Nieuws

Uitgifte bouwkavels De Klimboom belangrijke stap in uitvoering gebiedsagenda Boskamp

Op de Boskamp werkt de gemeente samen met inwoners en stakeholders aan een gebiedsaanpak. Aanleiding vormen de verschillende vraagstukken die van invloed zijn op de leefbaarheid van de Boskamp. De gemeente werkt samen met verschillende partijen zoals SallandWonen, de kerk, Carinova, Belangengroep Beter Boskamp en de werkgroep Jong&Oud Olst-Wijhe. Een belangrijk onderdeel in de gebiedsaanpak is de gebiedsagenda, die de leidraad vormt voor toekomstige ontwikkelingen. Een van de punten uit de gebiedsagenda komt nu tot uitvoering. Vorige week heeft het college van burgemeester en wethouders namelijk het uitgifteprotocol voor de verkoop van bouwkavels op de plek van vroegere basisschool De Klimboom vastgesteld.

Op weg naar een definitieve gebiedsvisie voor Stationsweg Wijhe

De initiatiefnemers van de vier ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de katholieke kerk aan de Stationsweg in Wijhe kunnen aan de slag. Veel inwoners van Wijhe hebben vorig jaar gereageerd op de conceptvisie, die Stedenbouwkundig bureau SACON met de initiatiefnemers voor het gebied heeft gemaakt. Vanwege andere woningbouwprojecten in de gemeente heeft het even geduurd, maar binnenkort gaan de initiatiefnemers weer in gesprek om met de reacties en de aanbevelingen uit onderzoeksrapporten de conceptvisie te verbeteren.

Groter plangebied voor nieuwe woonwijk Wengelerhoek in Wijhe

Olst-Wijhe vestigt voorkeursrecht op alle grond tussen Omloop, Zandhuisweg en Withuisweg

Burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe willen het plangebied van de nieuwe woonwijk Wengelerhoek in Wijhe uitbreiden naar het hele gebied tussen de Omloop, Zandhuisweg en Withuisweg. Op het noordelijke deel van deze grond was al een voorkeursrecht gevestigd. Het college van B&W heeft besloten om nog een voorkeursrecht te vestigen op de overige grond in dit gebied. De gemeente kan zo een beter plan maken voor de nieuwe woonwijk Wengelerhoek.

Nog raadsbesluit nodig om woningbouw op Tellegenlocatie in Wijhe mogelijk te maken

Nikkels Projecten en Bemog Projectontwikkeling willen op de plek van de voormalige Tellegenschool in Wijhe en op een deel van het grasveld ernaast 25 woningen bouwen. Het bestemmingsplan om hier woningbouw mogelijk te maken, heeft eind 2023 ter inzage gelegen. Vorige week besloot het college om de gemeenteraad voor te stellen om de bestemming van de locatie te wijzigen van ‘Maatschappelijk’ en ‘Groen’ naar ‘Wonen’.
De gemeenteraad behandelt het voorstel in de raadsvergadering van 26 februari.

Wijzigen bestemmingsplan voor woningbouw achter A. Bosschool in Wesepe

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de bestemming van de grond achter de A. Bosschool in Wesepe te wijzigen van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. Hiermee komt een einde aan de intensieve veehouderij aan de Dominee E. Kreikenlaan 5 en 7 en wordt woningbouw op deze plek mogelijk. De gemeenteraad behandelt het voorstel in de raadsvergadering van 26 februari.

Deel dit
Mail
Bellen