Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Olstergaard

Samen met de bewoners ontwikkelen wij aan de zuidzijde van Olst het woningbouwplan Olstergaard. Olstergaard wordt een uniek toekomstbestendig woongebied, waarin een natuurinclusief ontwerp, circulair bouwen en tal van duurzaamheidsmaatregelen centraal staan. Het woningbouwplan biedt ruimte voor 75 bouwkavels en wordt voor, door en met toekomstige bewoners en omwonenden ontwikkeld. De gemeente biedt toekomstige bewoners de kans hier hun duurzame woning in eigen beheer te realiseren: zowel individueel (voor één huishouden) of samen met anderen (voor meerdere huishoudens).

Maandagavond 2 december 2019 stemde de gemeenteraad in met het ontwikkelingsplan voor de nieuw te bouwen wijk Olstergaard in Olst. Daarbij toetste de raad het ontwerp aan de doelstellingen, ambities en financiën voor Olstergaard. Het ontwikkelingsplan is het vervolg op het ambitiedocument Olstergaard dat de Raad eerder dit jaar op 25 maart vaststelde.

Wethouder Marcel Blind is blij met het positieve besluit. “Met de opgedane ervaring van de duurzame woonvormen Aardehuizen en Vriendenerf ontwierpen wij als gemeente Olst-Wijhe samen met toekomstige bewoners Olstergaard. De duurzame woonwijk van de toekomst. Met de ontwikkeling van Olstergaard willen we voorzien in de lokale en regionale behoefte van inwoners om een duurzame woning te bouwen op een aantrekkelijke locatie, omringd door natuur en voorzieningen. De openbare ruimte en de woningen worden natuurinclusief en circulair. Zo draagt de wijk bij aan de lokale biodiversiteit, natuurwaarden, klimaatadaptatie en gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners.De ontwikkeling van Olstergaard is een grote stap. Over een jaar zie ik hier al de eerste natuurinclusieve en circulaire huizen staan. Over twee jaar is Olst nog meer een duurzaam voorbeeld voor heel Nederland.”

Vervolg Olstergaard

Nu de gemeenteraad het plan vaststelde, wordt het plan vervolgd. De deelnemers van de bewonersgroep, die april 2019 gevormd werd en meedachten over het plan, hebben eerste keuze in de kavels. Zij reserveerden 25 kavels. Het plan biedt ruimte voor circa 75 woningen die in opdracht van de nieuwe bewoners gebouwd worden. De woningbouwcorporatie SallandWonen koopt 14 kavels van de gemeente om sociale huurwoningen te bouwen.

We verwachten dat in het najaar van 2020 de schop in de grond kan om de bouwwegen aan te leggen. Wij hopen in het najaar van 2020 de overige kavels in de verkoop te kunnen brengen. Dan kun je je ook inschrijven voor een kavel. Dit alles onder voorbehoud van ontwikkelingen in het Programma Aanpak Stikstof en eventuele bezwaar- en beroepsprocedures op het bestemmingsplan. Als alles volgens de planning verloopt, kunnen de kopers begin 2021 starten met de bouw van hun duurzame woningen.

Wat vooraf ging

In 2016 besloten we om te verkennen of we in Olst een proeftuin voor innovatieve en duurzame woningbouw konden maken. Een plek waar belangstellenden van binnen en buiten de gemeente een duurzame woning zouden kunnen bouwen op een aantrekkelijke locatie: met aan de zuidkant een landgoederenzone, in het westen de IJsselzone en oostelijk het Sallandse platteland. Landelijk wonen, dichtbij voorzieningen.

We voerden verschillende onderzoeken uit om te kijken of ons idee haalbaar was. We onderzochten de bodemgesteldheid, de ecologie, de cultuurhistorie en het verkeer. En we verkenden of we Olstergaard met respect voor de omgeving (‘natuurinclusief’) kunnen ontwikkelen. Halverwege 2018 constateerden we dat de seinen op groen staan: het is verantwoord de ontwerpfase in te gaan.

Duurzaam

We gebruiken de resultaten van de onderzoeken om een optimaal ontwerp te maken. Voorop staat dat Olstergaard in alle opzichten duurzaam wordt. In het ambitiedocument staat hoe we dat voor ons zien:

  • We ontwikkelen Olstergaard met respect voor de natuur, het landschap en de cultuurhistorie. De oude paden met mooie bomen krijgen weer een functie en we laten groenstructuren doorlopen om dorp en buitengebied te verbinden;
  • De bewoners krijgen vogels, steenuilen, bosmuizen en egels als buren: we zorgen dat die dieren zich thuis blijven voelen door onder andere aantrekkelijk groen en nestkasten.
  • De klimaatverandering zorgt voor langere periodes van droogte en fellere regenbuien. We richten Olstergaard zo in, dat effecten zoals verdroging, wateroverlast en hittestress minimaal zijn;
  • De  woningen worden energiezuinig en wat er aan energie nodig is, komt uit duurzame bronnen zoals wind, zon, aard- en restwarmte en biomassa. De woningen krijgen geen gasaansluiting;
  • We streven naar een circulaire wijk en vragen bewoners om zo veel mogelijk gerecyclede materialen te gebruiken, die bij verbouwing of sloop ook weer kunnen worden gedemonteerd. Dat doen we ook bij de inrichting van de openbare ruimte;
  • De wijk wordt flexibel: de indeling van de kavels is zo dat de woningen kunnen worden aangepast als woonwensen veranderen. En we vragen bewoners om hun huis levensloopbestendig te maken, zodat de huizen zowel geschikt zijn voor gezinnen met kinderen, als voor ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Ontwikkelen met bewoners

We ontwikkelen Olstergaard samen met de toekomstige bewoners, de omwonenden en partijen zoals het energiebedrijf, het waterschap en natuur- en milieuorganisaties etc. Zij zijn samen onze adviseurs. We zijn ervan overtuigd dat het delen van kennis het beste plan oplevert. Bovendien voelen de bewoners die mee-ontwikkelen zich sterk bij Olstergaard betrokken. We verwachten dat hun enthousiasme aanstekelijk zal zijn. We ontwikkelen samen, maar uiteindelijk moet iemand de knopen doorhakken: als gemeente hebben we de eindverantwoordelijkheid en nemen we de besluiten.

Enthousiasme

Toen we in 2018 het ambitiedocument maakten, hadden we verschillende keren contact met mogelijke bewoners en omwonenden. We hielden een enquête en organiseerden een droomavond. Ook met experts hadden we contact. We hoorden veel enthousiasme voor het project. Er is steun om een gebied met duurzame bebouwing te ontwikkelen, zorgvuldig ingepast in de omgeving. En ook veel bereidheid om mee te denken bij de planontwikkeling. Omwonenden pleiten ervoor om het eigen karakter van de aangrenzende Jan Scharmhartstraat te behouden. We hebben de input verwerkt in het ambitiedocument welke uiteindelijk is doorvertaald in het ontwikkelingsplan Olstergaard.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen