Olstergaard

Samen met de bewoners ontwikkelen wij aan de zuidzijde van Olst het woningbouwplan Olstergaard. Olstergaard wordt een uniek toekomstbestendig woongebied, waarin een natuurinclusief ontwerp, circulair bouwen en tal van duurzaamheidsmaatregelen centraal staan. Het woningbouwplan biedt ruimte voor circa 60 bouwkavels en wordt voor, door en met toekomstige bewoners en omwonenden ontwikkeld. De gemeente biedt toekomstige bewoners de kans hier hun duurzame woning in eigen beheer te realiseren: zowel individueel (voor één huishouden) of samen met anderen (voor meerdere huishoudens).

Naar een YouTube filmpje

Wat vooraf ging

In 2016 besloten we om te verkennen of we in Olst een proeftuin voor innovatieve en duurzame woningbouw konden maken. Een plek waar belangstellenden van binnen en buiten de gemeente een duurzame woning zouden kunnen bouwen op een aantrekkelijke locatie: met aan de zuidkant een landgoederenzone, in het westen de IJsselzone en oostelijk het Sallandse platteland. Landelijk wonen, dichtbij voorzieningen.

We hebben verschillende onderzoeken uitgevoerd om te kijken of ons idee haalbaar was. We onderzochten de bodemgesteldheid, de ecologie, de cultuurhistorie en het verkeer. En we verkenden of we Olstergaard met respect voor de omgeving (‘natuurinclusief’) kunnen ontwikkelen. Halverwege 2018 constateerden we dat de seinen op groen staan: het is verantwoord de ontwerpfase in te gaan.

Duurzaam

We gebruiken de resultaten van de onderzoeken om een optimaal ontwerp te maken. Voorop staat dat Olstergaard in alle opzichten duurzaam wordt. In het ambitiedocument staat hoe we dat voor ons zien:

  • We ontwikkelen Olstergaard met respect voor de natuur, het landschap en de cultuurhistorie. De oude paden met mooie bomen krijgen weer een functie en we laten groenstructuren doorlopen om dorp en buitengebied te verbinden;
  • De bewoners krijgen vogels, steenuilen, bosmuizen en egels als buren: we zorgen dat die dieren zich thuis blijven voelen door onder andere aantrekkelijk groen en nestkasten.
  • De klimaatverandering zorgt voor langere periodes van droogte en fellere regenbuien. We richten Olstergaard zo in, dat effecten zoals verdroging, wateroverlast en hittestress minimaal zijn;
  • De  woningen worden energiezuinig en wat er aan energie nodig is, komt uit duurzame bronnen zoals wind, zon, aard- en restwarmte en biomassa. De woningen krijgen geen gasaansluiting;
  • We streven naar een circulaire wijk en vragen bewoners om zo veel mogelijk gerecyclede materialen te gebruiken, die bij verbouwing of sloop ook weer kunnen worden gedemonteerd. Dat doen we ook bij de inrichting van de openbare ruimte;
  • De wijk wordt flexibel: de indeling van de kavels is zo dat de woningen kunnen worden aangepast als woonwensen veranderen. En we vragen bewoners om hun huis levensloopbestendig te maken, zodat de huizen zowel geschikt zijn voor gezinnen met kinderen, als voor ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Ontwikkelen met bewoners

We ontwikkelen Olstergaard samen met de toekomstige bewoners, de omwonenden en partijen zoals het energiebedrijf, het waterschap en natuur- en milieuorganisaties etc. Zij zijn samen onze adviseurs. We zijn ervan overtuigd dat het delen van kennis het beste plan oplevert. Bovendien voelen de bewoners die mee-ontwikkelen zich sterk bij Olstergaard betrokken. We verwachten dat hun enthousiasme aanstekelijk zal zijn. We ontwikkelen samen, maar uiteindelijk moet iemand de knopen doorhakken: als gemeente hebben we de eindverantwoordelijkheid en nemen we de besluiten.

Enthousiasme

Toen we in 2018 het ambitiedocument maakten, hadden we verschillende keren contact met mogelijke bewoners en omwonenden. We hielden een enquête en organiseerden een droomavond. Ook met experts hadden we contact. We hoorden veel enthousiasme voor het project. Er is steun om een gebied met duurzame bebouwing te ontwikkelen, zorgvuldig ingepast in de omgeving. En ook veel bereidheid om mee te denken bij de planontwikkeling. Omwonenden pleiten ervoor om het eigen karakter van de aangrenzende Jan Scharmhartstraat te behouden. We hebben de input verwerkt in het ambitiedocument.

Verdere ontwikkeling

De betrokken toekomstige bewoners maken in de periode van mei tot en met september samen met de gemeente, toekomstige buren en andere betrokkenen het ontwerp van Olstergaard. Dit bestaat uit een stedenbouwkundig plan (inclusief verkaveling), het ontwerp voor de openbare ruimte en het beeldkwaliteitsplan. Ook spelen de toekomstige bewoners mogelijk een rol bij het toekomstig beheer van de openbare ruimte.

Actieve rol toekomstige bewoners

Dit traject vraagt een actieve rol van de toekomstige bewoners. Zij moeten tijdig hun eigen ambities en ideeën voor hun nieuwe woning uitwerken en met de gemeente samenwerken aan het ontwerp van Olstergaard. De gemeente schakelt voor de opstelling van het stedenbouwkundig plan en de begeleiding een extern ontwerpbureau in.

Op basis van de inschrijvingen richten wij de bewonersgroep Olstergaard op met toekomstige bewoners. De gemeente geeft leiding aan deze groep. De toekomstige bewoners verplichten zich bij de inschrijving voor Olstergaard tot actieve deelname aan de bewonersgroep. De startbijeenkomst met deze groep vindt medio mei plaats. Wij organiseren circa 5 bijeenkomsten met de bewonersgroep. Deze bijeenkomsten vinden plaats in Olst en duren ongeveer 2 uur.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen