Ontstaansgeschiedenis Olstergaard

In 2016 besloten we om te verkennen of we in Olst een proeftuin voor innovatieve en duurzame woningbouw konden maken. Een plek waar belangstellenden van binnen en buiten de gemeente een duurzame woning zouden kunnen bouwen op een aantrekkelijke locatie: met aan de zuidkant een landgoederenzone, in het westen de IJsselzone en oostelijk het Sallandse platteland. Landelijk wonen, dichtbij voorzieningen.

We voerden verschillende onderzoeken uit om te kijken of ons idee haalbaar was. We onderzochten de bodemgesteldheid, de ecologie, de cultuurhistorie en het verkeer. En we verkenden of we Olstergaard met respect voor de omgeving (‘natuurinclusief’) kunnen ontwikkelen. Halverwege 2018 constateerden we dat de seinen op groen staan: het is verantwoord de ontwerpfase in te gaan.

Duurzaam

We gebruikten de resultaten van de onderzoeken om een optimaal ontwerp te maken. Voorop stond dat Olstergaard in alle opzichten duurzaam wordt. In het ambitiedocument staat hoe we dat zien:

  • We ontwikkelen Olstergaard met respect voor de natuur, het landschap en de cultuurhistorie. De oude paden met mooie bomen krijgen weer een functie en we laten groenstructuren doorlopen om dorp en buitengebied te verbinden;
  • De bewoners krijgen vogels, steenuilen, bosmuizen en egels als buren: we zorgen dat die dieren zich thuis blijven voelen door onder andere aantrekkelijk groen en nestkasten.
  • De klimaatverandering zorgt voor langere periodes van droogte en fellere regenbuien. We richten Olstergaard zo in, dat effecten zoals verdroging, wateroverlast en hittestress minimaal zijn;
  • De woningen worden energiezuinig en wat er aan energie nodig is, komt uit duurzame bronnen zoals wind, zon, aard- en restwarmte en biomassa. De woningen krijgen geen gasaansluiting;
  • We streven naar een circulaire wijk en vragen bewoners om zo veel mogelijk gerecyclede materialen te gebruiken, die bij verbouwing of sloop ook weer kunnen worden gedemonteerd. Dat doen we ook bij de inrichting van de openbare ruimte;

De wijk wordt flexibel: de indeling van de kavels is zo dat de woningen kunnen worden aangepast als woonwensen veranderen. En we vragen bewoners om hun huis levensloopbestendig te maken, zodat de huizen zowel geschikt zijn voor gezinnen met kinderen, als voor ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Ontwikkelen met bewoners

We ontwikkelen Olstergaard samen met de toekomstige bewoners, de omwonenden en partijen zoals het energiebedrijf, het waterschap en natuur- en milieuorganisaties etc. Zij zijn samen onze adviseurs. We zijn ervan overtuigd dat het delen van kennis het beste plan oplevert. Bovendien voelen de bewoners die mee-ontwikkelen zich sterk bij Olstergaard betrokken. We verwachten dat hun enthousiasme aanstekelijk zal zijn. We ontwikkelen samen, maar uiteindelijk moet iemand de knopen doorhakken: als gemeente hebben we de eindverantwoordelijkheid en nemen we de besluiten.

Enthousiasme

Toen we in 2018 het ambitiedocument maakten, hadden we verschillende keren contact met mogelijke bewoners en omwonenden. We hielden een enquête en organiseerden een droomavond. Ook met experts hadden we contact. We hoorden veel enthousiasme voor het project. Er is steun om een gebied met duurzame bebouwing te ontwikkelen, zorgvuldig ingepast in de omgeving. En ook veel bereidheid om mee te denken bij de planontwikkeling. Omwonenden pleiten ervoor om het eigen karakter van de aangrenzende Jan Scharmhartstraat te behouden. We hebben de input verwerkt in het ambitiedocument welke uiteindelijk is doorvertaald in het ontwikkelingsplan Olstergaard.

Goedkeuring door Gemeenteraad

Maandagavond 2 december 2019 stemde de gemeenteraad in met het ontwikkelingsplan voor de nieuw te bouwen wijk Olstergaard in Olst. Daarbij toetste de raad het ontwerp aan de doelstellingen, ambities en financiën voor Olstergaard. Het ontwikkelingsplan is het vervolg op het ambitiedocument Olstergaard dat de Raad eerder dat jaar op 25 maart vaststelde.

In juni 2020 legde het college van b&w het bestemmingsplan ter inzage. Hierop ontvingen wij 2 zienswijzen. De gemeenteraad stelde vervolgens het bestemmingsplan in augustus van dit jaar ongewijzigd vast.

Participatie is erg belangrijk

Participatie speelt dan ook een grote rol in het project Olstergaard. Heel intensief werken we met de toekomstige bewoners samen aan het project. Het plan is het fantastische resultaat tot nu toe. Na de verkoop gaan we met de hele groep toekomstige bewoners aan de slag om na te denken over de verdere ontwikkeling van de wijk. Denk aan onderwerpen zoals collectieve inkoop van materialen, energie. Wateropvang en inrichting van de wijk en het stuk gezamenlijke grond waar we samen nog een mooie invulling voor gaan zoeken.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen