmingsplan wordt pas onherroepelijk als er binnen zes weken geen beroep wordt ingesteld bij de Raad van State. De publicatie hierover staat begin februari 2021 op de gemeentelijke pagina in de Huis aan Huis – Reklamix, op onze <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/ruimtelijke-plannen-in-procedure/olst-abersonterrein" title="ga naar https://wonen.olst-wijhe.nl/ruimtelijke-plannen-in-procedure/olst-abersonterrein">website</a> en in de <a href="https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant" title="ga naar https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant">Staatscourant</a>.</p> <p>De VOF Olst-Oost (combinatie van <a href="https://www.nikkels.nl/" title="ga naar https://www.nikkels.nl/">Nikkels Projecten bv</a> en <a href="https://www.sallandwonen.nl/" title="ga naar https://www.sallandwonen.nl/">SallandWonen</a>) is voornemens om na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan te starten met de sloop van de voormalige Abersonfabriek en het in gang zetten van de benodigde milieusanering. “We hopen dat we snel aan de slag kunnen om Olst nog mooier te maken en woningen in diverse categorieën toe te kunnen voegen!”, aldus Gerrit Nikkels van Nikkels Projecten bv.</p> 2021-01-19 16:43:49 +0100 2021-01-19 16:43:49 +0100 2021-01-19 16:43:49 +0100 Aanmelden nieuwsbrief Olstergaard In september 2020 vond de loting van de kavels in de nieuw te verrijzen woonwijk Olstergaard in Olst plaats. Nu gaan wij nu met alle toekomstige bewoners het verdere traject in. Wij verwachten dat de kavelbezitters vanaf juli met de bouw van hun woning kunnen beginnen. Vanaf februari starten we met de aanleg van riolering en wegen voor tijdens de bouwperiode. <h2>Aanmelden nieuwsbrief</h2> <p><span>Vind je het leuk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de bijzondere, </span>natuurinclusieve en circulaire <span>woonwijk Olstergaard? </span>Dan kun je je <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/nieuwbouwkavels/rechter-pagina/informatie/aanmelden-nieuwsbrief-olstergaard" title="Ga naar pagina Nieuwsbrieven">aanmelden voor de nieuwsbrief Olst volop in ontwikkeling</a>. Naast informatie over Olstergaard staat in deze nieuwsbrief ook informatie over andere ontwikkelingen in Olst.</p> 2021-01-08 13:30:00 +0100 2021-01-08 11:18:07 +0100 2021-01-08 11:18:07 +0100 Nieuwe afspraken over wonen in Salland De gemeenten Raalte en Olst-Wijhe, Huurdersvereniging Salland, Huurdersbelangen Salland en SallandWonen hebben voor 2021 afspraken gemaakt over de sociale huurwoningen in Salland. Er zijn afspraken gemaakt over thema’s zoals beschikbaarheid van woningen, betaalbaarheid, leefbaarheid in wijken, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. <h2>Gemeente Raalte</h2> <p>Voor de gemeente Raalte betekent dit bijvoorbeeld dat SallandWonen in 2021 inzet op nieuwbouw op verschillende locaties.  Op de locatie de Haarstraat in Heino zijn onlangs 6 woningen opgeleverd.  Ook wordt er gebouwd op de locaties Salland II in Raalte en Marissink in Nieuw Heeten. Daarnaast worden afspraken gemaakt over woningbouw in Heino en Luttenberg.</p> <h2>Gemeente Olst-Wijhe</h2> <p>Begin 2021 rondt SallandWonen de transformatie af van Oudheidskamer. In het karakteristieke pand worden 6 huurappartementen gerealiseerd. Wat betreft nieuwbouw wordt ingezet op het Abersonterrein en de wijk Olstergaard in Olst.  Daarnaast staat sloop-nieuwbouw op de planning voor de locatie Olsterkampweg. Daarvoor wordt een bestemmingsplan ontwikkeld. SallandWonen en de gemeente verkennen de mogelijkheden voor sociale woningbouw op de scholenlocaties (Tellegenschool in Wijhe en de schoollocatie die vrijkomen in Olst). In de wijk Broekslag gaat SallandWonen aan de slag met woningverbetering en investeert de gemeente in de kwaliteit van de wijk in samenspraak met de bewoners.</p> <h2>Blijvende inzet beschikbaarheid, voorkomen van schulden en duurzaamheid</h2> <p>Begin 2020 zijn we geconfronteerd met de coronacrisis, waarvan de effecten op de woningmarkt nog niet geheel te overzien zijn. Op dit moment zien we al wel een toenemende druk op de (huur)woningmarkt. SallandWonen neemt daarom in 2021 de nodige maatregelen om meer huurwoningen beschikbaar te krijgen.  Zo worden er meer woningen nieuw gebouwd dan eerder gepland, maar wordt daarnaast ook gekeken naar slimme manieren om meer woningzoekenden te helpen. Zo wordt onder starters geïnventariseerd of er belangstelling is voor het gezamenlijk huren van een grotere woning. Verder zijn er afspraken gemaakt over de inzet op vermindering en voorkoming van schuldenproblematiek.</p> <p>SallandWonen verwacht dat door de coronacrisis meer huurders moeite krijgen om de huur te betalen. Juist in deze tijd is het van belang om samen tijdig naar oplossingen te zoeken en maatwerk te leveren. Daarbij wordt in de gemeente Raalte de Voorzieningenwijzer opnieuw ingezet. Met de voorzieningenwijzer krijgen inwoners inzicht in waar ze op vaste lasten kunnen besparen.</p> <p>Voor beide gemeenten geldt dat ook de inzet op verduurzaming wordt voortgezet. Het doel om voor eind 2020 een gemiddeld energielabel B te halen voor de huurwoningen van SallandWonen is bereikt. Het nieuwe doel is dat alle huurwoningen van SallandWonen  in 2027 gemiddeld het energielabel A hebben. Dit draagt niet alleen bij aan vermindering van de CO2 uitsloot en vergroten van het wooncomfort, maar levert ook kostenbesparing op voor de huurders.</p> <p>De afspraken bevestigen de constructieve samenwerking tussen de gemeenten, de huurdersorganisaties en SallandWonen.</p> 2020-12-11 09:00:00 +0100 2020-12-07 11:16:45 +0100 2020-12-07 13:51:54 +0100 Provincie verleent vergunning voor Olstergaard Er stroomde heel wat water door de IJssel maar onze inspanningen werden beloond. Provincie Overijssel gaf ons en daarmee de toekomstige bewoners op dinsdag 8 december het verlossende woord voor de aanleg van Olstergaard! <p>De stikstofruimte voor de duurzame woonwijk is toegekend en gereserveerd in het stikstofregistratiesysteem. Hierdoor hebben we voor zowel de aanlegfase en het wonen in Olstergaard de benodigde vergunning (voor stikstof) nog voor de kerst in huis.</p> <p>Dit betekent dat (onder voorbehoud van de bezwaren bij de ter inzagelegging van de vergunning) in februari 2021 de schop in de grond kan en de aannemer, Dostal Wegenbouw, het gebied op een circulaire manier klaar maakt om te kunnen bouwen. Als dat voorspoedig verloopt, kunnen de bewoners vanaf 1 juli met de bouw van hun huis aan de slag.</p> <p> </p> 2020-12-09 10:19:33 +0100 2020-12-09 10:19:33 +0100 2020-12-09 10:19:33 +0100 Stikstofproblematiek vertraagt bouw Olstergaard Veel bouwprojecten in Nederland hebben nog steeds te maken met de problematiek rondom stikstof. Telkens zijn er nieuwe ontwikkelingen, zoals nu de nieuwste update van het stikstofrekensysteem AERIUS. Hierdoor hebben wij voor zowel de aanlegfase en het wonen in Olstergaard een vergunning (voor stikstof) nodig. De provincie moet deze afgeven en hoopt dat voor het eind van het jaar te doen, waarna de vergunning nog zes weken ter inzage moet liggen. <p>Het college loopt vooruit op de verwachte vergunning van de provincie om het tijdverlies voor de toekomstige bewoners te beperken. Zo kunnen zij zo snel mogelijk hun woning gaan bouwen. Het college van b&amp;w besloot dinsdag 3 november om de aannemer alvast opdracht te geven en te starten met de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van Olstergaard. Dan kunnen wij, als de vergunning onherroepelijk is, direct van start met de werkzaamheden.</p> <p>Toekomstige bewoners van het nieuwbouwproject moeten nog wat langer geduld hebben voordat zij hun droomwoning kunnen bouwen.De verwachting was dat zij in april 2021 konden starten. Dit lijkt nu zo’n twaalf weken langer te duren. Komt de vergunning van de Provincie nog later, dan hebben de toekomstige bewoners meer vertraging. Zij kunnen namelijk pas na het bouwrijp maken gaan bouwen.</p> <p><a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/olstergaard" title="Ga naar pagina Olstergaard">Meer informatie over Olstergaard</a>.</p> 2020-11-06 11:15:00 +0100 2020-11-06 10:57:55 +0100 2020-11-06 12:11:12 +0100 Succesvolle loting Olstergaard Vandaag was het dan zover. De loting van de kavels voor het nieuwbouwproject Olstergaard in Olst. <p>Vanwege de corona kon er helaas geen fysieke bijeenkomst zijn. Daarom ging de loting vandaag anders dan anders.</p> <p>Onder toeziend oog van notaris Bloo van notariaat Salland deden 74 inschrijvers mee aan de loting. Net precies zijn de laatste mensen gebeld. Veel blije reacties van de mensen die ingeloot werden op de 30 beschikbare kavels. De overige inschrijvers staan op de reservelijst.</p> <p>Alle gelukkigen, gefeliciteerd!</p> 2020-10-29 19:31:00 +0100 2020-10-29 19:33:10 +0100 2020-10-29 19:33:10 +0100 Grote belangstelling voor Olstergaard Zaterdag 26 september vond er een informatiedag plaats voor de gloednieuwe wijk Olstergaard in Olst. Geïnteresseerden kregen deze dag informatie over het bouwen van hun natuurinclusieve woning. <p>Bezoekers waren enthousiast en kwamen goed voorbereid naar de informatiedag. Alle coronaproof ingerichte standjes werden drukbezocht. Mensen kwamen in vooraf vastgestelde tijdblokken met veel vragen over de bouwmogelijkheden, de natuurlijke inrichting van de tuin en energievoorziening. Andere bezoekers hadden al kant en klare ontwerpen mee voor hun droomwoning.</p> <p>Wethouder Marcel Blind is erg blij met de enorme belangstelling voor Olstergaard. &ldquo;Met het aanbieden van een diversiteit aan kavels voor tiny houses tot schuurwoningen en alles daar tussenin, voorziet gemeente Olst-Wijhe echt in een vraag. Helemaal als je kijkt naar de prachtige ligging van Olstergaard, waar natuur, circulariteit en de gezondheid van de bewoners belangrijk zijn&rdquo;.</p> <p>Tot en met 11 oktober kan men zich nog inschrijven voor het natuurinclusieve en circulaire project. Lees alles over <a title="Ga naar pagina Olstergaard" href="https://wonen.olst-wijhe.nl/olstergaard">het project Olstergaard</a>. Eind oktober staat de loting van de kavels gepland. De inschrijvers krijgen hierover nader bericht.</p> 2020-09-28 16:10:00 +0200 2020-09-28 16:10:18 +0200 2021-10-05 09:31:41 +0200 Informatiedag Olstergaard 26 september Natuurlijk wil jij natuurlijk wonen in Olst! Een duurzame, circulaire en natuurinclusieve woning bouwen op een zeer aantrekkelijke locatie, omringd door natuur en voorzieningen? Dat kan nu in Olst. Wij geven kavels uit in een gloednieuwe woonwijk, Olstergaard! <h2>Informatiedag zaterdag 26 september</h2> <p>Op zaterdag 26 september tussen 9.30 en 16.00 uur ben je welkom in het Holstohus waar je meer informatie over de beschikbare kavels, bouwmogelijkheden en de inrichting van de openbare ruimte krijgt.</p> <h2>Aanmelden informatiedag</h2> <p>Vanwege de verwachte drukte en de maatregelen rondom de corona moet je je aanmelden voor deze dag. Inschrijven voor een kavel kan tussen 26 september en 11 oktober 2020. Lees <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/olstergaard" title="Ga naar pagina Olstergaard">meer informatie</a> over het aanmelden voor de informatiedag, inschrijven of over het project Olstergaard.</p> 2020-09-14 10:00:00 +0200 2020-09-14 09:51:59 +0200 2020-09-14 09:51:59 +0200 Kavels Noorder Koeslag in de verkoop Wil jij jouw droomhuis bouwen in Wijhe. Dat kan! In de wijk Noorder Koeslag geven we dit najaar 4 kavels uit. Er is ruimte voor vrijstaande woningen met kavelprijzen vanaf € 120.075, - incl. btw en excl. k.k.. Om meer informatie te geven over de beschikbare kavels, de inrichting van de omgeving en de bouwmogelijkheden organiseren we twee informatieavonden op 2 en 3 september 2020. <h2>Aanmelden informatieavonden</h2> <p><span>Dit keer moeten geïnteresseerden zich aanmelden voor de informatieavonden. In verband met de coronacrisis hebben we besloten twee informatieavonden te organiseren waarbij iedereen een half uur na elkaar wordt ingepland. In dit half uur kunnen ze zich laten informeren en krijgen zij de gelegenheid om vragen te stellen aan onze medewerkers vanuit verschillende disciplines. Aanmelden hiervoor kan via telefoonnummer 14 0570.</span></p> <p>De kavels, de bijbehorende prijzen en achtergrondinformatie vind je op onze <a href="http://www.woneninolst-wijhe.nl/noorderkoeslag" title="http://www.woneninolst-wijhe.nl/noorderkoeslag">website</a>.</p> <h2>Inschrijven voor kavel</h2> <p>De uitgifte van de 4 genoemde kavels gaat via inschrijving gedurende de inschrijfperiode (vanaf 9 t/m 25 september 2020) plaats, waarna er geloot wordt om de keuzevolgorde. Inschrijvers krijgen een uitnodiging voor de lotingsavond thuisgestuurd.</p> <h2>Kavelwinkel</h2> <p>Toch op zoek naar een andere kavel? Kijk dan eens in onze <a href="http://www.woneninolst-wijhe.nl/kavelwinkel" title="http://www.woneninolst-wijhe.nl/kavelwinkel">kavelwinkel</a>. Daar staan alle overige beschikbare kavels die in onze gemeente uitgegeven worden. Voor kavels in de kavelwinkel geldt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, waarbij de dag (en niet het tijdstip) van inschrijving bepalend is. Zijn er twee inschrijvers op dezelfde dag voor dezelfde kavel, dan wordt er geloot.</p> 2020-08-19 08:00:00 +0200 2020-07-20 16:09:07 +0200 2020-08-17 11:48:23 +0200 Ontwerp bestemmingsplan Olstergaard ter inzage Voor de nieuwe natuurinclusieve en circulair te bouwen woonwijk Olstergaard in Olst legt het college van B en W van 4 juni 2020 tot en met 15 juli 2020 een ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van de duurzame wijk, met maximaal 80 woningen, met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen, mogelijk. Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan Olstergaard ligt het besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling ter inzage. Hiermee heeft het college zich ervan verzekerd dat de gebiedsontwikkeling Olstergaard geen negatieve milieueffecten heeft op de omgeving. <p>In de periode van 4 juni tot en met 16 juli kan men zienswijzen indienen.</p> <p>De eventuele zienswijzen behandelt wij, waarna de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt. Daarna leggen we het bestemmingsplan nog een keer zes weken ter inzage en kan eventueel beroep worden ingediend bij de Raad van State.</p> <p>Als er geen bezwaar- en beroepsprocedures ingediend zijn, verwachten wij in oktober een onherroepelijk bestemmingsplan te hebben. Dan kunnen wij starten met het bouwrijp maken van Olstergaard. Dit is naar verwachting klaar in het voorjaar van 2021.</p> <p>Eind september 2020 hopen wij de kavels die nog vrij zijn in de verkoop te kunnen brengen. Dan zal ook het kavelplan met de nog vrije kavels beschikbaar zijn voor geïnteresseerden.</p> <p>In Olstergaard wordt een groene en duurzame inrichting van de openbare ruimte erg belangrijk, naast uiteraard het bouwen van unieke, duurzame woningen. Lees er alles over op onze <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/olstergaard" title="Ga naar pagina Olstergaard">pagina Olstergaard</a>.</p> <p> </p> 2020-05-29 05:00:00 +0200 2020-05-28 15:56:39 +0200 2020-06-05 09:35:35 +0200 Vier extra nul-op-de-meter-woningen op Zonnekamp Oost in Olst Bouwbedrijf Bongers bouwt momenteel aan acht nul-op-de-meter-woningen (NOM-woningen) op Zonnekamp Oost in Olst. Een groot succes, waardoor het bouwbedrijf heeft besloten nog eens vier NOM-woningen te realiseren in dezelfde wijk. Portefeuillehouder, wethouder Marcel Blind is blij met deze ontwikkeling. <p>&ldquo;Zonnekamp Oost, is al een heel duurzame wijk door de vele duurzame woningen en de nog te bouwen aangrenzende wijk Olstergaard dat natuurinclusief en circulair wordt gebouwd. Duurzaam bouwen gaat nog sneller&nbsp;dan we van tevoren hadden opgenomen in onze plannen. Daar zijn we ontzettend trots op&rdquo;, aldus wethouder Marcel Blind.</p> 2020-02-18 10:49:00 +0100 2020-02-18 10:49:35 +0100 2021-10-05 09:32:45 +0200 Natuur(lijk)positief bericht voor Olstergaard Maandagavond 2 december stemde de gemeenteraad in met het ontwikkelingsplan voor de nieuw te bouwen wijk Olstergaard in Olst. Daarbij toetste de raad het ontwerp aan de doelstellingen, ambities en financiën voor Olstergaard. Het ontwikkelingsplan is het vervolg op het ambitiedocument Olstergaard dat de Raad eerder dit jaar op 25 maart vaststelde. <p>Wethouder Marcel Blind is blij met het positieve besluit. “Met de opgedane ervaring van de duurzame woonvormen Aardehuizen en Vriendenerf ontwierpen wij als gemeente Olst-Wijhe samen met toekomstige bewoners Olstergaard. De duurzame woonwijk van de toekomst. Met de ontwikkeling van Olstergaard willen we voorzien in de lokale en regionale behoefte van inwoners om een duurzame woning te bouwen op een aantrekkelijke locatie, omringd door natuur en voorzieningen. De openbare ruimte en de woningen worden natuurinclusief en circulair. Zo draagt de wijk bij aan de lokale biodiversiteit, natuurwaarden, klimaatadaptatie en gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners.</p> <p>De ontwikkeling van Olstergaard is een grote stap. Over een jaar zie ik hier al de eerste natuurinclusieve en circulaire huizen staan. Over twee jaar is Olst nog meer een duurzaam voorbeeld voor heel Nederland.”</p> <h2>Vervolg Olstergaard</h2> <p>Nu de gemeenteraad het plan vaststelde, wordt het plan vervolgd. De deelnemers van de bewonersgroep, die april 2019 gevormd werd en meedacht over het plan, hebben eerste keuze in de kavels. Zij reserveerden 25 kavels. Het plan biedt ruimte voor circa 75 woningen die in opdracht van de nieuwe bewoners gebouwd worden. De woningbouwcorporatie SallandWonen koopt 14 kavels van de gemeente om sociale huurwoningen te bouwen.</p> <p>Gemeente Olst-Wijhe verwacht dat in het voorjaar van 2020 de schop in de grond kan om de bouwwegen aan te leggen. Dan komen ook de overige kavels in de verkoop en kan men zich inschrijven voor een kavel. Dit alles onder voorbehoud van ontwikkelingen in het Programma Aanpak Stikstof en eventuele bezwaar- en beroepsprocedures op het bestemmingsplan. Als alles volgens de planning verloopt, kunnen de kopers in het najaar van 2020 starten met de bouw van hun duurzame woningen.</p> 2019-12-03 09:27:00 +0100 2019-12-03 09:27:00 +0100 2020-05-25 10:27:09 +0200 Nieuwsbrief Zonnekamp Oost is uit De nieuwsbrief met de laatste stand van zaken over de ontwikkelingen op Zonnekamp Oost in Olst is uit. Met onder andere nieuws over lantaarnpalen, definitieve bestrating en informatie over Olstergaard. <p>Bekijk de <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/nieuwbouwkavels/bijlagen-kavelwinkel/zonnekamp-oost-olst/nieuwsbrief-najaar-2019" title="ga naar http://wonen.olst-wijhe.nl/nieuwbouwkavels/bijlagen-kavelwinkel/zonnekamp-oost-olst/nieuwsbrief-najaar-2019">nieuwsbrief</a> online.</p> 2019-11-21 10:03:26 +0100 2019-11-21 10:03:26 +0100 2019-11-21 10:03:26 +0100 College zet seinen op groen voor Olstergaard Dinsdag 12 november stemde het college van b&w van Olst-Wijhe in met het ontwikkelingsplan voor de nieuwe woonwijk Olstergaard in Olst. Het ontwikkelingsplan is het vervolg op het ambitiedocument Olstergaard dat de gemeenteraad eerder dit jaar vaststelde. <p>Olstergaard wordt niet zomaar een wijk, het wordt een wijk voor de toekomst. Of eigenlijk van NU zoals een toekomstige bewoner het zo mooi omschrijft. Een wijk waarin volop aandacht is voor het klimaat, natuur en gezondheid.</p> <p>Vol trots wordt dan ook het ontwikkelingsplan (het mooie resultaat van samenwerking tussen gemeente en toekomstige bewoners) aangeboden aan de gemeenteraad. Deze toetst in december 2019 het definitieve ontwerp van de wijk aan de doelstellingen, ambities en financiële kaders. Er volgt dan ook een besluit over het vervolg van het plan. Op het moment dat de gemeenteraad het plan vaststelt, kan het plan worden uitgevoerd. Het plan biedt ruimte voor circa 75 woningen die in opdracht van de nieuwe bewoners ontwikkeld en gebouwd worden. We verwachten dat in het voorjaar van 2020 de schop in de grond kan om de bouwwegen aan te leggen. Als alles volgens de planning verloopt kan in het najaar van 2020 gestart worden met de bouw van duurzame woningen.</p> <p>De openbare ruimte en de woningen worden natuurinclusief en circulair. Zo draagt de ontwikkeling van de wijk bij aan de lokale natuur, het toekomstige klimaat en de gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners.</p> <h2><a href="https://issuu.com/olst-wijhe/docs/ontwikkelingsplan_olstergaard" title="Ga naar issuu.com voor het ontwikkelingsplan Olstergaard">Bekijk het ontwikkelingsplan Olstergaard</a>.</h2> 2019-11-21 08:45:00 +0100 2019-11-20 10:39:24 +0100 2019-11-21 08:34:18 +0100 Nieuwe kavels in de kavelwinkel Wil jij je droomhuis bouwen in Olst, Wijhe of Wesepe? <p>Kijk dan eens in onze <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel" title="Ga naar kavelwinkel">kavelwinkel</a>! Op 7 november voegen wij nieuwe kavels toe in Noorder Koeslag in Wijhe, Zonnekamp Oost in Olst en Veldwachter in Wesepe.</p> <p>Inschrijven voor deze kavels kan vanaf 7 november tijdens de openingstijden van onze balies in het gemeentehuis in Wijhe en het Holstohus in Olst. Voor kavels in de kavelwinkel geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt.’ Daarbij is de dag en niet het tijdstip van inschrijving bepalend.</p> 2019-10-30 10:00:00 +0100 2019-10-25 08:52:51 +0200 2019-10-25 08:52:51 +0200 Maandag 28 oktober inloopavond nieuwe woonwijk Olstergaard Olst Samen met toekomstige bewoners van Olstergaard ontwerpen wij een plan voor een unieke wijk in Olst. We ontwikkelen de wijk met respect voor de natuur, het landschap en de cultuurhistorie. Daarnaast is er oog voor klimaatverandering. In Olstergaard wordt een groene en duurzame inrichting van de openbare ruimte erg belangrijk, naast uiteraard het bouwen van unieke, duurzame woningen. <h2>Inloopavond 28 oktober</h2> <p>Het definitieve ontwerp van Olstergaard dat wij samen met de bewonersgroep maakten, laten wij graag aan je zien. Op 28 oktober ben je tussen 19.30 en 20.30 van harte welkom op de eerste verdieping in het Holstohus in Olst, Jan Schamhartstraat 5. Je kunt het plan bekijken en vragen stellen. Natuurlijk horen wij ook heel graag wat je van het plan vindt.</p> <h2>Vaststellen plan</h2> <p>De gemeenteraad toetst in december 2019 het definitieve ontwerp van de wijk aan de doelstellingen, ambities en financiële kaders. Er volgt dan ook een besluit over de realisatie van het plan. Op het moment dat de gemeenteraad het plan vaststelt, kan het plan worden vervolgd. Tenslotte kunnen in 2020 de bouwkavels verkocht worden. Dit alles onder voorbehoud van bezwaar- en beroepsprocedures op het bestemmingsplan.</p> <h2>Natuurinclusief en circulair</h2> <p>In het gebied speelt het natuurinclusieve concept de hoofdrol. We verweven de natuur in het dagelijks leven en houden er rekening mee. Zo komt er onder andere aandacht voor de manier waarop men samenleeft met elkaar, het elkaar ontmoeten en hoe we in deze wijk omgaan met klimaatveranderingen. Ook wordt circulair bouwen belangrijk in deze wijk. Dit betekent dat grondstoffen, producten en goederen slim gebruikt worden zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden: een gesloten kringloop.</p> 2019-10-24 08:30:00 +0200 2019-10-14 09:20:43 +0200 2019-10-24 08:31:42 +0200 Nieuwe kavel in de kavelwinkel In onze kavelwinkel voegen wij per donderdag 3 oktober 2019 een nieuwe kavel toe. Het gaat om de kavel Sterrebos kavel A met een oppervlakte van circa 612 m² in de wijk Noorder Koeslag in Wijhe voor de bouw van een vrijstaande woning. <p>Inschrijven voor deze kavel kan vanaf 3 oktober 2019 tijdens de <a href="https://www.olst-wijhe.nl/openingstijden" title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/openingstijden">openingstijden</a> van de publieksbalie van het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst. <span>Voor kavels in de kavelwinkel geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt.’ </span></p> <p><span></span></p> <p>Kijk voor meer informatie bij de kavel <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/nieuwbouwkavels/bijlagen-kavelwinkel/kaveltekening-sterrebos-kavel-a" title="Download pdf Sterrebos Kavel A">Sterrebos Kavel A</a>.</p> 2019-10-02 07:00:00 +0200 2019-09-16 15:33:09 +0200 2020-07-27 09:50:18 +0200 Nieuwe kavel in de kavelwinkel In onze kavelwinkel voegen wij per donderdag 3 oktober 2019 een nieuwe kavel toe. Het gaat om de kavel Sterrebos kavel A met een oppervlakte van circa 612 m² in de wijk Noorder Koeslag in Wijhe voor de bouw van een vrijstaande woning. <p><span>Inschrijven voor deze kavel kan vanaf 3 oktober 2019 tijdens de <a href="https://www.olst-wijhe.nl/openingstijden" title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/openingstijden">openingstijden</a> van de publieksbalie van het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst. </span><span>Voor kavels in de kavelwinkel geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt.’ </span></p> <p><span></span></p> <p><span>Kijk voor meer informatie bij de kavel <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel" title="ga naar pagina kavelwinkel">Sterrebos Kavel A</a>. </span></p> 2019-09-25 06:00:00 +0200 2019-09-16 15:32:04 +0200 2020-05-07 16:51:18 +0200 Heb je je al ingeschreven voor een kavel? Heb je je al ingeschreven voor een kavel in Olst of Wijhe waar je jouw droomhuis kunt bouwen? Je kunt je tot 27 september inschrijven voor één van de nieuwe kavels op Noorder Koeslag in Wijhe of op Zonnekamp Oost in Olst. <p>Wil je de kavels in alle rust nog eens bekijken? Bekijk dan de kavels van <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/zonnekampoost" title="ga naar https://wonen.olst-wijhe.nl/zonnekampoost">Zonnekamp Oost</a> en/of <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/noorderkoeslag" title="ga naar https://wonen.olst-wijhe.nl/noorderkoeslag">Noorder Koeslag</a>.</p> <p><span><span><span>Heb je een mooie kavel gezien? Schrijf je dan uiterlijk 27 september in! Dit doe je door het </span></span></span><span> </span><a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/bouwkavels" title="ga naar https://wonen.olst-wijhe.nl/bouwkavels">inschrijfformulier</a><span> </span><span><span>(onder het desbetreffende project) in te vullen en in te leveren. </span></span>Je kunt het formulier downloaden of ophalen bij de balie in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst. Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier kun je<strong> </strong>daar ook weer inleveren. Je betaalt € 50,- inschrijvingskosten. Je schrijft je niet in voor een specifieke kavel, maar voor het project. Tijdens de lotingsavond wordt de volgorde bepaald waarin geïnteresseerden een kavel kunnen kiezen.</p> <p><span>Kavelwinkel</span></p> <p>Zit jouw droomkavel er niet tussen? Bek<span>ijk dan onze andere kavels in onze </span><a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel" title="ga naar https://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel">kavelwinkel</a><span>.</span> Deze worden uitgegeven volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.</p> 2019-09-23 08:00:00 +0200 2019-09-05 11:00:25 +0200 2019-09-05 11:00:54 +0200 Schrijf je in voor een kavel in Olst of Wijhe! Afgelopen maandag en dinsdag vonden onze informatiebijeenkomsten plaats over de verkoop van de nieuwe kavels op Zonnekamp in Olst en op Noorder Koeslag in Wijhe. We geven deze kavels van verschillende groottes in oktober dit jaar uit. Heb je een mooie kavel gezien? Schrijf je dan uiterlijk 27 september in! <p>Wil je de kavels in alle rust nog eens bekijken? Bekijk dan de kavels van <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/zonnekampoost" title="ga naar https://wonen.olst-wijhe.nl/zonnekampoost">Zonnekamp Oost</a> en/of <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/noorderkoeslag" title="ga naar https://wonen.olst-wijhe.nl/noorderkoeslag">Noorder Koeslag</a></p> <h2><span>Inschrijven</span></h2> <p>Dit doe je door het <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/bouwkavels" title="ga naar https://wonen.olst-wijhe.nl/bouwkavels">inschrijfformulier</a> (onder het desbetreffende project) in te vullen en in te leveren. Je kunt het formulier downloaden of ophalen bij de balie in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst. Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier kun je<strong> </strong>daar ook weer inleveren. Je betaalt € 50,- inschrijvingskosten. Je schrijft je niet in voor een specifieke kavel, maar voor het project. Tijdens de lotingsavond wordt de volgorde bepaald waarin geïnteresseerden een kavel kunnen kiezen.</p> <p><span></span></p> <h2>Kavelwinkel</h2> <p>Zit jouw droomkavel er niet tussen? Bekijk dan onze andere kavels in onze <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel" title="ga naar https://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel">kavelwinkel</a>. Deze worden uitgegeven volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.</p> 2019-09-11 08:00:00 +0200 2019-09-05 10:56:42 +0200 2019-09-10 09:58:13 +0200 Maximale koopsom en leenbedrag Starterslening aangepast De woningmarkt is volop in beweging. Wij vinden dat de Starterslening daarop aan moet sluiten. We hebben de maximale koopsom van de woning, het maximale leenbedrag voor bestaande niet duurzame woningen en de indexatie van de koopsom daarom aangepast. <p>Hieronder vind je de belangrijkste aanpassingen:</p> <ul> <li><span>De maximale koopsom voor bestaande, niet duurzame woningen is gewijzigd van € 200.000,- naar € 220.000,-. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast in lijn met de ontwikkeling van de <a href="https://www.nhg.nl/" title="ga naar https://www.nhg.nl/">Nationale Hypotheek Garantie</a> (NHG)</span></li> <li>De maximale koopsom voor nieuwe of bestaande woningen met minimaal een energielabel A is gewijzigd van € 220.000,- naar € 240.000,-. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast in lijn met de ontwikkeling van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).</li> <li>De hoogte van de Starterslening voor een bestaande woning (niet duurzame woning) is gewijzigd van maximaal € 25.000,- naar maximaal € 30.000,-.</li> </ul> <p><span>Bekijk alle voorwaarden van onze <a href="http://www.olst-wijhe.nl/starterslening" title="http://www.olst-wijhe.nl/starterslening">Starterslening</a>.</span></p> 2019-08-30 08:00:00 +0200 2019-08-29 09:01:49 +0200 2019-08-29 09:02:20 +0200 Nieuwe kavels in Wijhe en in Olst in de verkoop Wil je je droomhuis bouwen in onze gemeente? Dat kan! In zowel Noorder Koeslag in Wijhe als in Zonnekamp Oost in Olst geven we begin september meerderde kavels uit. <p>Om meer informatie te geven over de kavels, het plan, de bouwmogelijkheden en de inrichting van het gebied, organiseren we twee inloopbijeenkomsten.</p> <p>Kavels zijn beschikbaar vanaf circa € 80.000,- exclusief kosten koper en inclusief 21% btw.</p> <h2>Noorder Koeslag</h2> <p>De inloopbijeenkomst <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/noorderkoeslag" title="ga naar https://wonen.olst-wijhe.nl/noorderkoeslag">Noorder Koeslag</a> is op 9 september van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis in Wijhe. Daar geven we je graag meer informatie over de 10 kavels die we daar gaan uitgeven. Op 4 kavels kun je vrijstaand bouwen. Op de overige 6 kavels kunnen 3 twee-onder-een-kapwoningen gebouwd worden. SallandWonen is ook op aanwezig tijdens de inloopbijeenkomst in Wijhe in verband met de huurwoningen die zij op Noorder Koeslag bouwen.</p> <h2>Zonnekamp Oost</h2> <p><a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/zonnekampoost" title="ga naar https://wonen.olst-wijhe.nl/zonnekampoost"></a>Voor <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/zonnekampoost" title="ga naar https://wonen.olst-wijhe.nl/zonnekampoost">Zonnekamp Oost</a> kun je op 10 september tussen 19.30 en 21.00 uur terecht in het Holstohus in Olst. Op Zonnekamp Oost zijn kavels voor vrijstaande woningen beschikbaar en komen er 6 kavels beschikbaar voor 3 twee-onder-een-kapwoningen.</p> <p>Ben je nieuwsgierig naar de kavels? Kijk dan alvast op <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/bouwkavels" title="ga naar: https://wonen.olst-wijhe.nl/bouwkavels">Wonen in Olst-Wijhe</a>.</p> <h2>Inschrijven en loting</h2> <p>Vanaf de dag na de inloopbijeenkomst tot en met 27 september kun je je inschrijven voor een kavel, waarna naar verwachting een loting plaatsvindt. Hier word je uiteraard tijdig over geïnformeerd als je je hebt ingeschreven.</p> <h2>Kavelwinkel</h2> <p>Kijk eens in onze <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel" title="ga naar https://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel">kavelwinkel</a>. Daar vind je alle beschikbare kavels in onze gemeente die uitgegeven worden volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.</p> 2019-08-28 07:00:00 +0200 2019-07-15 16:17:09 +0200 2019-08-27 11:50:44 +0200 Inloopbijeenkomsten kavelverkoop in Wijhe en in Olst Wil je je droomhuis bouwen in onze gemeente? Dat kan! In zowel Noorder Koeslag in Wijhe als in Zonnekamp Oost in Olst geven we begin september meerderde kavels uit. <p>Om meer informatie te geven over de kavels, het plan, de bouwmogelijkheden en de inrichting van het gebied, organiseren we twee inloopbijeenkomsten.</p> <p>Kavels zijn beschikbaar vanaf circa € 80.000,- exclusief kosten koper en inclusief 21% btw.</p> <h2>Noorder Koeslag</h2> <p>De inloopbijeenkomst <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/noorderkoeslag" title="ga naar https://wonen.olst-wijhe.nl/noorderkoeslag">Noorder Koeslag</a> is op 9 september van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis in Wijhe. Daar geven we je graag meer informatie over de 10 kavels die we daar gaan uitgeven. Op 4 kavels kun je vrijstaand bouwen. Op de overige 6 kavels kunnen 3 twee-onder-een-kapwoningen gebouwd worden. SallandWonen is ook op aanwezig tijdens de inloopbijeenkomst in Wijhe in verband met de huurwoningen die zij op Noorder Koeslag bouwen.</p> <h2>Zonnekamp Oost</h2> <p><a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/zonnekampoost" title="ga naar https://wonen.olst-wijhe.nl/zonnekampoost"></a>Voor <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/zonnekampoost" title="ga naar https://wonen.olst-wijhe.nl/zonnekampoost">Zonnekamp Oost</a> kun je op 10 september tussen 19.30 en 21.00 uur terecht in het Holstohus in Olst. Op Zonnekamp Oost zijn kavels voor vrijstaande woningen beschikbaar en komen er 6 kavels beschikbaar voor 3 twee-onder-een-kapwoningen.</p> <p>Ben je nieuwsgierig naar de kavels? Kijk dan alvast op <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/bouwkavels" title="ga naar: https://wonen.olst-wijhe.nl/bouwkavels">Wonen in Olst-Wijhe</a>.</p> <h2>Inschrijven en loting</h2> <p>Vanaf de dag na de inloopbijeenkomst tot en met 27 september kun je je inschrijven voor een kavel, waarna naar verwachting een loting plaatsvindt. Hier word je uiteraard tijdig over geïnformeerd als je je hebt ingeschreven.</p> <h2>Kavelwinkel</h2> <p>Kijk eens in onze <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel" title="ga naar https://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel">kavelwinkel</a>. Daar vind je alle beschikbare kavels in onze gemeente die uitgegeven worden volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.</p> 2019-07-25 00:00:00 +0200 2019-08-27 11:52:17 +0200 2019-08-27 11:52:17 +0200 Buren, bewoners en geïnteresseerden ontmoeten elkaar op inloopavond Olstergaard Op donderdag 4 juli organiseerden wij een inloopavond over Olstergaard in het Holstohus. Het was een goed bezochte avond waar naaste buren, toekomstige bewoners en andere geïnteresseerden elkaar ontmoetten. Veel interesse was er voor de maquette van het plan dat ontwikkeld wordt met toekomstige bewoners. <p> </p> <h2>Natuurinclusief en circulair</h2> <p>In het gebied speelt het natuurinclusieve concept de hoofdrol. We verweven de natuur in het dagelijks leven en houden er rekening mee. Zo komt er onder andere aandacht voor de manier waarop men samenleeft met elkaar, het elkaar ontmoeten en hoe we in deze wijk omgaan met klimaatveranderingen. Ook wordt circulair bouwen belangrijk in deze wijk. Dit betekent dat grondstoffen, producten en goederen slim gebruikt worden zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden: een gesloten kringloop.</p> <p> </p> <h2>Vaststellen plan</h2> <p> </p> <p>De gemeenteraad toetst eind 2019 het definitieve ontwerp van de wijk aan de doelstellingen, ambities en financiële kaders. Er volgt dan ook een besluit over de realisatie van het plan. Op het moment dat de gemeenteraad het plan vaststelt, kan het plan worden vervolgd. Tenslotte kunnen 2020-2021 de bouwkavels verkocht worden. Dit alles onder voorbehoud van bezwaar- en beroepsprocedures op het bestemmingsplan.</p> <h2>Meer weten?</h2> <p>Lees alles over de ontwikkelingen in <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/olstergaard" title="Ga naar pagina Olstergaard">Olstergaard</a>.</p> <p> </p> 2019-07-05 12:17:00 +0200 2019-07-05 12:17:48 +0200 2019-07-05 12:20:27 +0200 Bestemmingsplannen ter inzage in zomervakantie De verwachting is dat gedurende de zomervakantieperiode de volgende bestemmingsplannen zes weken ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen of beroep: <p> <ul> <li>Buitengebied, Waterstraat 9 te Wijhe, het plan maakt het verplaatsen van een bouwrecht naar de overzijde van de straat mogelijk.</li> <li>Buitengebied, Raalterweg 27-27a te Wijhe, het plan maakt het bouwen van twee woningen mogelijk waarbij ter compensatie landschapsontsierende bebouwing wordt gesloopt conform de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.</li> </ul> </p> <p>Belanghebbenden die op deze plannen willen reageren en in deze periode op vakantie zijn, wordt geadviseerd een zaakwaarnemer aan te wijzen.</p> <br /> 2019-07-03 01:15:00 +0200 2019-06-28 10:15:01 +0200 2019-06-28 10:15:01 +0200 Duurzame samenwerking Gemeente Olst-Wijhe en SallandWonen Gemeente Olst-Wijhe en SallandWonen maakten afspraken over het bouwen van sociale huurwoningen in de natuurinclusieve en circulair te bouwen wijk Olstergaard in Olst. <p>Wethouder Marcel Blind en directeur-bestuurder Marijke Kool van SallandWonen onderstreepten deze samenwerking op woensdag 26 juni door elkaar in het groene Olstergaard de hand te schudden.</p> <p>SallandWonen heeft ook een actieve rol tijdens de ontwerpavonden. Samen met toekomstige bewoners van Olstergaard ontwikkelt de gemeente een plan voor deze wijk. De woningbouwcorporatie kijkt wat hun bouwmogelijkheden binnen het project zijn en of zij kunnen aansluiten bij initiatieven van toekomstige bewoners. De gemeenteraad van Olst-Wijhe sprak de ambitie uit dat 20% van het aantal woningen in Olstergaard voor huurders bestemd moet zijn.</p> <h2>Natuurinclusief en circulair</h2> <p>In het gebied speelt het natuurinclusieve concept de hoofdrol. We verweven de natuur in het dagelijks leven en houden er rekening mee.</p> <p>Zo komt er onder andere aandacht voor de manier waarop men samenleeft met elkaar, het elkaar ontmoeten en hoe we in deze wijk omgaan met klimaatveranderingen.</p> <p>Ook wordt circulair bouwen belangrijk in deze wijk. Dit betekent dat grondstoffen, producten en goederen slim gebruikt worden zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden: een gesloten kringloop.</p> <h2>Vaststellen plan</h2> <p>De gemeenteraad toetst eind 2019 het definitieve ontwerp van de wijk aan de doelstellingen, ambities en financiële kaders. Er volgt dan ook een besluit over de realisatie van het plan.</p> <p>Op het moment dat de gemeenteraad het plan vaststelt, kan het plan worden vervolgd.</p> 2019-07-02 14:20:45 +0200 2019-07-02 14:20:45 +0200 2019-07-02 14:20:45 +0200 Inloopavond nieuwe woonwijk Olstergaard Olst Samen met toekomstige bewoners van Olstergaard ontwerpen wij een plan voor een unieke wijk in Olst. We ontwikkelen de wijk met respect voor de natuur, het landschap en de cultuurhistorie. Daarnaast is er oog voor klimaatverandering. In Olstergaard wordt een groene en duurzame inrichting van de openbare ruimte erg belangrijk, naast uiteraard het bouwen van unieke, duurzame woningen. <h2>Inloopavond 4 juli</h2> <p>Het voorlopig ontwerp van Olstergaard dat wij samen met de bewonersgroep maakten, laten wij graag aan je zien. Op 4 juli ben je tussen 19.30 en 21.00 van harte welkom in het Holstohus in Olst, Jan Schamhartstraat 5. Je kunt de maquette bekijken en vragen stellen. Natuurlijk horen wij ook heel graag wat je van het plan vindt.</p> <h2>Natuurinclusief en circulair</h2> <p>In het gebied speelt het natuurinclusieve concept de hoofdrol. We verweven de natuur in het dagelijks leven en houden er rekening mee. Zo komt er onder andere aandacht voor de manier waarop men samenleeft met elkaar, het elkaar ontmoeten en hoe we in deze wijk omgaan met klimaatveranderingen. Ook wordt circulair bouwen belangrijk in deze wijk. Dit betekent dat grondstoffen, producten en goederen slim gebruikt worden zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden: een gesloten kringloop.</p> <h2>Vaststellen plan</h2> <p>De gemeenteraad toetst eind 2019 het definitieve ontwerp van de wijk aan de doelstellingen, ambities en financiële kaders. Er volgt dan ook een besluit over de realisatie van het plan. Op het moment dat de gemeenteraad het plan vaststelt, kan het plan worden vervolgd. Tenslotte kunnen 2020-2021 de bouwkavels verkocht worden. Dit alles onder voorbehoud van bezwaar- en beroepsprocedures op het bestemmingsplan.</p> <h2>Meer weten?</h2> <p>Lees alles over de ontwikkelingen in <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/olstergaard" title="Ga naar pagina Olstergaard">Olstergaard</a>.</p> 2019-06-21 00:00:00 +0200 2019-06-18 08:43:46 +0200 2019-06-25 12:10:09 +0200 Salland start met coaches voor erfeigenaren In het buitengebied van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte zijn drie erfcoaches van provincie Overijssel gestart. De erfcoaches bevorderen dat het prettig wonen, werken en leven blijft op het platteland. Agrariërs en andere erfeigenaren kunnen een beroep op hen doen. <p>De coaches helpen agrariërs en andere erfeigenaren in het buitengebied na te denken over de toekomst. In het buitengebied spelen veel zaken tegelijkertijd. Dat biedt kansen voor de toekomst, maar waar begint u en bij welk ‘loket’ moet u zijn?</p> <h2>In gesprek met een ervencoach</h2> <p>Erfeigenaren kunnen met allerlei vragen bij de ervencoaches terecht. Gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over het vergroenen van het erf, veiligheid, duurzaamheid maar ook over vragen rondom bedrijfsontwikkeling en opvolging, asbestsanering of sociaal emotionele vraagstukken.</p> <h2>Nadenken over de toekomst</h2> <p>De erfcoaches helpen agrariërs en inwoners met erven om de kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten en te kijken welke stappen men hiervoor kan zetten. Ervencoach Jantine Haverkamp: “Het valt niet mee om ideeën voor uw erf te realiseren of veranderingen in uw bedrijf tot stand te brengen. Samen met u kijken we naar wat nodig is en welke kansen er zijn. Wij zijn ook op de hoogte van regelingen en subsidies en kunnen u verwijzen naar het juiste loket.”</p> <h2>Zet de eerste stap en neem contact op!</h2> <p>Wilt u graag met een erfcoach spreken over de toekomst van uw bedrijf of erf? Zet dan nu de eerste stap en bel of mail met een van de erfcoaches:</p> <ul> <li>Jantine Haverkamp, tel. 06-148 880 93 of <a href="mailto:jantine@dekrachtvansalland.nl " title="stuur een mail naar jantine@dekrachtvansalland.nl ">mail Jantine</a> voor erven in de gemeente Raalte.</li> <li>Yvonne In ’t Veld, tel. 06-109 822 76 of <a href="mailto:yvonne@dekrachtvansalland.nl " title="stuur een mail naar yvonne@dekrachtvansalland.nl ">mail Yvonne</a> voor erven in de gemeente Olst-Wijhe of Deventer.</li> </ul> <p>Daarnaast werkt ook Jan Olaf Tjabringa als ervencoach in Salland en blijft Cor Bosch nog steeds bereikbaar als contactpersoon buitengebied in de gemeente Raalte.</p> <h2>Initiatief van provincie Overijssel</h2> <p>Provincie Overijssel stelt tot eind 2020 twee miljoen beschikbaar voor de inzet van ervencoaches in Overijssel. In de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte zijn drie ervencoaches actief. Zij zetten het netwerk en de mogelijkheden van de drie gemeenten en De Kracht van Salland in om agrariërs en andere erfeigenaren in het buitengebied te helpen.</p> 2019-06-14 09:00:00 +0200 2019-06-11 09:30:49 +0200 2019-07-01 10:03:48 +0200 Verbod asbestdaken verworpen door Eerste Kamer Er komt voorlopig geen verbod op daken met asbest. De Eerste Kamer heeft twijfels over de haalbaarheid en betaalbaarheid van het voorstel en heeft het wetsvoorstel om die reden op 4 juni 2019 verworpen. Dat houdt concreet in dat asbestdaken niet verboden zijn vanaf 31 december 2024. <p> <p><span>Wethouder Marcel Blind vindt het erg teleurstellend. “We hebben </span><span>ons<span> de afgelopen periode met onze inwoners hard gewerkt om het aantal asbestdaken terug te dringen en dat gaat heel goed. Het is goed voor het milieu en de gezondheid om dit door te zetten.” We vinden het als gemeente nog altijd belangrijk en blijven daarom ook inzetten op het verwijderen van asbestdaken en stellen daarom nog altijd de veiligheidspakketten beschikbaar aan onze inwoners. Kijk op onze website</span><span> hoe u <a href="http://www.olst-wijhe.nl/asbest" title="http://www.olst-wijhe.nl/asbest">asbestdaken kunt verwijderen</a>. </span></span></p> </p> 2019-06-11 15:33:15 +0200 2019-06-11 15:33:15 +0200 2019-06-11 15:33:15 +0200 Film Wonen in Olstergaard Aan de zuidzijde van Olst ontwikkelen wij het woningbouwplan Olstergaard. Olstergaard wordt een uniek toekomstbestendig woongebied, waarin een natuurinclusief ontwerp, circulair bouwen en tal van duurzaamheidsmaatregelen centraal staan. <p>Het woningbouwplan biedt ruimte voor circa 60 bouwkavels en wordt voor, door en met toekomstige bewoners en omwonenden ontwikkeld.</p> <p>Bekijk het filmpje over Olstergaard.</p> <p>[[youtube:youtube:DRLfNT3dMzM%Film over wonen in Olstergaard]]</p> <h2>Meer informatie over wonen <a title="Ga naar pagina Olstergaard" href="http://wonen.olst-wijhe.nl/nieuwbouwkavels/olstergaard">in Olstergaard</a>?</h2> 2019-03-28 10:30:00 +0100 2019-03-28 10:12:39 +0100 2022-03-07 11:43:36 +0100 Groen licht voor natuurinclusieve woonwijk Olstergaard De planontwikkeling van de nieuwe woonwijk Olstergaard in Olst (voorheen proeftuin/unieke wijk voor morgen) kreeg op 25 maart groen licht van de gemeenteraad. <p>De komende maanden gaan wij samen met toekomstige bewoners van Olstergaard het plan ontwerpen. De unieke wijk voor jong en oud wordt ontwikkeld met respect voor de natuur, het landschap en de cultuurhistorie. Daarnaast is er oog voor klimaatverandering en moet de inrichting van de wijk zorgen dat de bewoners minder last hebben van verdroging, wateroverlast en hittestress.</p> <p>De gemeenteraad toetst eind 2019 het definitieve ontwerp van de wijk aan de doelstellingen, ambities en financiële kaders. Er volgt dan ook een besluit over de realisatie van het plan. Op het moment dat de gemeenteraad het plan vaststelt, kunnen de laatste voorbereidingen worden getroffen. Tenslotte kunnen medio 2021 de bouwkavels verkocht worden. Dit alles onder voorbehoud van bezwaar- en beroepsprocedures op het bestemmingsplan.</p> <h2>Inschrijven voor Olstergaard</h2> <p>Mensen die écht in Olstergaard willen wonen en willen meedenken in het ontwerptraject van Olstergaard kunnen zich van 27 maart tot en met 12 april online inschrijven. Het ontwerptraject loopt van mei tot september 2019. Van de inschrijvers verwachten wij een actieve bijdrage en aanwezigheid bij bijeenkomsten.</p> <p>Op de <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/nieuwbouwkavels/olstergaard" title="Ga naar pagina Olstergaard">pagina Olstergaard</a> leest u meer informatie.</p> 2019-03-27 08:30:00 +0100 2019-03-22 10:23:58 +0100 2019-03-26 08:38:56 +0100 Kavels te koop in Olst-Wijhe Wilt u uw droomhuis bouwen in onze gemeente? Dat kan! <p>In onze <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel" title="ga naar kavelwinkel">kavelwinkel</a> vindt u alle woningbouwkavels die beschikbaar zijn. Op 29 maart wordt er een nieuwe kavel toegevoegd. Het gaat om een kavel voor een vrijstaande woning aan Sterrebos 4 in Noorder Koeslag in Wijhe. De kavel is 399 m2 groot en kost € 92.000 exclusief btw en kosten koper.</p> <p><span>Wilt u zich inschrijven voor deze of één van onze andere woningbouwkavels? Lever het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier dan in samen met een betaling van € 50,00. Dit doet u tijdens openingstijden van de balies in het gemeentehuis of het Holstohus. Als er op dezelfde dag meerdere inschrijvingen zijn voor dezelfde kavel, dan wordt er geloot (het tijdstip is dus niet bepalend, maar de dag van inschrijving). Ga voor het inschrijfformulier naar ons <a href="https://www.olst-wijhe.nl/inschrijvingkavelwinkel" title="ga naar digitaal loket - inschrijven kavel">Digitale loket</a>. U kunt het inschrijfformulier ook ophalen bij onze balies.</span></p> 2019-03-19 16:00:00 +0100 2019-03-14 11:58:03 +0100 2019-03-14 12:01:24 +0100 Groenplan Noorder Koeslag fase 2 Fase 2 van de wijk Noorder Koeslag in Wijhe is bijna klaar. De laatste woningen zijn in aanbouw en sinds vorig jaar zijn de straten voor een groot deel definitief ingericht. <p>Eind maart gaan we een aantal bomen aanplanten in diverse groenstroken. Daarnaast komen er langs de Geere ook een aantal bomen als afronding van de groenstructuur langs de watergang.</p> <p>Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Matthijs Bootsma via telefoonnummer 06-10493487.</p> 2019-03-12 15:04:00 +0100 2019-03-12 15:04:58 +0100 2019-07-08 10:39:45 +0200 Werkzaamheden Noorder Koeslag <p>Vanaf maandag 4 maart gaat de aannemer Hoogeboom-Raalte de riooluitleggers voor de nieuwe kavels aan de Koestraat maken. Dit gebeurd gefaseerd. Er wordt gestart met de uitleggers vanaf de Koestraat naar de berm vervolgens tussen de Koestraat en de parallelle bouwweg en aansluitend onder deze bouwweg door.</p> <p>Het verkeer van en naar de Dolskamp dient dan eerst gebruik te maken van de parallelle bouwweg. Gelet op de staat van deze weg zal er voor fietsers vanaf de Dolskamp richting het fietspad langs de Omloop een omleidingsroute ingesteld worden via het Bakhuus. Dit omdat de bouwweg smal is voor de menging van fietsers en (bouw)verkeer en in slechte is staat met bij regen grote plassen. Op de afbeelding vindt u de omleidingsroute.</p> <h2>Heeft u vragen?</h2> <p>Neem dan contact op met Aafke Kuiper (projectleider) via telefoonnummer 14 0570 of Matthijs Bootsma (senior civieltechnisch medewerker) via 06 10493487.</p> 2019-03-01 12:00:00 +0100 2019-03-01 10:36:59 +0100 2019-07-08 10:40:27 +0200 Kavels te koop in Olst-Wijhe Wilt u uw droomhuis bouwen in onze gemeente? Dat kan! <p>In onze <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel" title="ga naar kavelwinkel">kavelwinkel</a> vindt u alle woningbouwkavels die beschikbaar zijn. Op 1 maart wordt er een nieuwe kavel toegevoegd. Het gaat om een kavel voor een vrijstaande woning aan Plattenberg 10 in Noorder Koeslag in Wijhe. De kavel is 790 m2 groot en kost € 180.000 exclusief btw en kosten koper. Op 8 maart komt er een kavel bij in Zonnekamp Oost in Olst. Het gaat ook hier om een kavel voor een vrijstaande woning aan de Roodborst (kavel J). De kavel is 704 m2 groot en kost € 165.000.</p> <p><span>Wilt u zich inschrijven voor deze of één van onze andere woningbouwkavels? Lever het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier dan in samen met een betaling van € 50,00. Dit doet u tijdens openingstijden van de balies in het gemeentehuis of het Holstohus. Als er op dezelfde dag meerdere inschrijvingen zijn voor dezelfde kavel, dan wordt er geloot (het tijdstip is dus niet bepalend, maar de dag van inschrijving). In ons digitale loket vindt u het <a href="https://www.olst-wijhe.nl/inschrijvingkavelwinkel" title="ga naar digitaal loket - inschrijven kavel">inschrijfformulier</a>. U kunt het inschrijfformulier ook ophalen bij onze balies.</span></p> 2019-02-26 09:00:00 +0100 2019-02-21 12:45:36 +0100 2019-02-21 12:45:48 +0100 Informatiebijeenkomsten collectieve aanpak kleine asbestdaken Samen met buurtbewoners in één dag al het asbest van de schuurtjes in uw buurt of wijk vervangen? Samen de schouders eronder én door collectieve inkoop besparen op de kosten? Duurzaamheidsvereniging Groen Gebogen uit Dalfsen deed het, en met succes! In mei 2018 organiseerde ze een speciale actiedag. Het resultaat: meer dan 60 pandeigenaren uit twee verschillende wijken waren aan het einde van de dag de trotse eigenaar van een nieuw dak op hun schuurtje. Samen saneerden ze zo’n 800 m2 asbestgolfplaten. <h2>Samen saneren</h2> <p>Na 2024 is asbest op de daken in Nederland verboden. Elke eigenaar van een asbestdak is zelf verantwoordelijk voor de vervanging. Daken groter dan 35 m2 moeten door een gecertificeerd bedrijf worden verwijderd. Daken kleiner dan 35 m2 mag je onder voorwaarden zelf vervangen. Door krachten te bundelen en gezamenlijk het asbest in een buurt of wijk aan te pakken wordt het makkelijker, leuker en goedkoper!</p> <p>Alle ervaringen en leereffecten van de actiedag van Duurzaamheidsvereniging Groen Gebogen heeft de provincie gebundeld in een handleiding met een draaiboek. Elke vrijwilligersorganisatie, buurtvereniging, duurzaamheidsvereniging, stadsbelang of een andere eigen opgerichte werkgroep mag hier gebruik van maken.</p> <h2>Informatiebijeenkomsten</h2> <p>De provincie Overijssel organiseert twee informatiebijeenkomsten over deze collectieve aanpak. Deze avonden wordt er meer verteld over hoe Groen Gebogen het initiatief voor hun buurtbewoners heeft opgezet en georganiseerd. Ook andere varianten van een collectieve aanpak komen aanbod. Van alles zelf doen tot een samenwerking met een bouwmarkt of aannemer/asbestspecialist. Uiteraard is er ook alle ruimte voor het stellen van vragen.</p> <p> <ul> <li>Datum          11 en 14 maart van 19.00 – uiterlijk 21.30 uur</li> <li>Locatie         omgeving Zwolle (11 maart) en Hengelo (14 maart) </li> </ul> </p> <h2>Aanmelden</h2> <p>Benieuwd hoe en of deze aanpak in jouw buurt toegepast kan worden? Of heb je interesse in de handleiding met draaiboek? Wees dan welkom op één van deze avonden en laat je inspireren! Aanmelden kan via <a href="mailto:asbest@overijssel.nl" title="mail naar asbest@overijssel.nl">asbest@overijssel.nl</a>.</p> 2019-02-14 12:13:17 +0100 2019-02-14 12:13:17 +0100 2019-02-14 12:13:17 +0100 Informatieavond Wijk voor morgen op 5 februari De afgelopen periode hebben we met omwonenden, inwoners, geïnteresseerden en deskundigen gesproken en gedroomd over de unieke wijk voor morgen in Olst. Dit betreft het gebied ten zuiden van de nieuwbouwwijk Zonnekamp Oost, tussen de Vink en de Jan Schamhartstraat. <p>In deze wijk wordt een groene en duurzame inrichting van de openbare ruimte erg belangrijk, naast uiteraard het bouwen van unieke, duurzame woningen. We verzamelden alle wensen en ideeën en gingen hiermee aan de slag. De opbrengst tot nu toe laten we u graag zien.</p> <p>U bent op dinsdag 5 februari van harte welkom in het Holstohus in Olst (1e verdieping). We organiseren twee keer hetzelfde programma: om 19.15 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur). We horen deze avond graag uw mening over de opgestelde uitgangspunten voor het gebied en de randvoorwaarden voor woningbouw.</p> 2019-01-25 11:45:00 +0100 2019-01-25 11:44:32 +0100 2019-01-25 11:44:32 +0100 Nieuwe kavels in onze kavelwinkel Er staan weer nieuwe kavels in onze kavelwinkel. Mooie kavels voor vrijstaande en/of twee-onder-een-kapwoningen waarop u uw droomwoning kunt bouwen in de gemeente Olst-Wijhe! <p>Wilt u zich inschrijven voor een woningbouwkavel? Lever het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier dan in samen met een betaling van € 50,00. Dit kan tijdens openingstijden van de balies in het gemeentehuis en het Holstohus. Als er op dezelfde dag meerdere inschrijvingen voor dezelfde kavel zijn, dan wordt er geloot (het tijdstip is dus niet bepalend, maar de dag van inschrijving). U kunt het inschrijfformulier ook ophalen bij onze balies.</p> <h2><a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel" title="Ga naar kavelwinkel Olst-Wijhe">Bekijk de nieuwe kavels in Olst-Wijhe.</a></h2> 2018-12-17 08:41:00 +0100 2018-12-17 08:41:42 +0100 2018-12-17 08:42:23 +0100 Nieuwe afspraken over wonen in Salland voor 2019 De gemeenten Raalte en Olst-Wijhe, Huurdersvereniging Salland en Huurdersbelangen Salland en SallandWonen maakten voor 2019 opnieuw afspraken over de sociale huurwoningen in Salland. Dat is op 13 december feestelijk onderstreept met een gezamenlijke ondertekening van de overeenkomsten. Er zijn afspraken gemaakt over thema’s zoals beschikbaarheid van woningen, betaalbaarheid, leefbaarheid in wijken, kwaliteit en duurzaamheid. <h2>Gemeente Raalte</h2> <p>Voor de gemeente Raalte betekent dit bijvoorbeeld concreet dat SallandWonen in 2019 gaat starten met onderhoud in de wijk Westdorp. Daarnaast heeft de corporatie plannen voor nieuwbouw op de Raalter locaties Werfhorst, Hartkamp en in Heeten en Broekland. Verder zijn afspraken gemaakt over de inzet op vermindering van schuldenproblematiek. Hierbij wordt onder andere de Voorzieningenwijzer ingezet als hulpmiddel om te bekijken waar op de vaste lasten kan worden bespaard.</p> <h2>Gemeente Olst-Wijhe</h2> <p>In de gemeente Olst-Wijhe wordt ingezet op nieuwbouw van sociale huurwoningen. In Noorder Koeslag in Wijhe en in Zonnekamp Oost in Olst. De nieuwbouwwoningen in Olst worden Nul-Op-De-Meter: de woning wekt zelf de energie op die het nodig heeft. Daarnaast worden er plannen ontwikkeld voor nieuwbouw op het Abersonterrein in Olst. Op het gebied van sociale leefbaarheid zetten partijen de positieve samenwerking voort, onder andere door de inzet van buurtbemiddeling.</p> <p><strong>Stevige inzet op duurzaamheid</strong></p> <p>Voor beide gemeenten geldt dat de stevige inzet op duurzaamheid wordt voortgezet. Dit is goed voor de afname van de CO2-uitstoot en draagt ook bij aan vermindering van de woonlasten voor de huurders. Voert SallandWonen onderhoud uit aan de woningen? Dan  stemmen de gemeenten en SallandWonen de werkzaamheden in een wijk of kern zo goed mogelijk op elkaar af. Door onderhoud te combineren met duurzaamheidsmaatregelen en de inzet op leefbaarheid en veiligheid bereiken we samen meer.</p> <p>De afspraken bevestigen de constructieve samenwerking die tussen de gemeenten, de huurdersorganisaties en SallandWonen is ontstaan. Door jaarlijks afspraken te maken, blijven we met elkaar in gesprek en spelen ze samen in op actualiteiten.</p> 2018-12-13 14:30:00 +0100 2018-12-04 10:20:00 +0100 2019-05-22 10:59:52 +0200 Geslaagde lotingsavond kavels Noorder Koeslag Op 11 december vond in het gemeentehuis in Wijhe de lotingsavond plaats voor de kavels op Noorder Koeslag in Wijhe. Wethouder Marcel Blind voltrok de loting onder het toeziend oog van de notaris. <p><span>Van de</span><span> 21 </span><span>kavels werden er </span><span>11</span><span> in optie genomen. Na de loting konden de nieuwe buren onder het genot van een hapje en een drankje kennis met elkaar maken.</span></p> <h2><span>Overgebleven kavels</span></h2> <p><span>De kavels die niet zijn gekozen tijdens de loting komen binnenkort beschikbaar in <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel" title="Ga naar de Kavelwinkel"><span>de kavelwinkel</span></a>. Hier kunnen geïnteresseerden de kavels zien en zich alsnog inschrijven volgens de methode ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.</span></p> 2018-12-12 09:10:00 +0100 2018-12-12 09:07:24 +0100 2018-12-12 10:40:08 +0100 Kavels te koop in Olst-Wijhe Wilt u uw droomhuis bouwen in onze gemeente? Dat kan! <p>Per 17 december vindt u nieuwe kavels in <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel" title="ga naar kavelwinkel">onze kavelwinkel</a>.</p> <p>Wilt u zich inschrijven voor een woningbouwkavel? Lever het volledig ingevulde en ondertekende <a href="https://www.olst-wijhe.nl/inschrijvingkavelwinkel" title="ga naar digitaal loket - inschrijven kavel">inschrijfformulier</a> dan in samen met een betaling van € 50,00. Dit doet u tijdens openingstijden van de balies in het gemeentehuis en het Holstohus. Als er op dezelfde dag meerdere inschrijvingen voor dezelfde kavel zijn, dan wordt er geloot (het tijdstip is dus niet bepalend, maar de dag van inschrijving). U kunt het inschrijfformulier ook ophalen bij onze balies. Wie weet bouwt u dan straks uw droomhuis in Olst-Wijhe!</p> <p> </p> 2018-12-10 12:00:00 +0100 2018-12-06 12:59:53 +0100 2018-12-06 12:59:53 +0100 Inloopavond Wijk voor morgen Olst Op 13 december organiseren wij tussen 19.00 en 20.15 een inloopbijeenkomst in de Bastiaan, Kerkplein 3 in Olst. Hier krijgt u het laatste nieuws over een uniek project in Olst, een wijk voor morgen. In deze wijk (het gebied ten zuiden van de nieuwbouwwijk Zonnekamp Oost tussen de Kneu en de Jan Schamhartstraat) wordt een groene en duurzame inrichting van de openbare ruimte erg belangrijk, naast uiteraard het bouwen van unieke, duurzame woningen. <p>Als eigenaar van de grond staan wij nog aan het begin van de ontwikkeling van dit gebied. Wat we wel weten, dat we de wijk zo natuurinclusief en circulair mogelijk willen realiseren. Wij blijven de eigenaar van de openbare ruimte en gaan dat ecologisch en aantrekkelijk inrichten.</p> <p>Een flink aantal mensen gaf al aan interesse te hebben in wonen in het gebied. Op 6 december droomden we samen met deze mensen over hun wensen en ideeën. De uitkomsten hiervan laten we graag aan u zien op de inloopavond. Hierbij beseffen we ons dat niet alles in het gebied past omdat het een natuurinclusief gebied wordt met veel ruimte voor groen.</p> <p>Tijdens de avond kunt u een korte presentatie bijwonen over waar we nu staan, wat we nu weten, maar ook wat we nog niet weten. Ook kunt u op de avond in gesprek gaan met een aantal van onze medewerkers. We zijn namelijk ook benieuwd naar uw mening en ideeën.</p> <h2>Natuurinclusief en circulair</h2> <p>In het gebied speelt het natuurinclusieve concept de hoofdrol. We verweven de natuur in het dagelijks leven en houden er rekening mee. Zo komt er onder andere aandacht voor de manier waarop men samenleeft met elkaar, het elkaar ontmoeten en hoe we in deze wijk omgaan met klimaatveranderingen. Ook wordt circulair bouwen belangrijk in deze wijk. Dit betekent dat grondstoffen, producten en goederen slim gebruikt worden zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden: een gesloten kringloop.</p> 2018-12-04 07:00:00 +0100 2018-11-30 10:55:29 +0100 2018-11-30 14:11:11 +0100 Kavels te koop in Olst-Wijhe Wilt u uw droomhuis bouwen in onze gemeente? Dat kan! <p><span><span>Per 17 december vindt u nieuwe kavels in onze <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel" title="ga naar kavelwinkel">kavelwinkel</a></span></span><span><span><span>. </span></span></span></p> <h2><span></span><span>Wilt u zich inschrijven voor een woningbouwkavel? </span></h2> <p><span><span>Lever het volledig ingevulde en ondertekende <a href="https://www.olst-wijhe.nl/inschrijvingkavelwinkel" title="ga naar digitaal loket - inschrijven kavel">inschrijfformulier</a> dan in samen met een betaling van € 50,00. Dit doet u tijdens openingstijden van de balies in het gemeentehuis en het Holstohus. Als er op dezelfde dag meerdere inschrijvingen voor dezelfde kavel zijn, dan wordt er geloot (het tijdstip is dus niet bepalend, maar de dag van inschrijving). </span></span><span><span><span> </span></span></span></p> <p><span><span><span>U kunt het <a href="https://www.olst-wijhe.nl/inschrijvingkavelwinkel" title="ga naar digitaal loket - inschrijven kavel">inschrijfformulier</a> ook ophalen bij onze balies. Wie weet bouwt u dan straks uw droomhuis in Olst-Wijhe.</span></span></span><span><span><span></span></span></span></p> 2018-11-30 15:00:00 +0100 2018-11-29 14:30:16 +0100 2018-11-29 14:32:32 +0100 Nieuwsbrief Buitengewoon wonen in Noorder Koeslag Op 28 oktober 2018 startte aannemer Hoogeboom-Raalte met het bouwrijp maken van Noorder Koeslag. Begroeiing is verwijderd en bomen zijn gekapt. De bomen die gekapt zijn waren soorten die bijna aan het einde van hun levensverwachting zaten. Daarom is besloten ze te kappen en in het plangebied nieuwe bomen te planten. Er is 1 eik behouden met een goede levensverwachting. <p>De komende tijd graaft de aannemer de ondergrond van de nieuwe wegen uit en wordt de riolering aangelegd. Daarna starten de nutsbedrijven met de aanleg van de kabels en leidingen in het gebied. De verwachting is dat het gebied half maart 2019 bouwrijp is.</p> <p>Het huidige fietspad tussen de Koestraat en de fietstunnel wordt verwijderd voor de aanleg van een nieuwe weg. Voordat het fietspad verwijderd wordt, leggen we een tijdelijk pad aan van betonplaten. Hierdoor blijft de korte fiets- en wandelverbinding tussen Wijhe en de Boerhaar gehandhaafd.</p> <h2><strong>Wijziging voorrang Koestraat/Plattenberg</strong></h2> <p>Geregeld ontvangen we klachten over de verkeersveiligheid op de kruising Koestraat/Plattenberg bij de Omloop. Autoverkeer en fietsers vanuit de Plattenberg moeten nu voorrang krijgen van het verkeer op de Koestraat (en het verkeer op de tijdelijke bouwweg). Dit gaat niet altijd zoals het moet. Om deze situatie te verbeteren, is besloten de voorrang op de kruising anders te regelen. Dit betekent dat het verkeer vanaf de Plattenberg en de bouwstraat voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Koestraat. De voorrangssituatie verandert. Hiervoor is een verkeersbesluit genomen. Binnenkort zullen de benodigde borden en markeringen aangebracht worden.</p> <h2><strong>Maatregelen Zandhuisweg</strong></h2> <p><strong></strong></p> <p>Bij de Zandhuisweg maken we het oversteken makkelijker. Bij de rotonde verlagen we de verhoging in het midden van de weg, zodat oversteken gemakkelijker wordt. Ook komt er een pad tussen het voetpad naar de bushalte en het asfaltpad tussen de Omloop en de appartementen.</p> <p>Bij het pad tussen de appartementen en de eerste houten patiobungalows leggen we een oversteek voor fietsers aan. Hier komt een ‘verkeersplateau’ met oversteekmogelijkheden voor een betere verbinding tussen het de wijk en het fietspad langs de Zandhuisweg. Deze werkzaamheden voeren we uit van 26 november t/m 30 november.  Tijdens deze werkzaamheden is de Zandhuisweg voor het autoverkeer afgesloten tussen de Omloop en de Geere.</p> <h2><span>Start volgende verkoopfase</span></h2> <p><span></span>Op dinsdag 6 november is de kavelverkoop van de eerste kavels in fase 3 gestart. De informatieavond is druk bezocht. Inschrijven kan nog t/m 23 november. In januari 2019 start Roosdom Tijhuis met de verkoop van hun woningen.</p> 2018-11-20 14:05:00 +0100 2018-11-20 13:55:12 +0100 2018-11-22 10:19:35 +0100 Schrijf je in voor een kavel in Wesepe of Wijhe! In december geven we opnieuw kavels uit in Noorder Koeslag Wijhe en in Wesepe. Heb je een mooie kavel gezien? Schrijf je dan uiterlijk 23 november in. <p> <p>Dit doe je door een <a href="https://www.olst-wijhe.nl/inschrijvingkavelwinkel" title="ga naar digitaal loket - inschrijven kavel">inschrijfformulier</a> in te vullen en in te leveren. Je kunt het formulier downloaden of ophalen bij de balie in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst.<span> </span>Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier kun je<strong> </strong>daar ook weer inleveren. Je betaalt <span><span>€ 50,- inschrijvingskosten. Je</span></span> schrijft je niet in voor een specifieke kavel, maar voor het project. Tijdens de lotingsavond wordt de volgorde bepaald waarin geïnteresseerden een kavel kunnen kiezen.</p> </p> 2018-11-16 13:00:00 +0100 2018-11-15 14:00:48 +0100 2018-11-15 14:00:48 +0100 Goed bezochte bijeenkomst kavelverkoop Noorder Koeslag Op 6 november bezochten ruim 80 geïnteresseerden de informatiebijeenkomst over de kavelverkoop Noorder Koeslag. Het is nu namelijk mogelijk om jouw vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning in de wijk Noorder Koeslag te bouwen. De gemeente geeft er woningbouwkavels uit in verschillende groottes. <p>Binnen de regels van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan bepaal je zelf hoe je nieuwe thuis eruit gaat zien en door wie je het laat bouwen. Denk daarbij ook aan energieneutraal bouwen voor een comfortabele woning en een beter milieu. Wil je meer weten? Bekijk dan de <a href="http://www.woneninolst-wijhe.nl/noorderkoeslag" title="ga naar www.woneninolst-wijhe.nl/noorderkoeslag">plannen en de brochure</a>.</p> <p>Je kunt je <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/noorderkoeslag" title="ga naar https://wonen.olst-wijhe.nl/noorderkoeslag">inschrijven</a> voor een kavel tot 23 november 2018.</p> 2018-11-07 09:30:00 +0100 2018-11-01 11:51:17 +0100 2018-11-07 09:29:36 +0100 Nieuwsbrief Zonnekamp Oost <p>Zoals je ongetwijfeld hebt gezien, ontwikkelt de nieuwbouwwijk Zonnekamp Oost zich in hoog tempo verder. Er gebeurt heel veel. Met deze nieuwsbrief brengen wij je graag op de hoogte van de laatste stand van zaken.</p> 2018-11-05 13:09:45 +0100 2018-11-05 13:09:45 +0100 2018-11-05 13:09:45 +0100 Bouwrijp maken Noorder Koeslag Op 29 oktober starten we met het bouwrijp maken van Noorder Koeslag fase 3, gelegen tussen de Koestraat, Omloop en de Grutto. Hiermee bedoelen we dat het gebied zo wordt ingericht dat er asfasltwegen, riolering e.d. komen te liggen, waardoor daarna de bouw van woningen kan starten. De aannemer is Hoogeboom-Raalte. <p> <h2>Planning</h2> <p>Als alles volgens planning verloopt, is het terrein eind maart 2019 bouwrijp.</p> <h2>Bouwverkeer</h2> <p>Bouwverkeer rijdt tijdens de werkzaamheden vanaf de Omloop naar het werkterrein en maakt gebruik van de bouwweg parallel aan de Koestraat. Incidenteel kan het voorkomen dat bouwverkeer toch van de Koestraat gebruik moet maken.</p> <h2>Fietspad</h2> <p>Tijdens het werkzaamheden wordt het huidige fietspad tussen de Koestraat en de fietstunnel onder de Omloop opgebroken. Er wordt momenteel gekeken of er een tijdelijk fietspad aangelegd kan worden buiten het werkterrein. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zullen fietsers omgeleid worden via de Krijtenberg.</p> <h2>Gronddepot</h2> <p><span lang="EN-US">De grond die vrijkomt tijdens werkzaamheden slaat de aannemer op in het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden. Een deel wordt tijdens de werkzaamheden afgevoerd en een deel wordt bewaard voor de inrichting van de groenstrook/ het natuurlijk speelgebied tussen de nieuwbouw en de Grutto</span></p> <h2>Overlast</h2> <p>De werkzaamheden kunnen voor de omwonenden enige overlast veroorzaken. Dit is helaas niet te voorkomen. Daarvoor vragen wij uw begrip.</p> <h2>Informatie bouwrijp maken</h2> <p>Als u meer informatie wilt over het bouwrijp maken kunt u contact opnemen met <a href="mailto:info@mabo-civiel.nl" title="stuur een e-mail naar Matthijs">Matthijs Bootsma</a>, directievoerder van de gemeente Olst-Wijhe. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-10493487.</p> <h2>Vragen en/of klachten tijdens de uitvoering</h2> <p>Voor vragen en/of klachten over de uitvoering kunt u contact opnemen met Anton Akse uitvoerder van Hoogeboom-Raalte. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-19985335. Bij geen gehoor kan ook contact opgenomen worden met het algemene nummer van Hoogeboom-Raalte, tel. 0572-352250.</p> </p> 2018-10-25 16:00:00 +0200 2018-10-25 16:56:41 +0200 2018-10-25 16:56:41 +0200 Bouw je droomhuis in Wijhe of Wesepe! Bouw nu jouw vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning in de wijk Noorder Koeslag in Wijhe of in Wesepe! Dit najaar geeft de gemeente Olst-Wijhe in beide dorpen woningbouwkavels uit van verschillende groottes. Landelijk wonen met goede voorzieningen in de buurt. Komt jouw woondroom hier uit? <p>Binnen de regels van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan bepaal je zelf hoe je nieuwe thuis eruit gaat zien en door wie je het laat bouwen. Wil je meer weten? Bekijk de plannen en brochure van <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/noorderkoeslag" title="ga naar https://wonen.olst-wijhe.nl/noorderkoeslag">Noorder Koeslag</a> en <a href="https://wonen.olst-wijhe.nl/wesepe" title="ga naar https://wonen.olst-wijhe.nl/wesepe">Wesepe</a>.</p> <p><em>Tip: </em><em>denk ook aan energieneutraal bouwen voor een comfortabele woning en een beter milieu.</em></p> <h2><span>Informatieavonden 6 en 7 november</span></h2> <p><em></em></p> <p>Voor het plan Noorder Koeslag nodigen wij je graag uit op dinsdag 6 november in het gemeentehuis in Wijhe van 18.30 tot 20.00 uur. Voor het plan Wesepe ben je op woensdag 7 november van 18.30 tot 20.00 uur van harte welkom in het Wapen van Wesepe aan de Dominee E. Kreikenlaan 8. Dit is voorafgaand aan de jaarvergadering van Plaatselijk Belang.</p> <p>Tijdens de informatieavonden krijg je informatie over de bouwmogelijkheden en de inrichting van de openbare ruimte. Op 6 november is projectontwikkelaar Roosdom Tijhuis aanwezig om je te laten zien welke woningen zij projectmatig gaan bouwen in Noorder Koeslag.</p> 2018-10-23 09:00:00 +0200 2018-10-22 14:02:18 +0200 2018-10-22 14:16:57 +0200 Kavels te koop in Olst-Wijhe Wilt u uw droomhuis bouwen in onze gemeente? Dat kan! <p> <p>Op 6 september vindt u nieuwe kavels voor de bouw van een vrijstaande woning in <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel" title="ga naar kavelwinkel">onze kavelwinkel</a>.</p> <p><span>Wilt u zich inschrijven voor een woningbouwkavel? Lever het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier dan in samen met een betaling van € 50,00. Dit doet u tijdens openingstijden van de balies in het gemeentehuis of in het Holstohus. Als er op dezelfde dag meerdere inschrijvingen zijn voor dezelfde kavel, dan wordt er geloot (het tijdstip is dus niet bepalend, maar de dag van inschrijving). Het inschrijfformulier downloadt u in de <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel" title="ga naar kavelwinkel">kavelwinkel</a></span><span>. U kunt het ook ophalen bij onze balies.</span></p> </p> 2018-08-31 16:00:00 +0200 2018-08-31 09:33:10 +0200 2018-08-31 09:33:10 +0200 Kavels te koop in Olst-Wijhe Wilt u uw droomhuis bouwen in onze gemeente? Dat kan! <p> <p>Per 6 september vindt u nieuwe kavels voor de bouw van een vrijstaande woning in <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel" title="ga naar kavelwinkel">onze kavelwinkel</a>.</p> <p><span>Wilt u zich inschrijven voor een woningbouwkavel? Lever het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier dan in samen met een betaling van € 50,00. Dit doet u tijdens openingstijden van de balies in het gemeentehuis of in het Holstohus. Als er op dezelfde dag meerdere inschrijvingen zijn voor dezelfde kavel, dan wordt er geloot (het tijdstip is dus niet bepalend, maar de dag van inschrijving). Download het <a href="https://www.olst-wijhe.nl/inschrijvingkavelwinkel" title="ga naar Digitaal Loket">inschrijfformulier</a> </span><span>of haal het af bij onze balies in het gemeentehuis of in het Holstohus.</span></p> </p> 2018-08-22 09:00:00 +0200 2018-08-16 15:35:17 +0200 2018-08-16 15:35:17 +0200 Unieke wijk voor morgen in Olst Wij hechten veel waarde aan een duurzame samenleving. De afgelopen maanden werkten wij aan een idee om een uniek project te starten, de ontwikkeling van een wijk voor morgen. <p>In deze wijk wordt een groene en duurzame inrichting van de openbare ruimte erg belangrijk, naast uiteraard het bouwen van unieke, duurzame woningen.</p> <p>Het gaat om een gebied aan de zuidkant van Olst. In het gebied is onder andere aandacht voor:</p> <p> <ul> <li>de manier waarop men samenleeft met elkaar;</li> <li>het elkaar ontmoeten;</li> <li>circulair bouwen;</li> <li>klimaatadaptatie: hoe gaan we in deze wijk om met klimaatveranderingen? Bijvoorbeeld met wadi’s voor de afvoer van hemelwater en het aanbrengen van extra groen voor koeling in tijden van hitte.</li> </ul> </p> <h2>Plan uitwerken</h2> <p>De eerste stap naar deze wijk voor morgen is inmiddels gezet. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat gestart kan worden met de uitwerking van een plan. Voorlopig gaat er nog geen schop in de grond. Eerst worden de kaders in beeld gebracht. Hoe ziet de openbare ruimte eruit? Wat is de verhouding tussen bebouwing en groen? Hoe wordt de wijk voorzien van energie en welke woningen passen daarbij?</p> <h2>Nieuwe kijk op ontwerpen</h2> <p>Dit is een geheel nieuwe kijk op het ontwerpen van een wijk. Daarom is de betrokkenheid van onze inwoners essentieel. Zij worden tijdens het proces geïnformeerd en betrokken. Met dit project zetten wij een belangrijke stap richting de toekomst. Een toekomst waarin duurzaamheid een steeds belangrijkere rol krijgt. De komende maanden wordt er gewerkt aan het plan. Het streven is om in het najaar te starten met gesprekken met inwoners en mogelijk geïnteresseerden.</p> <br /> 2018-07-26 11:45:00 +0200 2018-07-26 11:53:20 +0200 2018-07-26 11:53:20 +0200 Schrijf je in voor een kavel in Zonnekamp Oost Olst Bouw nu jouw vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning in de wijk Zonnekamp Oost in Olst! Aan de Roodborst en Jan Schamhartstraat liggen mooie kavels van verschillende groottes. Het bos en de IJssel dichtbij en uitstekende voorzieningen in het centrum. Komt jouw woondroom hier uit? <h2>Een nieuw thuis</h2> <p>Binnen de regels van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan bepaal je zelf hoe je nieuwe thuis eruit gaat zien en door wie je het laat bouwen.</p> <h2>Inschrijven tot en met 25 juni</h2> <p>Heb je belangstelling voor een kavel? Schrijf je dan uiterlijk 25 juni in. <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/zonnekampoost" title="Ga naar pagina Zonnekamp Oost">Lees de informatie en dowload het inschrijfformulier.</a></p> 2018-06-12 06:00:00 +0200 2018-05-24 10:33:08 +0200 2018-08-02 13:37:09 +0200 Reactienota uitwerkingsplan Noorder Koeslag <p>Op 28 maart was er in het gemeentehuis Wijhe een inloopavond over het uitwerkingsplan Noorder Koeslag-laatste fase.</p> <p>Iedereen kon die avond een reactie geven op het plan en ons vragen stellen.</p> <p>Bekijk de gegeven reacties en gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden.</p> 2018-06-07 08:30:00 +0200 2018-06-06 08:41:56 +0200 2018-10-15 09:46:03 +0200 Wij geven nieuwbouwkavels uit in Zonnekamp Oost Olst Bouw nu jouw vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning in de wijk Zonnekamp Oost in Olst! Aan de Roodborst en Jan Schamhartstraat liggen mooie kavels van verschillende groottes. Het bos en de IJssel dichtbij en uitstekende voorzieningen in het centrum. Komt jouw woondroom hier uit? <h2>Een nieuw thuis</h2> <p>Binnen de regels van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan bepaal je zelf hoe jouw nieuwe thuis eruit gaat zien en door wie je het laat bouwen.</p> <h2>Informatieavond 11 juni</h2> <p>Op maandag 11 juni organiseren wij een inloopavond. Hier krijg je alle informatie over het plan, de inrichting van het gebied en de bouwmogelijkheden. Je bent van harte welkom tussen 19.30 en 21.30 uur in het Holstohus, Jan Schamhartstraat 5 in Olst.</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Bekijk de <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/zonnekampoost" title="Ga naar pagina Zonnekamp Oost">brochure, plannen en andere informatie</a> over het project. <br />Vragen of een brochure ontvangen? Bel naar 14 0570 of stuur een e-mail naar wonen@olst-wijhe.nl.</p> 2018-05-28 05:30:00 +0200 2018-05-24 10:29:37 +0200 2018-05-24 10:29:37 +0200 Gemeente Olst-Wijhe helpt bij jouw eerste huis. Een huis kopen is een goede investering. Voor starters op de woningmarkt kan dit soms net te duur zijn. Wij bieden daarom een Starterslening aan. Met deze lening leen je op een verantwoorde manier nét dat beetje extra waardoor je toch jouw eerste droomhuis in Olst-Wijhe kunt kopen. <p>De Starterslening is een steuntje in de rug voor starters op de koopwoningmarkt en overbrugt het verschil tussen de koopsom van jouw woning en het maximale bedrag dat je bij de bank kunt lenen. De eerste 3 jaar heb je geen maandlasten van het financieringsdeel van de Starterslening. Na 3 jaar ga je ook betalen voor de Starterslening, tenzij je dat op dat moment niet kunt volgens de normen van de NHG.</p> <p>Ook in gemeente Olst-Wijhe kun je jouw eerste koopwoning mogelijk maken.</p> <p>Lees alles over <a href="https://www.olst-wijhe.nl/starterslening" title="Ga naar Digitaal Loket - starterslening">de Starterslening</a></p> 2018-05-24 08:00:00 +0200 2018-04-16 09:58:52 +0200 2018-04-16 09:58:52 +0200 Veel interesse voor nieuwe woningen Noorder Koeslag Op woensdag 28 maart was er een inloopavond over het plan voor de bouw van nieuwe woningen in de wijk Noorder Koeslag in Wijhe. <p>Het bestemmingsplan hiervoor (het uitwerkingsplan) wordt twee keer zes weken ter inzage gelegd; één keer voor de zomervakantie en één keer na de zomervakantie.</p> <p>We hopen in november te starten met de verkoop van de kavels die in de tekening groen zijn ingekleurd (zie de bijlage bij dit bericht). Hierover volgt in het najaar meer informatie.</p> <p>Aannemer Roosdom Tijhuis biedt in hetzelfde plan projectmatige bouw aan (oranje vlakken op de kaart). Ook zij verwachten hiermee in het najaar in de verkoop te gaan.</p> <p>Op de kaart staat een aantal velden waar nog geen kavels/woningen zijn ingetekend. De start van de verkoop van deze kavels is afhankelijk van de verkoop van de kavels in het eerste veld.</p> <p>De woningen in dit gedeelte van de wijk worden niet aangesloten op de gasleiding. We verwachten in oktober te beginnen met het aanleggen van de bouwweg zodat de eerste kavels daadwerkelijk in het voorjaar van 2019 overgedragen kunnen worden.</p> <span>Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:</span> <p>Aafke Kuiper <br />Jolanda Slinkman<br />Natasja Hulsebos</p> <p>Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 0570-568080. U kunt uw vragen ook stellen via e-mail <a href="mailto:wonen@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar wonen@olst-wijhe.nl">wonen@olst-wijhe.nl</a></p> 2018-03-29 09:28:35 +0200 2018-03-29 09:28:35 +0200 2018-03-29 09:28:35 +0200 Woonrijp maken Noorder Koeslag Wijhe Klink Nijland voert vanaf maandag 26 maart werkzaamheden uit in de woonwijk Noorder Koeslag. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de huidige (tijdelijke) bestrating en het aanbrengen van de definitieve bestrating, stoepen, parkeervakken en lantaarnpalen. <p>In de eerste weken wordt er gewerkt aan de Plattenberg. Daarna volgt het Bakhuus. We verwachten dat de werkzaamheden eind week 21 gereed zijn. Dit is wel afhankelijk van de weersomstandigheden. De groenwerkzaamheden worden in het najaar van 2018 uitgevoerd.</p> <p>Werken aan de weg brengt helaas ongemak met zich mee. Wij doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Uiteraard denken wij aan uw en onze veiligheid gedacht door waarschuwingen en afzettingen. Neemt u deze in acht.</p> <h2>Vragen?</h2> <p>Hebt u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met:</p> <p> <ul> <li>Klink Nijland, aannemer, uitvoerder Herman Nijland tel: 06-22603261 <a href="mailto:herman@klink-nijland.nl " title="Stuur een e-mail naar Klink Nijland">e-mail</a>.</li> <li>Gemeente Olst-Wijhe, begeleiding uitvoering, Matthijs Bootsma, tel. 06 1049 3487 of <a href="mailto:info@mabo-civiel.nl" title="Stuur een e-mail naar Matthijs Bootsma">e-mail</a>.</li> <li>Gemeente Olst-Wijhe, projectleider, Dennis Elshof tel. 0619630674 of <a href="mailto:d.elshof@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar Dennis Elshof">e-mail</a>.</li> </ul> </p> 2018-03-26 09:27:05 +0200 2018-03-26 09:27:05 +0200 2018-03-26 09:27:05 +0200 Inloopavond nieuwe plannen Noorder Koeslag Wijhe Dit najaar geven wij opnieuw kavels uit in de nieuwbouwwijk Noorder Koeslag in Wijhe. Wij werken op dit moment aan een plan voor dit gebied. Het plan wordt april/mei ter inzage gelegd. <p>Op woensdag 28 maart organiseren wij een inloopavond waar wij u het conceptplan graag laten zien. U bent tussen 19.00 en 20.30 uur van harte welkom in het gemeentehuis in Wijhe om het plan te bekijken en vragen te stellen.</p> <p>De verkoop van de kavels start naar verwachting in oktober/november 2018. U hebt dan weer de mogelijkheid om zelf uw huis te (laten) ontwerpen en te bouwen. Ook SallandWonen en Roosdom Tijhuis bouwen woningen in het nieuwe plan. Roosdom Tijhuis is deze avond aanwezig om van geïnteresseerden te horen welke wensen op het gebied van woningen er zijn en zij beantwoorden uw vragen.</p> 2018-03-13 16:00:00 +0100 2018-03-08 11:10:20 +0100 2018-03-08 11:10:20 +0100 Nieuwe kavels in de kavelwinkel Wilt u zelf een huis bouwen in onze gemeente? Dat kan! Per 1 maart vindt u weer nieuwe kavels in onze kavelwinkel. <p>Wilt u zich inschrijven voor een woningbouwkavel? Lever het volledig ingevulde en ondertekende <a href="http://www.olst-wijhe.nl/inschrijfformulierkavelwinkel" title="Download het inschrijfformulier woningbouwkavel">inschrijfformulier</a> dan in samen met een betaling van € 50,00. Dit doet u tijdens openingstijden van de balies in het gemeentehuis of het Holstohus.</p> <p>Als er op dezelfde dag meerdere inschrijvingen zijn voor dezelfde kavel, dan wordt er geloot (het tijdstip is dus niet bepalend, maar de dag van inschrijving). Het inschrijfformulier kunt u ook ophalen bij onze balies.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2018-02-20 12:47:29 +0100 2018-02-20 12:47:29 +0100 2018-02-20 12:47:29 +0100 Kans voor projectontwikkelaars en ontwikkelende aannemers Woensdag 17 januari starten wij een openbare biedprocedure voor de verkoop van ongeveer 3003 m2 grond in de wijk Zonnekamp Oost in Olst. Hier mag u maximaal 12 woningen realiseren waarvan minimaal 4 nul op de meter-woningen. Een mooie kans voor projectontwikkelaars en ontwikkelende aannemers! <h2>Over de wijk Zonnekamp Oost</h2> <p>Zonnekamp Oost is een ruim opgezette wijk in Olst. In de wijk is een grote natuurlijke speeltuin gerealiseerd. Ook de Aardehuizen bevinden zich in deze wijk. In de zomer van 2017 boden wij 15 kavels aan voor zelfrealisatie. Deze zijn allemaal verkocht of in optie. Op dit moment is er geen projectmatig aanbod. Inwoners tonen wel interesse in dit soort woningen.</p> <h2>Informatie en inschrijven</h2> <p>Bekijk de <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/nom" title="Ga naarpagina biedprocedure Nul op de Meter">informatie en de stukken</a> van de biedprocedure. Het gehanteerde gunningscriterium is het hoogste bod exclusief btw en kosten koper. Tot en met 31 januari 12.00 uur kunt u vragen stellen. Uiterlijk 23 februari 2018 om 12.00 uur dient u uw aanbieding in bij International Tender Services(ITS) B.V. te Raalte.</p> 2018-01-17 08:45:00 +0100 2018-02-05 16:07:16 +0100 2018-02-05 16:08:05 +0100 Woonrijp maken Plattenberg en Bakhuus in Noorder Koeslag Wijhe <p>Op maandag 11 december was er een inloopavond waar bewoners van Bakhuus en Plattenberg van de wijk Noorder Koeslag in Wijhe informatie konden krijgen over het woonrijp maken van hun omgeving.</p> <p>Aan de hand van deze goed bezochte avond is een reactienota opgesteld.</p> <p><a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/nieuwbouwkavels/inrichting-noorder-koeslag-plattenberg-en-bakhuus" title="Ga naar pagina Inrichting Plattenberg en Bakhuus Noorder Koeslag Wijhe">Bekijk de reactienota en de bijbehorende tekeningen</a>.</p> <p> </p> 2017-12-15 14:26:00 +0100 2017-12-15 14:26:01 +0100 2019-07-08 10:51:39 +0200 Ontwikkelingen in de wijk Noorder Koeslag <p>Zoals je ongetwijfeld hebt gezien, ontwikkelt de nieuwbouwwijk Noorder Koeslag zich verder. Er gebeurt heel veel. Met een nieuwsbrief brengen wij jou graag op de hoogte van de laatste stand van zaken.</p> <h2><span>Aanmelden nieuwsbrief</span></h2> <p>Wil jij ook het laatste nieuws in je mailbox ontvangen over de ontwikkelingen op Noorder Koeslag? Meld je dan aan voor de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/bestuur/nieuwsbrieven" title="ga naar pagina nieuwsbrieven">nieuwsbrief Noorder Koeslag</a>.</p> 2017-12-07 00:00:00 +0100 2017-12-07 14:26:49 +0100 2018-02-08 15:04:18 +0100 Afspraken over wonen in Salland De gemeenten Raalte en Olst-Wijhe, de huurdersorganisaties (Huurdersvereniging Salland en Huurdersbelangen Salland) en SallandWonen hebben voor 2018 opnieuw afspraken gemaakt over de sociale huurwoningen in Salland. In 2018 ligt het accent, nog meer dan in 2017, op duurzaamheid. <h2>Thema's</h2> <p>De afspraken voor 2018 gaan in op de thema’s beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. Voor de gemeente Raalte betekent dit dat SallandWonen het verduurzamen en onderhouden van huurwoningen in de wijk Westdorp gaat voorbereiden. In één van de buurtdorpen heeft SallandWonen het voornemen om een woning te splitsen in twee appartementen voor starters.</p> <p>In Olst-Wijhe gaan de werkzaamheden voor het energiezuinig maken en het onderhouden van woningen in de kernen Den Nul en Boskamp van start. In Wijhe worden zes appartementen aan de Kerkstraat/Langstraat opgeleverd.</p> <h2>Nieuwbouw</h2> <p>In beide gemeenten zijn de partijen in gesprek over nieuwbouwlocaties voor sociale huurwoningen en gaat SallandWonen door met de aanpak om woningen te verduurzamen. Daar waar SallandWonen onderhoud gaat uitvoeren aan de woningen stemmen partijen de werkzaamheden in een wijk of kern zo goed mogelijk met elkaar af. Door het combineren van onderhoud met duurzaamheidsmaatregelen en inzet op leefbaarheid en veiligheid kan samen meer worden bereikt.</p> <h2>Samenwerking</h2> <p>De afspraken bevestigen de goede samenwerking die tussen partijen is ontstaan. Eind vorig jaar zijn afspraken gemaakt die jaarlijks vertaald worden in concrete activiteiten. Door jaarlijks afspraken te maken zijn partijen continu in gesprek en wordt er ingespeeld op actualiteiten.</p> <p>Op 4 december hebben de beide gemeenten, SallandWonen, Huurdersvereniging Salland en Huurdersbelangen Salland de nieuwe overeenkomsten getekend.</p> 2017-12-05 14:45:00 +0100 2017-12-05 14:35:47 +0100 2018-07-02 09:19:46 +0200 Kavels te koop in Olst-Wijhe Wil je zelf een huis bouwen in de gemeente Olst-Wijhe? Dat kan! <p>Per 4 december vind je weer nieuwe kavels in <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel" title="ga naar kavelwinkel">onze kavelwinkel</a>.</p> <h2>Wil je jezelf inschrijven voor een woningbouwkavel?</h2> <p>Lever het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier dan in. Inschrijven kost € 50,00. Je kunt hiervoor tijdens openingstijden van de balies in het gemeentehuis of het Holstohus terecht. Als er op dezelfde dag meerdere inschrijvingen zijn voor dezelfde kavel, dan wordt er geloot (het tijdstip is dus niet bepalend, maar de dag van inschrijving). Het inschrijfformulier vind je ook in <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel" title="ga naar kavelwinkel">onze kavelwinkel</a> of bij onze balies.</p> 2017-11-24 10:00:00 +0100 2017-11-23 09:56:09 +0100 2017-11-23 09:56:09 +0100 Lotingsavond Zonnekamp Oost Olst geslaagd Op 8 november vond in het Holstohus in Olst de lotingsavond plaats voor kavels in Zonnekamp Oost in Olst. <p>Wethouder Marcel Blind voltrok de loting onder het toeziend oog van notaris Roelofs.</p> <p>Van de 15 kavels werden er 8 in optie genomen. Hiermee kregen bijna alle inschrijvers een kavel. Na de loting konden de nieuwe buren onder het genot van een hapje en een drankje kennis met elkaar maken.</p> <h2>Overgebleven kavels</h2> <p>De kavels die niet zijn gekozen tijdens de loting komen binnenkort beschikbaar in <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel" title="Ga naar de Kavelwinkel">de kavelwinkel</a>. Hier kunnen geïnteresseerden de kavels zien en zich alsnog inschrijven.</p> 2017-11-09 09:30:00 +0100 2017-11-09 09:20:00 +0100 2017-11-09 09:26:07 +0100 Schrijf je in voor een kavel in Zonnekamp Oost Olst Wil je zelf een huis bouwen in het karakteristieke dorp Olst? Je krijgt nu de kans in de ruim opgezette wijk Zonnekamp Oost! In deze groene omgeving kun je jouw woondroom waarmaken. Er zijn kavels van verschillende groottes voor vrijstaande woningen en voor twee-onder-een-kapwoningen. <h2>Een nieuw thuis</h2> <p>Binnen de regels van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan bepaal je zelf hoe jouw nieuwe thuis eruit gaat zien en door wie je het laat bouwen.</p> <h2>Schrijf je voor 13 oktober in!</h2> <p>Heb je belangstelling voor een kavel? Schrijf je dan uiterlijk 13 oktober in. Het inschrijfformulier en andere informatie vind je <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel" title="ga naar kavelwinkel">in de kavelwinkel</a>.</p> 2017-10-06 12:00:00 +0200 2017-10-05 11:04:59 +0200 2017-10-05 11:04:59 +0200 Olst-Wijhe geeft nieuwbouwkavels uit in Zonnekamp Oost Olst Wil je zelf een huis bouwen in het karakteristieke dorp Olst? Je krijgt nu de kans in de ruim opgezette wijk Zonnekamp Oost! In deze groene omgeving kun je jouw woondroom waarmaken. Er zijn kavels van verschillende groottes voor vrijstaande woningen en voor twee-onder-eenkapwoningen. <h2>Een nieuw thuis</h2> <p><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p><span><span>Binnen de regels van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan bepaal je zelf hoe je nieuwe thuis eruit gaat zien en door wie je het laat bouwen. Ideeën opdoen? Lees de plannen en de brochure op woneninolst-wijhe.nl. </span></span></p> <p> </p> <h2>Informatieavond 28 september</h2> <p><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></p> <p>Op donderdag 28 september, organiseren wij een inloopavond. Hier krijg je alle informatie over het plan, de inrichting van het gebied en de bouwmogelijkheden. Je bent van harte welkom tussen 19.30 en 21.30 uur in het Holstohus, Jan Schamhartstraat 5 in Olst.</p> <p> </p> <h2>Meer informatie</h2> <p><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></p> <p>De brochure en andere informatie vind je op woneninolst-wijhe.nl. Je kunt de brochure ook aanvragen via <a href="mailto:wonen@olst-wijhe.nl">wonen@olst-wijhe.nl</a> of telefonisch via 14 0570.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2017-09-25 15:00:00 +0200 2017-09-25 14:26:34 +0200 2017-11-01 10:17:32 +0100 Wij geven nieuwbouwkavels uit in Zonnekamp Oost Olst Wil je zelf een huis bouwen in het karakteristieke dorp Olst? Pak jouw kans in de ruim opgezette wijk Zonnekamp Oost! In deze groene omgeving kun je jouw woondroom waarmaken. Er zijn kavels van verschillende groottes voor vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen. <h2>Een nieuw thuis</h2> <p>Binnen de regels van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan bepaal je zelf hoe jouw nieuwe thuis eruit gaat zien en door wie je het laat bouwen.</p> <h2>Informatieavond 28 september</h2> <p>Op donderdag 28 september organiseren wij een inloopavond. Hier krijg je alle informatie over het plan, de inrichting van het gebied en de bouwmogelijkheden. Je bent van harte welkom tussen 19.30 en 21.30 uur in het Holstohus in Olst.</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>De brochure, plannen en alle informatie vind je <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/zonnekampoost" title="ga naar kavelwinkel - zonnekamp Oost">in de kavelwinkel</a>. Je kunt de brochure ook aanvragen via wonen@olst-wijhe.nl of telefonisch via 14 0570.</p> 2017-09-01 12:00:00 +0200 2017-08-31 12:46:06 +0200 2017-08-31 12:46:06 +0200 Kavels te koop in Olst-Wijhe <p>Wilt u zelf een huis bouwen in onze gemeente? Dat kan! Per 1 september vindt u weer nieuwe kavels in <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel" title="ga naar pagina kavelwinkel">onze kavelwinkel</a>.</p> <h2>Wilt u zich inschrijven voor een woningbouwkavel?</h2> <p>Lever het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier dan in samen met een betaling van € 50,00. Dit doet u tijdens openingstijden van de balies in het gemeentehuis of in het Holstohus. Als er op dezelfde dag meerdere inschrijvingen zijn voor dezelfde kavel, dan wordt er geloot (het tijdstip is dus niet bepalend, maar de dag van inschrijving).</p> 2017-08-28 12:00:00 +0200 2017-08-24 13:44:40 +0200 2018-02-08 15:29:46 +0100 16 kavels gereserveerd bij loting kavels Noorder Koeslag <p>Donderdagavond 15 juni verrichtte wethouder Marcel Blind, onder leiding van notaris Roelofs, de loting voor de uitgifte van de kavels in de nieuwbouwwijk Noorder Koeslag in Wijhe. 16 kavels zijn gereserveerd.</p> <p>De 2 kavels die overbleven komen beschikbaar in de kavelwinkel. Hier worden de kavels verkocht via het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Houd hiervoor de website in de gaten.</p> <p>Wij feliciteren allen die zijn ingeloot met hun kavel en wensen hen alvast veel plezier bij de voorbereidingen van de bouw.</p> 2017-06-15 21:16:00 +0200 2017-06-15 21:16:52 +0200 2017-06-22 10:58:36 +0200 Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) zijn wij gesloten Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) zijn onze balies in het gemeentehuis en het Holstohus gesloten. Ook telefonisch kunt u ons niet bereiken. <h2><strong>Wilt u een geboorte aangeven of een begrafenis vastleggen op Hemelvaartsdag?</strong></h2> <p><strong></strong>Ga voor meer informatie naar onze actuele <span lang="EN-US"><a href="http://www.olst-wijhe.nl/openingstijden" title="ga naar pagina openingstijden"><span lang="NL">openingstijden</span></a></span>. Op vrijdag 26 mei kunt u weer bij ons terecht.</p> <p> </p> 2017-05-24 17:00:00 +0200 2017-05-11 10:29:12 +0200 2017-05-11 10:29:12 +0200 Handig stappenplan voor jongeren die op zichzelf willen gaan wonen De gemeente heeft een handig stappenplan gemaakt voor jongeren die op zichzelf willen gaan wonen. In dit stappenplan kom je allerlei zaken tegen die je moet regelen of waar je over na moet denken met verwijzingen naar handige websites. <p><span>Dit <em>stappenplan</em></span><span><span> is op papier te verkrijgen tijdens het 'Woonevent voor jongeren van 18 tot 30 jaar' op zaterdag 13 mei in Olst en in Wijhe. Naast het stappenplan kun je tijdens het woonevent ook informatie krijgen op het gebied van geldzaken, het aanbod van huur- en koopwoningen, kavels kopen, zelf bouwen, innovatieve/duurzame woonvormen, verzekeringen enz. Kom dus naar het woonevent en laat je informeren.</span></span></p> <h2><span>Het Woonevent is op 13 mei</span></h2> <ul> <li><span> van 10.00 tot 12.30 uur in </span><span>de Brasserie van het Holstohus in Olst</span></li> <li><span> van 14.00 tot 16.30 uur in Café De Slinger in Wijhe</span></li> </ul> 2017-05-11 15:38:00 +0200 2017-05-11 15:18:46 +0200 2018-02-08 15:29:01 +0100 Zaterdag 13 mei Woonevent voor jongeren Zaterdag 13 mei 2017 is er in Wijhe en Olst een woonevent voor jongeren van 18 tot 30 jaar. Ben je op zoek naar een huur- of koopwoning of wil je weten hoe het zit met hypotheken en verzekeringen? Kom dan tussen 10.00 tot 12.30 uur naar het Holstohus in Olst of van 14.00 tot 16.30 uur naar café De Slinger in Wijhe. <p><span>Wil je binnenkort op jezelf gaan wonen?</span></p> <p>Krijg tijdens het woonevent informatie over geldzaken, het aanbod van huur- en koopwoningen, de kavelwinkel, zelf bouwen, innovatieve/duurzame woonvormen, duurzaamheid, verzekeringen enzovoorts. De volgende deelnemers zijn aanwezig op het woonevent: Architectenbureau 52N, Bouwkundig ontwerp en adviesbureau Studio 11, Hannink Makelaars, DW Makelaardij, Marten Buitengewoon Ontwerpen, Hannink Financiële Dienstverlening, Bouwbedrijf Hemeltjen, Woonadvieshuis, IJssel Makelaardij, SallandWonen, de Rabobank en de gemeente Olst-Wijhe. Zij beantwoorden graag al jouw vragen.</p> <h2>Virtual Reality tijdens woonevent</h2> <p>Tijdens het woonevent kun je met een Virtual Reality bril door jouw woning van de toekomst lopen. Hiermee kun je nog beter bepalen wat je wel of niet belangrijk vindt aan een woonplek.</p> <h2>Woonwensen jongeren</h2> <p>De gemeente Olst-Wijhe wil dit woonevent ook gebruiken om met de jongeren in gesprek te gaan over hun wensen op het gebied van wonen, zodat de gemeente het woonbeleid daarop kan laten aansluiten.</p> <h2>Kom zelf en/of vertel het door!</h2> <p>Kom dus naar het woonevent op zaterdag 13 mei in Olst en/of Wijhe. Of wijs een jongere in jouw omgeving op deze mogelijkheid om op een makkelijke manier veel informatie te verzamelen.</p> <p>Anneloes van der Kolk vertelt in een vlog waarom zij in Wijhe is blijven wonen en wat er komt kijken bij het kopen van een woning. Bekijk haar vlog op onze <a href="https://www.facebook.com/gemeenteolstwijhe/" title="Ga naar de Facebookpagina van Gemeente Olst-Wijhe">Facebookpagina</a>.</p> 2017-05-09 10:41:00 +0200 2017-05-09 10:41:28 +0200 2017-05-09 10:46:43 +0200 Succesvolle informatieavond Noorder Koeslag Woensdagavond 3 mei vond er in het gemeentehuis in Wijhe een informatieavond plaats over de uitgifte van 21 woningbouwkavels in de wijk Noorder Koeslag. De belangstelling voor zowel de vrijstaande, twee-onder-een-kap- en rijwoningen was groot. <h2>Inschrijfprocedure</h2> <p>Je kunt je tot en met 19 mei inschrijven voor een woningbouwkavel. Alle mensen die zich inschrijven tijdens de inschrijfperiode hebben een gelijke kans op een kavel.</p> <p>Tijdens de lotingavond wordt de keuzevolgorde bepaald. Deze keuze kan en mag afwijken van hetgeen je op het inschrijfformulier aan hebt gegeven.</p> <h2>Veel keuzevrijheid</h2> <p>Binnen de regels van het bestemmingsplan kun je aan de Dolskamp zelf bepalen wat je bouwt en door wie je het laat bouwen. Dit deel van de wijk is welstandsvrij.</p> <p>Dat betekent dat je hier zelf het uiterlijk, de architectuurstijl en kleur mag bepalen. Aan de Dolskamp liggen mooie kavels die uitkijken op het bos en het water.</p> <p><a href="http://www.woneninolst-wijhe.nl/noorderkoeslag." title="Ga naar de pagina Noorder Koeslag">Lees meer informatie over de kavels.</a></p> <p> </p> 2017-05-04 14:03:00 +0200 2017-05-04 14:03:19 +0200 2017-05-04 14:03:19 +0200 Definitieve inrichting fase 1 Zonnekamp Oost bekend De definitieve inrichting (woonrijp maken) van de Roodborst, Fitis en Vink (gedeeltelijk) is bekend. <p>De inloopavond van 30 maart was goed bezocht. Veel bewoners van de Roodborst, Fitis en een gedeelte van Vink gaven hun voorkeur aan voor de kleur van de stenen en het type bomen.</p> <p>Daarnaast ontvingen wij een aantal reacties, opmerkingen en wensen. De plannen zijn op basis van alle ontvangen reacties aangepast.</p> <p><a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/inrichtingzko" title="Ga naar pagina Inrichting Roodborst Fitis en Vink Zonnekamp Oost">Lees alles over de definitive inrichting.</a></p> 2017-05-03 07:45:00 +0200 2017-05-02 14:41:14 +0200 2017-05-02 14:41:14 +0200 Woensdagavond 3 mei inloopavond kavelverkoop Noorder Koeslag Wijhe <p>Kom woensdagavond 3 mei ook naar onze inloopavond en krijg alle informatie over het bouwen van jouw eigen woning in de wijk Noorder Koeslag in Wijhe.</p> <p>Je bent welkom tussen 19.30 en 21.30 uur in het gemeentehuis in Wijhe, Raadhuisplein 1.</p> <p><a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/noorderkoeslag" title="Ga naar pagina Noorder Koeslag">Lees meer over het bouwen op Noorder Koeslag in Wijhe</a></p> <p> </p> 2017-05-02 11:08:00 +0200 2017-05-02 11:08:42 +0200 2017-05-02 11:18:24 +0200 Woonevent jongeren 13 mei “Wat komt er allemaal bij kijken als ik mijn eerste woning wil kopen?” “Kan de bank bij een hypotheek rekening houden met veranderingen in mijn inkomen?” “Zou ik samen met een maat een woning kunnen huren om de kosten te delen?” “Waar kan ik terecht om een woning te huren?” “Kan ik zelf een huis bouwen?” <p>Een aantal vragen waarop jij natuurlijk graag antwoord wilt als je als jongere op jezelf wilt gaan wonen of naar een ander woningtype wilt verhuizen. Daarom organiseren wij in zowel Olst als Wijhe een woonevent voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar.</p> <p>Om antwoord te krijgen op deze en al jouw andere woonvragen loop je zaterdag 13 mei tussen 10.00 en 12.30 uur binnen bij de Brasserie van het Holstohus in Olst. Van 14.00 tot 16.30 uur ben je welkom in café De Slinger in Wijhe.</p> <h2>Wil je binnenkort op jezelf gaan wonen?</h2> <p>Op het woonevent voor jongeren kun jij jouw vragen stellen en informatie krijgen op het gebied van het aanbod van huur- en koopwoningen, onze kavelwinkel, <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/noorderkoeslag" title="Ga naar pagina Noorder Koeslag">zelf een huis bouwen</a>, innovatieve/duurzame woonvormen en duurzaamheid. Maar ook voor jouw vragen over bijvoorbeeld geldzaken en verzekeringen kun je terecht. Makelaars en vertegenwoordigers van bouwbedrijven, SallandWonen, de Rabobank en onze gemeente zijn aanwezig om antwoorden te geven op al jouw woonvragen.</p> <h2>Woonwensen jongeren</h2> <p>Tijdens dit woonevent willen wij ook graag met jou in gesprek komen over jouw wensen op het gebied van wonen. Zo kunnen wij ons woonbeleid daarop laten aansluiten.</p> <h2>Kom zelf en/of vertel het door!</h2> <p>Kom dus naar het woonevent op zaterdag 13 mei in Olst en/of Wijhe. Of wijs vrienden en kennissen in jouw omgeving op deze mogelijkheid om op een makkelijke manier veel informatie te verzamelen.</p> <p><strong>Tot 13 mei!</strong></p> 2017-04-19 06:45:00 +0200 2017-04-14 10:09:22 +0200 2017-04-14 10:09:22 +0200 Nieuwe uitgifte woningbouwkavels in wijk Noorder Koeslag Wijhe Wil je zelf een huis bouwen in het karakteristieke en gezellige dorp Wijhe? Je krijgt nu de kans in de ruim opgezette wijk Noorder Koeslag! Het bos en de IJssel dichtbij en uitstekende voorzieningen. In deze groene omgeving kun je nu een vrijstaande woning, een twee-onder-een-kap of een rijwoning bouwen. Aan de Dolskamp liggen mooie kavels die uitkijken op het bos en het water. <h2>Zelf bepalen wat en hoe je bouwt</h2> <p>Binnen de regels van het bestemmingsplan bepaal je zelf wat je bouwt en door wie je het laat bouwen. Dit deel van de wijk is welstandsvrij. Je kunt hier dus zelf het uiterlijk, de architectuurstijl en de kleuren bepalen. Veel keuzevrijheid dus!</p> <h2>Informatieavond 3 mei</h2> <p>Op woensdag 3 mei organiseren wij een inloopavond. Hier krijg je alle informatie over het</p> <p>plan, de inrichting van het gebied en de bouwmogelijkheden. Je bent welkom tussen 19.30 en 21.30 uur in het gemeentehuis in Wijhe.</p> <h2>Meer informatie</h2> <p><a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/noorderkoeslag" title="Ga naar pagina Noorder Koeslag">Bekijk de brochure en andere informatie</a>. Je kunt deze ook aanvragen via e-mailadres wonen@olst-wijhe.nl of telefonisch via 14 0570.</p> <p> </p> 2017-04-12 06:30:00 +0200 2017-04-07 10:36:23 +0200 2017-04-13 09:01:45 +0200 Ontwikkeling van de wijk Noorder Koeslag <p><span>Zoals je ongetwijfeld hebt gezien, ontwikkelt de nieuwbouwwijk Noorder Koeslag zich verder. Er gebeurt heel veel. Met een nieuwsbrief brengen wij jou graag op de hoogte van de laatste stand van zaken. </span></p> <p><span></span><span><a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/bijlage-wonen-in-olst-wijhe/nieuwsbrief-noorder-koeslag-februari-2017-olst-wijhe" title="Download de nieuwsbrief Noorder Koeslag">Bekijk de Nieuwsbrief</a></span></p> <h2><span>Aanmelden nieuwsbrief</span></h2> <p>Wil jij ook het laatste nieuws in je mailbox ontvangen over de ontwikkelingen op Noorder Koeslag? Meld je dan aan voor de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/besturen/nieuws/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven" title="ga naar pagina nieuwsbrieven">nieuwsbrief Noorder Koeslag</a>.</p> <p> </p> <p><span></span></p> 2017-03-10 09:29:00 +0100 2017-03-10 09:29:00 +0100 2017-11-01 10:15:47 +0100 Nieuwe kavels in de Kavelwinkel Vanaf 23 januari 2017 kunt u zich tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inschrijven in de Kavelwinkel voor nieuwe kavels. <p>Verkoop vindt plaats volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’, waarbij de dag van inschrijving (en niet het tijdstip) bepalend is. Bij meer inschrijvingen op dezelfde dag voor dezelfde kavel, vindt loting plaats. Ga voor meer informatie naar de <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/kavelwinkel" title="ga naar Kavelwinkel">Kavelwinkel</a>.</p> 2017-01-18 09:45:00 +0100 2017-01-12 11:59:12 +0100 2017-01-13 16:29:25 +0100